Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 293 POZ 30

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 września 2004 r. zmieniająca decyzję 2002/627/WE ustanawiającą Europejską Grupę Regulatorów dla Sieci i Usług Łączności Elektronicznej (1)

Data ogłoszenia:2004-09-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 293 POZ 30

L 293/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.9.2004

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 września 2004 r. zmieniająca decyzję 2002/627/WE ustanawiającą Europejską Grupę Regulatorów dla Sieci i Usług Łączności Elektronicznej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/641/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

2) W art. 3 dodaje się następujący ustęp:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

„Grupa doradza i pomaga Komisji we wszystkich sprawach związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej zgodnie ze swoimi kompetencjami, z inicjatywy własnej lub na wniosek Komisji.”

a także mając na uwadze, co następuje:

3) Artykuł 4 otrzymuje brzmienie:

(1)

Decyzja Komisji 2002/627/WE (1) ustanowiła Europejską Grupę Regulatorów dla Sieci i Usług Łączności Elektronicznej. „Artykuł 4 Skład grupy

(2)

Doświadczenia z dotychczasowego funkcjonowania grupy podkreśliły potrzebę wyjaśnienia kwestii związanych ze składem grupy oraz skoncentrowania prac grupy na zadaniach związanych z bieżącą kontrolą wprowadzania w życie nowych ram regulacyjnych odnoszących się do sieci i usług łączności elektronicznej.

1. Grupa złożona jest z szefów niezależnego krajowego organu regulacyjnego powołanego w każdym Państwie Członkowskim i odpowiedzialnego przede wszystkim za nadzorowanie bieżącego działania rynku sieci i usług łączności elektronicznej, lub z ich przedstawicieli.

(3)

Wszystkie Państwa Członkowskie powołały organy regulacyjne odpowiedzialne za bieżący nadzór rynku łączności elektronicznej,

Każde Państwo Członkowskie jest reprezentowane przez jednego członka. Komisja jest reprezentowana na odpowiednim poziomie i zapewnia grupie sekretariat.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji 2002/627/WE wprowadza się następujące zmiany:

2. Właściwe krajowe organy regulacyjne, określone w ust. 1, są wymienione w Załączniku. Komisja poddaje wymieniony wykaz przeglądowi w świetle wszelakich zmian wprowadzanych przez Państwa Członkowskie w zakresie nazw lub obowiązków wymienionych organów.”

4) W art. 5 wprowadza się następujące zmiany: 1) Artykuł 2 skreśla się.

(1) Dz.U. L 200 z 30.7.2002, str. 38.

a) skreśla się pierwszy ustęp;

16.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/31

b) w ostatnim ustępie pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie:

Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 14 września 2004 r. W imieniu Komisji

„Eksperci z Państw EOG, niebędących członkami Unii Europejskiej, oraz z krajów kandydujących do przystąpienia do Unii Europejskiej mogą uczestniczyć w pracach grupy jako obserwatorzy.”

5) Tekst Załącznika do niniejszej decyzji dodaje się jako Załącznik.

Olli REHN

Członek Komisji

L 293/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.9.2004

ANEXO — PŘÍLOHA — BILAG — ANHANG — ANNEKS — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — PIELIKUMS — PRIEDAS — MELLÉKLET — ANNESS — BIJLAGE — ZAŁĄCZNIK — ANEXO — PRÍLOHA — PRILOGA — LIITE — BILAGA Skład Europejskiej Grupy Regulatorów

Państwo Krajowy Organ Regulacyjny

Belgique/België

Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT)

Česká republika Danmark Deutschland Eesti Ελλάδα Elláda España France Ireland Italia Kypros Latvija Lietuva Luxembourg Magyarország Malta Nederland Österreich Polska Portugal Slovenija Slovensko Suomi Finland Sverige United Kingdom

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) IT- og Telestyrelsen — National IT and Telecom Agency (NITA) Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (Reg TP) Sideamet (SIDEAMET) Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων National Telecommunications and Post Commission (EETT) Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) Autorité de Régulation des Télécommunications (ART) Commission for Communications Regulation (ComReg) Autoritą per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) Office of the Commissioner of Telecommunications and Postal Regulation (OCTPR) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR) Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) Malta Communications Authority (MCA) Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty (URTiP) ICP — Autoridade Nacional de Comunicaćões (ICP-ANACOM) Agencija za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije (ATRP) Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TU SR) Viestintävirasto Kommunikationsverket (FICORA) Post- och telestyrelsen (PTS) Office of Communications (Ofcom)

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 293 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L293 - 15 z 200416.9.2004

  Decyzja nr 3/2004 Wspólnej Rady WE-Meksyk z dnia 29 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję Wspólnej Rady nr 2/2000 z dnia 23 marca 2000 r.

 • Dz. U. L293 - 14 z 200416.9.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/89/WE z dnia 13 września 2004 r. po raz piąty dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 96/49/WE w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie kolejowego transportu towarów niebezpiecznych (1)

 • Dz. U. L293 - 12 z 200416.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1614/2004 z dnia 15 września 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomarańcze i jabłka)

 • Dz. U. L293 - 10 z 200416.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1613/2004 z dnia 15 września 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L293 - 7 z 200416.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1612/2004 z dnia 15 września 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 września 2004 r.

 • Dz. U. L293 - 6 z 200416.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1611/2004 z dnia 15 września 2004 r. ustanawiające współczynnik redukcji stosowany w ramach kontyngentu taryfowego na kukurydzę, przewidzianego rozporządzeniem (WE) nr 958/2003

 • Dz. U. L293 - 5 z 200416.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1610/2004 z dnia 15 września 2004 r. ustanawiające współczynnik redukcji stosowany w ramach kontyngentu taryfowego na kukurydzę, przewidzianego rozporządzeniem (WE) nr 573/2003

 • Dz. U. L293 - 4 z 200416.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1609/2004 z dnia 13 września 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów soli zwyczajnej przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L293 - 3 z 200416.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1608/2004 z dnia 13 września 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów żabnicy przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L293 - 1 z 200416.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1607/2004 z dnia 15 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.