Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 294 POZ 28

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2004/94/WE z dnia 15 września 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG w odniesieniu do załącznika IX (1)

Data ogłoszenia:2004-09-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 294 POZ 28

L 294/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.9.2004

DYREKTYWA KOMISJI 2004/94/WE z dnia 15 września 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG w odniesieniu do załącznika IX

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 76/768/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych (1), w szczególności jej art. 4a ust. 1 akapit drugi, po konsultacji z Komitetem Naukowym ds. Produktów Kosmetycznych i Produktów Nieprzeznaczonych do Spożycia, Przeznaczonych dla Konsumentów, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Do załącznika IX do dyrektywy 76/768/EWG wprowadza się tekst znajdujący się w Załączniku do niniejszej dyrektywy. Artykuł 2 1. Państwa Członkowskie wprowadzają w życie najpóźniej do dnia 21 września 2004 r. ustawy, rozporządzenia i przepisy administracyjne niezbędne do wdrożenia niniejszej dyrektywy. Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty tych przepisów i tabelę korelacji między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą. 2. Przyjęte przez Państwa Członkowskie przepisy powinny zawierać odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie. 3. Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w obszarze objętym niniejszą dyrektywą. Artykuł 3

Należy ustalić treść załącznika IX do dyrektywy 76/768/EWG w celu wymienienia alternatywnych metod badania zwierząt, które zostały zatwierdzone przez Europejskie Centrum Weryfikacji Metod Alternatywnych (ECVAM) Wspólnego Centrum Badawczego, a nie są wymienione w załączniku V do dyrektywy Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (2). Badań zwierząt nie da się całkowicie zastąpić metodą alternatywną, dlatego w załączniku IX należy wskazać, czy metoda alternatywna zastępuje badania zwierząt w pełni czy tylko częściowo. Zatem w dyrektywie 76/768/EWG należy wprowadzić odpowiednie zmiany. Obecnie jedynymi metodami zweryfikowanymi przez ECVAM są te, które zostały wymienione w załączniku V do dyrektywy Rady 67/548/EWG. Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Kosmetycznych,

(2)

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 4

(3)

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 15 września 2004 r. W imieniu Komisji

Olli REHN

(4)

(5)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 169. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2004/88/WE (Dz.U. L 287 z 8.9.2004, str. 5). (2) Dz.U. 196 z 16.8.1967, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/73/WE (Dz.U. L 152 z 30.4.2004, str. 1).

17.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 294/29

ZAŁĄCZNIK Do załącznika IX do dyrektywy 76/768/EWG wprowadza się następujący tekst: „ZAŁĄCZNIK IX WYKAZ ZWERYFIKOWANYCH ALTERNATYWNYCH METOD BADANIA ZWIERZĄT Niniejszy załącznik zawiera wykaz alternatywnych metod, zweryfikowanych przez Europejskie Centrum Weryfikacji Metod Alternatywnych (ECVAM) Wspólnego Centrum Badawczego, udostępnionych w celu spełnienia wymagań niniejszej dyrektywy, a niewymienionych w załączniku V do dyrektywy Rady 67/548/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych. W związku z tym, że badań zwierząt nie można całkowicie zastąpić metodą alternatywną, w załączniku IX należy wskazać, czy metoda alternatywna zastępuje badania zwierząt w pełni czy tylko częściowo.

Numer referencyjny Zweryfikowane metody alternatywne Stopień zastąpienia: całkowite lub częściowe

A

B

C”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 294 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L294 - 30 z 200417.9.2004

  Decyzja Rady, podjęta za wspólnym porozumieniem z nominowanym przewodniczącym Komisji, z dnia 13 września 2004 r. przyjmująca listę pozostałych osób, które Rada zamierza mianować członkami Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L294 - 27 z 200417.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1626/2004 z dnia 16 września 2004 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 238/2004

 • Dz. U. L294 - 25 z 200417.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1625/2004 z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (winogrona stołowe)

 • Dz. U. L294 - 23 z 200417.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1624/2004 z dnia 16 września 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L294 - 22 z 200417.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1623/2004 z dnia 16 września 2004 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L294 - 20 z 200417.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1622/2004 z dnia 16 września 2004 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L294 - 12 z 200417.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1621/2004 z dnia 16 września 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L294 - 10 z 200417.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1620/2004 z dnia 16 września 2004 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L294 - 9 z 200417.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1619/2004 z dnia 16 września 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 5. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L294 - 7 z 200417.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1618/2004 z dnia 16 września 2004 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1585/2004

 • Dz. U. L294 - 5 z 200417.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1617/2004 z dnia 16 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L294 - 3 z 200417.9.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1616/2004 z dnia 13 września 2004 r. w sprawie umorzenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu określonych wyrobów walcowanych płaskich wykonanych z żelaza lub stali węglowej, o szerokości 600 mm lub większej, nieplaterowanych i niepokrytych innym materiałem, w zwojach, niepoddanych dalszej obróbce niż walcowanie na gorąco, pochodzących z Bułgarii i Republiki Południowej Afryki

 • Dz. U. L294 - 1 z 200417.9.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1615/2004 z dnia 13 września 2004 r. kończące postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu określonych wyrobów walcowanych płaskich wykonanych z żelaza lub stali węglowej, o szerokości 600 mm lub większej, nieplaterowanych, platerowanych lub pokrytych innym materiałem, w zwojach, niepoddanych dalszej obróbce niż walcowanie na gorąco, pochodzących z Indii, Tajwanu oraz Serbii i Czarnogóry

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.