Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 295 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1629/2004 z dnia 13 września 2004 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii

Data ogłoszenia:2004-09-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 295 POZ 10

Strona 1 z 5
L 295/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.9.2004

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1629/2004 z dnia 13 września 2004 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

Komisja zgromadziła i zweryfikowała wszelkie informacje, które uznała za niezbędne dla ostatecznych ustaleń.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) (zwane dalej „rozporządzeniem podstawowym”), w szczególności jego art. 9,

Wszystkie strony zostały poinformowane o istotnych faktach i względach, na podstawie których zamierzano zalecić nałożenie ostatecznego cła antydumpingowego na przywóz niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii oraz ostateczny pobór kwot zabezpieczonych tytułem cła tymczasowego. Po przedstawieniu istotnych faktów i względów stronom wyznaczono termin na ustosunkowanie się do nich.

uwzględniając wniosek złożony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym,

(5)

Po przeanalizowaniu uwag, zgłoszonych przez zainteresowane strony ustnie i pisemnie, w odpowiednich przypadkach zmodyfikowano ustalenia.

a także mając na uwadze, co następuje:

C. ROZPATRYWANY PRODUKT I PRODUKT PODOBNY (6) A. ŚRODKI TYMCZASOWE (1)

Z uwagi na to, że nie wpłynęły nowe uwagi merytoryczne dotyczące produktu omawianego i produktu podobnego, niniejszym zatwierdza się motywy od 11 do 15 rozporządzenia tymczasowego.

Dnia 19 maja 2004 r. Komisja rozporządzeniem (WE) nr 1009/2004 (2) (zwanym dalej „rozporządzeniem tymczasowym”) nałożyła tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii.

D. DUMPING 1. Skargi producentów będących jednocześnie eksporterami (7) B. DALSZA PROCEDURA

(2)

Po przedstawieniu istotnych faktów i względów, na podstawie których podjęto decyzję o nałożeniu tymczasowych środków antydumpingowych, kilka zainteresowanych stron złożyło na piśmie swoje uwagi odnośnie do ustaleń tymczasowych. Strony, które złożyły odpowiedni wniosek, uzyskały możliwość wypowiedzenia się.

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 183 z 20.5.2004, str. 61.

Dwaj współpracujący producenci będący jednocześnie eksporterami ponownie złożyli skargę, podnosząc, iż wartość normalna podlegała korekcie z uwagi na zwrot cła zgodnie z art. 2 ust. 10 lit. b) „Przywozowe należności celne i podatki pośrednie” rozporządzenia podstawowego lub zgodnie z art. 2 ust. 10 lit. k) „Inne czynniki” w związku ze świadczeniami otrzymanymi w ramach „Systemu »paszportowego« uprawnienia celnego” (zwanego dalej „DEPB”) w odniesieniu do wywozów już zrealizowanych. W oparciu o art. 2 ust. 10 lit. b) żądali oni korekty w wysokości odpowiadającej co najmniej kwocie kredytów DEBP wykorzystanych do przywozu surowców zużytych w procesie produkcji wywożonego produktu.

18.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 295/11

(8)

W związku z tym należy zauważyć, że nie można było dokonać korekty, ponieważ – jak wyjaśniono w motywie 25 rozporządzenia tymczasowego – badanie wykazało, że nie zachodzi bezpośredni związek pomiędzy przyznanymi kredytami DEBP a zakupionymi surowcami, ponieważ kredyty mogły zostać wykorzystane na cło należne za wszystkie towary importowane, z wyjątkiem dóbr inwestycyjnych i towarów objętych ograniczeniami lub zakazami.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 295 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L295 - 35 z 200418.9.2004

  Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2004 r. dotycząca wprowadzania do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, kukurydzy (Zea mays L., linia NK603) zmodyfikowanej genetycznie dla odporności na glifosat (notyfikowana jako dokument K(2004) 2761) (1)

 • Dz. U. L295 - 32 z 200418.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1643/2004 z dnia 17 września 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 18 września 2004 r.

 • Dz. U. L295 - 31 z 200418.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1642/2004 z dnia 17 września 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L295 - 29 z 200418.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1641/2004 z dnia 17 września 2004 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych pięciu dni roboczych września 2004 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 638/2003

 • Dz. U. L295 - 28 z 200418.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1640/2004 z dnia 17 września 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz ryżu z krajów najmniej rozwiniętych

 • Dz. U. L295 - 27 z 200418.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1639/2004 z dnia 17 września 2004 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L295 - 26 z 200418.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1638/2004 z dnia 17 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2793/1999 w celu uwzględnienia rozporządzeń Komisji (WE) nr 2031/2001 i (WE) nr 1789/2003 zmieniających załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L295 - 25 z 200418.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1637/2004 z dnia 17 września 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 3. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L295 - 24 z 200418.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1636/2004 z dnia 17 września 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 320. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L295 - 23 z 200418.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1635/2004 z dnia 17 września 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 67. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L295 - 22 z 200418.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1634/2004 z dnia 17 września 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 4. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L295 - 20 z 200418.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1633/2004 z dnia 17 września 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 148. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L295 - 18 z 200418.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1632/2004 z dnia 17 września 2004 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 148. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L295 - 17 z 200418.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1631/2004 z dnia 17 września 2004 r. w sprawie stosowania współczynnika redukcji w odniesieniu do świadectw refundacji do produktów nieobjętych załącznikiem I Traktatu, zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1520/2000

 • Dz. U. L295 - 15 z 200418.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1630/2004 z dnia 17 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L295 - 4 z 200418.9.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1628/2004 z dnia 13 września 2004 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze i stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii

 • Dz. U. L295 - 1 z 200418.9.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1627/2004 z dnia 13 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.