Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 294 POZ 30

Tytuł:

Decyzja Rady, podjęta za wspólnym porozumieniem z nominowanym przewodniczącym Komisji, z dnia 13 września 2004 r. przyjmująca listę pozostałych osób, które Rada zamierza mianować członkami Komisji Wspólnot Europejskich

Data ogłoszenia:2004-09-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 294 POZ 30

L 294/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.9.2004

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY, PODJĘTA ZA WSPÓLNYM POROZUMIENIEM Z NOMINOWANYM PRZEWODNICZĄCYM KOMISJI, z dnia 13 września 2004 r. przyjmująca listę pozostałych osób, które Rada zamierza mianować członkami Komisji Wspólnot Europejskich (2004/642/WE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 213 ust. 1, ze zmianami obowiązującymi od 1 listopada 2004 r., wprowadzonymi art. 45 ust. 2 lit. d) Aktu Przystąpienia z 2003 r. oraz art. 4 ust. 1 Protokołu w sprawie rozszerzenia Unii Europejskiej załączonego do Traktatu UE i do traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie, jak również art. 214 ust. 2 akapit drugi Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 126 ust. 1, ze zmianami obowiązującymi od 1 listopada 2004 r., wprowadzonymi art. 45 ust. 2 lit. d) Aktu Przystąpienia z 2003 r. oraz art. 4 ust. 1 Protokołu w sprawie rozszerzenia Unii Europejskiej załączonego do Traktatu UE i do traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie, jak również art. 127 ust. 2 akapit drugi Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy przyjąć, za wspólnym porozumieniem z nominowanym przewodniczącym Komisji, listę pozostałych osób, które Rada zamierza mianować członkami Komisji na okres pięciu lat począwszy od 1 listopada 2004 r. do 31 października 2009 r. Wejście w życie Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy spowoduje wygaśnięcie mandatu członka Komisji o tym samym obywatelstwie co przyszły minister spraw zagranicznych Unii Europejskiej, który będzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji,

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Niniejszym wyznacza się, za wspólnym porozumieniem z Panem José Manuelem DURÃO BARROSĄ, nominowanym przewodniczącym Komisji, następujące osoby jako te, które Rada zamierza mianować członkami Komisji Wspólnot Europejskich na okres od 1 listopada 2004 r. do 31 października 2009 r.: Pan Joaquín ALMUNIA AMANN Pan Jacques BARROT

Nowa Komisja, która składa się z jednego obywatela każdego Państwa Członkowskiego, powinna być mianowana na okres od 1 listopada 2004 r. do 31 października 2009 r. Dnia 29 czerwca 2004 r. Rada, zebrana w składzie szefów państw lub rządów, wyznaczyła Pana José Manuela DURÃO BARROSĘ jako osobę, którą zamierza mianować przewodniczącym Komisji na okres od 1 listopada 2004 r. do 31 października 2009 r. (1). Parlament Europejski zatwierdził tę nominację uchwałą z dnia 22 lipca 2004 r.

(2)

Pan Joe BORG Pan Rocco BUTTIGLIONE Pan Stavros DIMAS

(3)

Pani Benita FERRERO-WALDNER Pan Ján FIGEĽ

(1) Dz.U. L 236 z 7.7.2004, str. 15.

17.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 294/31

Pani Mariann FISCHER BOEL Pani Dalia GRYBAUSKAITĖ Pani Danuta HÜBNER Pan Siim KALLAS Pan László KOVÁCS Pani Neelie KROES Pan Markos KYPRIANOU Pan Peter MANDELSON Pan Charlie McCREEVY Pan Louis MICHEL Pan Janez POTOČNIK Pani Viviane REDING Pan Olli REHN

Pan Vladimír ŠPIDLA Pani Ingrida UDRE Pan Günter VERHEUGEN Pani Margot WALLSTRÖM. Artykuł 2 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 13 września 2004 r. W imieniu Rady

B. R. BOT

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 294 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L294 - 28 z 200417.9.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/94/WE z dnia 15 września 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG w odniesieniu do załącznika IX (1)

 • Dz. U. L294 - 27 z 200417.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1626/2004 z dnia 16 września 2004 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 238/2004

 • Dz. U. L294 - 25 z 200417.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1625/2004 z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (winogrona stołowe)

 • Dz. U. L294 - 23 z 200417.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1624/2004 z dnia 16 września 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L294 - 22 z 200417.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1623/2004 z dnia 16 września 2004 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L294 - 20 z 200417.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1622/2004 z dnia 16 września 2004 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L294 - 12 z 200417.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1621/2004 z dnia 16 września 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L294 - 10 z 200417.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1620/2004 z dnia 16 września 2004 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L294 - 9 z 200417.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1619/2004 z dnia 16 września 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 5. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L294 - 7 z 200417.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1618/2004 z dnia 16 września 2004 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1585/2004

 • Dz. U. L294 - 5 z 200417.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1617/2004 z dnia 16 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L294 - 3 z 200417.9.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1616/2004 z dnia 13 września 2004 r. w sprawie umorzenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu określonych wyrobów walcowanych płaskich wykonanych z żelaza lub stali węglowej, o szerokości 600 mm lub większej, nieplaterowanych i niepokrytych innym materiałem, w zwojach, niepoddanych dalszej obróbce niż walcowanie na gorąco, pochodzących z Bułgarii i Republiki Południowej Afryki

 • Dz. U. L294 - 1 z 200417.9.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1615/2004 z dnia 13 września 2004 r. kończące postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu określonych wyrobów walcowanych płaskich wykonanych z żelaza lub stali węglowej, o szerokości 600 mm lub większej, nieplaterowanych, platerowanych lub pokrytych innym materiałem, w zwojach, niepoddanych dalszej obróbce niż walcowanie na gorąco, pochodzących z Indii, Tajwanu oraz Serbii i Czarnogóry

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.