Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 295 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1627/2004 z dnia 13 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

Data ogłoszenia:2004-09-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 295 POZ 1

18.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 295/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1627/2004 z dnia 13 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

teraz zastosować tę samą metodę w celu dostosowania limitów ilościowych na przywóz niektórych wyrobów włókienniczych z Socjalistycznej Republiki Wietnamu. W związku z tym rozporządzenie (EWG) nr 3030/93 należy odpowiednio zmienić. Pożądane jest, aby niniejsze rozporządzenie weszło w życie w dniu następującym po jego publikacji, żeby umożliwić podmiotom gospodarczym jak najszybsze z niego korzystanie,

(4)

1 maja 2004 r. dziesięć nowych Państw Członkowskich przystąpiło do Unii Europejskiej. Artykuł 6 ust. 7 Aktu Przystąpienia z 2003 r. stanowi, że nowe Państwa Członkowskie będą stosować wspólną politykę handlową w odniesieniu do wyrobów włókienniczych oraz że stosowane przez Wspólnotę ograniczenia ilościowe dotyczące przywozu wyrobów włókienniczych i odzieżowych muszą być dostosowane tak, aby uwzględnić przystąpienie do Wspólnoty nowych Państw Członkowskich. Z mocą od 1 maja 2004 r. rozporządzenie Rady (WE) nr 487/2004 (1) zmieniło rozporządzenie Rady (EWG) nr 3030/93 (2). Dostosowało ono limity ilościowe przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich do rozszerzonej Wspólnoty, uwzględniając tradycyjne przywozy do dziesięciu nowych Państw Członkowskich, a także stosując formułę opartą na średniej przywozu w latach 2000–2002 dostosowaną pro rata temporis. Należy

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Wspólnotowe limity ilościowe dla Wietnamu na rok 2004, określone w załączniku V i załączniku VII do rozporządzenia (EWG) nr 3030/93, zastępuje się wspólnotowymi limitami ilościowymi określonymi w częściach A i B Załącznika do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 13 września 2004 r. W imieniu Rady

B. R. BOT

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 79 z 17.3.2004, str. 1. (2) Dz.U. L 275 z 8.11.1993, str. 1.

L 295/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.9.2004

ZAŁĄCZNIK CZĘŚĆ A W załączniku V rozporządzenia (EWG) nr 3030/931 wspólnotowe limity ilościowe dla Wietnamu na rok 2004 zastępuje się następującymi limitami:

Wspólnotowe limity ilościowe 2004

Państwo trzecie

Kategoria

Jednostka

„Wietnam

GRUPA IB 4 5 6 7 8 GRUPA IIA 9 20 39 GRUPA IIB 12 13 14 15 18 21 26 28 29 31 68 73 76 78 83 GRUPA IIIA 35 41 GRUPA IIIB 10 97 GRUPA IV 118 GRUPA V 161 ton 545” ton 295 1 000 par ton 6 841 367 ton ton 1 341 1 336 1 000 par 1 000 sztuk 1 000 sztuk 1 000 sztuk ton 1 000 sztuk 1 000 sztuk 1 000 sztuk 1 000 sztuk 1 000 sztuk ton 1 000 sztuk ton ton ton 5 539 14 984 636 1 061 2 132 22 942 2 348 7 110 747 8 088 790 2 093 2 050 2 126 710 ton ton ton 1 067 289 266 1 000 sztuk 1 000 sztuk 1 000 sztuk 1 000 sztuk 1 000 sztuk 22 276 7 669 9 755 6 408 22 628

18.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 295/3

CZĘŚĆ B W załączniku VII do rozporządzenia (EWG) nr 3030/931 wspólnotowe limity ilościowe dla Wietnamu na rok 2004 na towary powrotnie przywożone w ramach procesów uszlachetniania biernego zastępuje się następującymi limitami:

Wspólnotowe limity ilościowe 2004

Państwo trzecie

Kategoria

Jednostka

„Wietnam

GRUPA IB 4 5 6 7 8 GRUPA IIB 12 13 15 18 21 26 31 68 76 78 1 000 par 1 000 sztuk 1 000 sztuk ton 1 000 sztuk 1 000 sztuk 1 000 sztuk ton ton ton 3 348 1 024 331 385 2 239 210 1 869 156 532 372” 1 000 sztuk 1 000 sztuk 1 000 sztuk 1 000 sztuk 1 000 sztuk 1 065 812 765 1 418 3 287

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 295 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L295 - 35 z 200418.9.2004

  Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2004 r. dotycząca wprowadzania do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, kukurydzy (Zea mays L., linia NK603) zmodyfikowanej genetycznie dla odporności na glifosat (notyfikowana jako dokument K(2004) 2761) (1)

 • Dz. U. L295 - 32 z 200418.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1643/2004 z dnia 17 września 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 18 września 2004 r.

 • Dz. U. L295 - 31 z 200418.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1642/2004 z dnia 17 września 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L295 - 29 z 200418.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1641/2004 z dnia 17 września 2004 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych pięciu dni roboczych września 2004 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 638/2003

 • Dz. U. L295 - 28 z 200418.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1640/2004 z dnia 17 września 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz ryżu z krajów najmniej rozwiniętych

 • Dz. U. L295 - 27 z 200418.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1639/2004 z dnia 17 września 2004 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L295 - 26 z 200418.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1638/2004 z dnia 17 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2793/1999 w celu uwzględnienia rozporządzeń Komisji (WE) nr 2031/2001 i (WE) nr 1789/2003 zmieniających załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L295 - 25 z 200418.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1637/2004 z dnia 17 września 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 3. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L295 - 24 z 200418.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1636/2004 z dnia 17 września 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 320. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L295 - 23 z 200418.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1635/2004 z dnia 17 września 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 67. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L295 - 22 z 200418.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1634/2004 z dnia 17 września 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 4. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L295 - 20 z 200418.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1633/2004 z dnia 17 września 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 148. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L295 - 18 z 200418.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1632/2004 z dnia 17 września 2004 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 148. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L295 - 17 z 200418.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1631/2004 z dnia 17 września 2004 r. w sprawie stosowania współczynnika redukcji w odniesieniu do świadectw refundacji do produktów nieobjętych załącznikiem I Traktatu, zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1520/2000

 • Dz. U. L295 - 15 z 200418.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1630/2004 z dnia 17 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L295 - 10 z 200418.9.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1629/2004 z dnia 13 września 2004 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii

 • Dz. U. L295 - 4 z 200418.9.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1628/2004 z dnia 13 września 2004 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze i stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.