Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 295 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1628/2004 z dnia 13 września 2004 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze i stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii

Data ogłoszenia:2004-09-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 295 POZ 4

Strona 1 z 7
L 295/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.9.2004

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1628/2004 z dnia 13 września 2004 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze i stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

zalecić nałożenie ostatecznego cła wyrównawczego od przywozu niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii oraz ostateczny pobór kwot zabezpieczonych z tytułu cła tymczasowego. Ustalono dla nich również termin złożenia oświadczeń w związku z ujawnieniem istotnych faktów i względów.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2026/97 z dnia 6 października 1997 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) (zwane dalej „rozporządzeniem podstawowym”), w szczególności jego art. 15,

(5)

Uwzględniono uwagi ustne i pisemne zgłoszone przez zainteresowane strony oraz, o ile to było właściwe, odpowiednio zmieniono ustalenia.

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony po konsultacji z Komitetem Doradczym,

(6)

C. PRODUKT ROZPATRYWANY I PRODUKT PODOBNY

a także mając na uwadze, co następuje:

Z uwagi na to, że nie wpłynęły nowe uwagi dotyczące produktu rozpatrywanego i produktu podobnego, niniejszym potwierdza się motywy od 12 do 16 preambuły do rozporządzenia tymczasowego.

A. ŚRODKI TYMCZASOWE (1)

Dnia 19 maja 2004 r. Komisja nałożyła tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii rozporządzeniem (WE) nr 1008/2004 (2) (zwanym dalej „rozporządzeniem tymczasowym”).

D. SUBSYDIOWANIE

1. System paszportowy uprawnienia celnego (Duty Entitlement Passbook Scheme DEPB)

(7)

B. PÓŹNIEJSZA PROCEDURA (2)

Po ujawnieniu istotnych faktów i względów, na których podstawie podjęto decyzję o nałożeniu tymczasowych środków wyrównawczych, kilka zainteresowanych stron złożyło na piśmie swoje opinie o tymczasowych ustaleniach. Strony, które o to wniosły, miały możliwość wystąpienia.

(3)

Komisja kontynuowała poszukiwanie i weryfikację wszelkich informacji, które uznała za niezbędne do ostatecznych ustaleń.

(8)

Po nałożeniu środków tymczasowych i po ostatecznym ujawnieniu wpłynęły uwagi rządu Indii („RI”) oraz producentów eksportujących. Początkowo twierdzono, że DEPB po dokonaniu wywozu jest programem zwrotu cła i w związku z tym wszelkie świadczenia w ramach planu należy ograniczyć do umorzenia ewentualnych nadwyżek cła przywozowego. Następnie stwierdzono, że kwantyfikacja wszelkich świadczeń powinna być zgodna z datą otrzymania licencji DEPB, a nie z datą ich wykorzystania lub sprzedaży, jak to zrobiła Komisja. Wreszcie stwierdzono, że kwotę świadczenia należy pomniejszyć, ponieważ rzekomo stawka w ramach DEPB na produkt rozpatrywany została zmniejszona z 19 % do 11 % w lutym 2004 r., mianowicie po okresie o dochodzenia (OD).

(4)

Wszystkie strony zostały poinformowane o istotnych faktach i względach, na których podstawie zamierzano

(1) Dz.U. L 288 z 21.10.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 183 z 20.5.2004, str. 35.

W odpowiedzi na pierwszą skargę w motywie 33 preambuły do rozporządzenia tymczasowego zauważa się, że „rozporządzenie podstawowe przewiduje między innymi wyjątek dla planów zwrotu cła i zastępczego zwrotu cła zgodnych ze ścisłymi zasadami określonymi w załączniku I lit. i), załączniku II (definicja i zasady zwrotu cła) i załączniku III (definicja i zasady zastępczego zwrotu cła)”.

18.9.2004

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 295 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L295 - 35 z 200418.9.2004

  Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2004 r. dotycząca wprowadzania do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, kukurydzy (Zea mays L., linia NK603) zmodyfikowanej genetycznie dla odporności na glifosat (notyfikowana jako dokument K(2004) 2761) (1)

 • Dz. U. L295 - 32 z 200418.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1643/2004 z dnia 17 września 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 18 września 2004 r.

 • Dz. U. L295 - 31 z 200418.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1642/2004 z dnia 17 września 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L295 - 29 z 200418.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1641/2004 z dnia 17 września 2004 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych pięciu dni roboczych września 2004 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 638/2003

 • Dz. U. L295 - 28 z 200418.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1640/2004 z dnia 17 września 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz ryżu z krajów najmniej rozwiniętych

 • Dz. U. L295 - 27 z 200418.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1639/2004 z dnia 17 września 2004 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L295 - 26 z 200418.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1638/2004 z dnia 17 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2793/1999 w celu uwzględnienia rozporządzeń Komisji (WE) nr 2031/2001 i (WE) nr 1789/2003 zmieniających załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L295 - 25 z 200418.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1637/2004 z dnia 17 września 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 3. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L295 - 24 z 200418.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1636/2004 z dnia 17 września 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 320. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L295 - 23 z 200418.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1635/2004 z dnia 17 września 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 67. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L295 - 22 z 200418.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1634/2004 z dnia 17 września 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 4. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L295 - 20 z 200418.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1633/2004 z dnia 17 września 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 148. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L295 - 18 z 200418.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1632/2004 z dnia 17 września 2004 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 148. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L295 - 17 z 200418.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1631/2004 z dnia 17 września 2004 r. w sprawie stosowania współczynnika redukcji w odniesieniu do świadectw refundacji do produktów nieobjętych załącznikiem I Traktatu, zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1520/2000

 • Dz. U. L295 - 15 z 200418.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1630/2004 z dnia 17 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L295 - 10 z 200418.9.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1629/2004 z dnia 13 września 2004 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii

 • Dz. U. L295 - 1 z 200418.9.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1627/2004 z dnia 13 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.