Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 294 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1616/2004 z dnia 13 września 2004 r. w sprawie umorzenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu określonych wyrobów walcowanych płaskich wykonanych z żelaza lub stali węglowej, o szerokości 600 mm lub większej, nieplaterowanych i niepokrytych innym materiałem, w zwojach, niepoddanych dalszej obróbce niż walcowanie na gorąco, pochodzących z Bułgarii i Republiki Południowej Afryki

Data ogłoszenia:2004-09-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 294 POZ 3

Strona 1 z 2
17.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 294/3

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1616/2004 z dnia 13 września 2004 r. w sprawie umorzenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu określonych wyrobów walcowanych płaskich wykonanych z żelaza lub stali węglowej, o szerokości 600 mm lub większej, nieplaterowanych i niepokrytych innym materiałem, w zwojach, niepoddanych dalszej obróbce niż walcowanie na gorąco, pochodzących z Bułgarii i Republiki Południowej Afryki

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (2) 2. Obowiązujące środki i obecny przegląd

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) (zwane dalej „rozporządzeniem podstawowym”), w szczególności jego art. 9 ust. 5,

W lutym 2000 r., na mocy decyzji Komisji nr 283/2000/EWWiS (3) Komisja nałożyła ostateczne cła antydumpingowe na przywóz określonych wyrobów walcowanych płaskich wykonanych z żelaza lub stali węglowej, o szerokości 600 mm lub większej, nieplaterowanych i niepokrytych innym materiałem, w zwojach, niepoddanych dalszej obróbce niż walcowanie na gorąco (zwanych dalej jako „blacha w zwojach walcowana na gorąco”), pochodzących z Bułgarii, Indii, Tajwanu, Republiki Południowej Afryki oraz Serbii i Czarnogóry oraz przyjęła minimalne zobowiązania cenowe zaproponowane przez niektórych producentów będących jednocześnie eksporterami z Bułgarii, Indii i Republiki Południowej Afryki.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 963/2002 z dnia 3 czerwca 2002 r. ustanawiające przepisy przejściowe dotyczące środków antydumpingowych i antysubsydyjnych przyjętych na podstawie decyzji Komisji nr 2277/96/EWWiS i nr 1889/98/EWWiS oraz toczących się dochodzeń antydumpingowych i antysubsydyjnych, skarg i wniosków opartych na tych decyzjach (2),

(3)

uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsultacjach z Komitetem Doradczym,

Zgodnie z art. 11 ust. 3 decyzji nr 2277/96/EWWiS (4) (zwanej dalej „decyzją EWWiS”) oraz stosownie do skargi wniesionej w listopadzie 2001 r. przez Eurofer (Europejską Konfederację Przemysłu Żelaza i Stali) (zwaną dalej „skarżącym”), w dniu 20 grudnia 2001 r. Komisja ogłosiła poprzez zawiadomienie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (5) rozpoczęcie przeglądu ostatecznych ceł antydumpingowych oraz zobowiązań nałożonych na mocy decyzji nr 283/2000/EWWiS, zmienionej decyzją Komisji nr 1043/2002/EWWiS (6) w sprawie przywozu blachy w zwojach walcowanej na gorąco pochodzącej z Bułgarii i Republiki Południowej Afryki.

a także mając na uwadze, co następuje:

A. PROCEDURA 1. Podstawa prawna (1) (4)

3. Równoległe postępowanie antydumpingowe

Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (zwany dalej „Traktatem EWWiS”) wygasł z dniem 23 lipca 2002 r. Produkty, które były uprzednio objęte Traktatem EWWiS, podlegają Traktatowi ustanawiającemu Wspólnotę Europejską od dnia 24 lipca 2002 r. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 963/2002, wszystkie postępowania antydumpingowe będące w toku w tym terminie podlegają obecnie postanowieniom rozporządzenia podstawowego.

Po złożeniu skargi przez Eurofer, w dniu 20 grudnia 2001 r. Komisja ogłosiła poprzez zawiadomienie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (7) o rozpoczęciu postępowania antydumpingowego zgodnie z art. 5 decyzji EWWiS w sprawie przywozu na obszar Wspólnoty takiego samego produktu (blacha w zwojach walcowana na gorąco) pochodzącego z Egiptu, Iranu, Libii, Słowacji, Turcji i Węgier.

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 149 z 7.6.2002, str. 3. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1310/2002 (Dz.U. L 192 z 20.7.2002, str. 9).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 294 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L294 - 30 z 200417.9.2004

  Decyzja Rady, podjęta za wspólnym porozumieniem z nominowanym przewodniczącym Komisji, z dnia 13 września 2004 r. przyjmująca listę pozostałych osób, które Rada zamierza mianować członkami Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L294 - 28 z 200417.9.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/94/WE z dnia 15 września 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG w odniesieniu do załącznika IX (1)

 • Dz. U. L294 - 27 z 200417.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1626/2004 z dnia 16 września 2004 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 238/2004

 • Dz. U. L294 - 25 z 200417.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1625/2004 z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (winogrona stołowe)

 • Dz. U. L294 - 23 z 200417.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1624/2004 z dnia 16 września 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L294 - 22 z 200417.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1623/2004 z dnia 16 września 2004 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L294 - 20 z 200417.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1622/2004 z dnia 16 września 2004 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L294 - 12 z 200417.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1621/2004 z dnia 16 września 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L294 - 10 z 200417.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1620/2004 z dnia 16 września 2004 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L294 - 9 z 200417.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1619/2004 z dnia 16 września 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 5. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L294 - 7 z 200417.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1618/2004 z dnia 16 września 2004 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1585/2004

 • Dz. U. L294 - 5 z 200417.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1617/2004 z dnia 16 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L294 - 1 z 200417.9.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1615/2004 z dnia 13 września 2004 r. kończące postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu określonych wyrobów walcowanych płaskich wykonanych z żelaza lub stali węglowej, o szerokości 600 mm lub większej, nieplaterowanych, platerowanych lub pokrytych innym materiałem, w zwojach, niepoddanych dalszej obróbce niż walcowanie na gorąco, pochodzących z Indii, Tajwanu oraz Serbii i Czarnogóry

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.