Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 296 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1645/2004 z dnia 20 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2287/2003 w odniesieniu do wielkości dopuszczalnych połowów gromadnika na wodach Grenlandii

Data ogłoszenia:2004-09-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 296 POZ 3

21.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 296/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1645/2004 z dnia 20 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2287/2003 w odniesieniu do wielkości dopuszczalnych połowów gromadnika na wodach Grenlandii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2287/2003 z dnia 19 grudnia 2003 r. ustalające wielkości dopuszczalne połowów na 2004 r. i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty, oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, gdzie wymagane są ograniczenia połowowe (1), w szczególności jego art. 5 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zmniejszenie ogólnych dopuszczalnych połowów (TAC) nie powinno prowadzić do sytuacji, w której legalnie przeprowadzone połowy przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia podlegają potrąceniom kwot połowowych zgodnie z art. 23 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 (3), art. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96 (4) lub art. 26 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 (5). W związku z powyższym rozporządzenie (WE) nr 2287/2003 powinno zostać odpowiednio zmienione,

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Załącznik IC do rozporządzenia (WE) nr 2287/2003 określa tymczasowe dopuszczalne wielkości połowów gromadnika w strefie V, XIV (wody Grenlandii) na 2004 r. Zgodnie z Czwartym Protokołem ustalającym warunki dotyczące rybołówstwa przewidziane w Umowie w sprawie rybołówstwa między Europejską Wspólnotą Gospodarczą z jednej strony, a rządem Danii i autonomicznym rządem Grenlandii z drugiej strony (2), Wspólnocie przysługuje 7,7 % ogólnych dopuszczalnych połowów (TAC) gromadnika w strefach V, XIV (wody Grenlandii), co odpowiada 70 % udziału Grenlandii w TAC. Pismem z dnia 9 lipca 2004 r. władze Grenlandii poinformowały Komisję, że TAC dla gromadnika na 2004 r. ustalono na 335 000 ton. A zatem ostateczne dopuszczalne wielkości połowów gromadnika dla Wspólnoty w ciągu 2004 r. należy ustalić na 25 795 ton w strefach V, XIV (wody Grenlandii).

Artykuł 1 W załączniku IC do rozporządzenia (WE) nr 2287/2003 wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Artykułu 23 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, art. 5 rozporządzenia (WE) nr 847/96 i art. 26 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 nie stosuje się w odniesieniu do połowów gromadnika przeprowadzonych w strefach V, XIV (wody Grenlandii) przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, które przewyższają kwotę połowową ustaloną w załączniku IC do rozporządzenia (WE) nr 2287/2003, zmienionego niniejszym rozporządzeniem. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 20 września 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 344 z 31.12.2003, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 867/2004 (Dz.U. L 161 z 30.4.2004, str. 144). (2) Dz.U. L 209 z 2.8.2001, str. 2. Protokół zmieniony protokołem (Dz.U. L 237 z 8.7.2004, str. 1).

(3) Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1954/2003 (Dz.U. L 289 z 7.11.2003, str. 1). (4) Dz.U. L 115 z 9.5.1996, str. 3. (5) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.

L 296/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.9.2004

ZAŁĄCZNIK W załączniku IC do rozporządzenia (WE) nr 2287/2003 wpis dotyczący gatunku gromadnika w strefach V i XIV (wody Grenlandii) otrzymuje brzmienie: „Gatunek: Gromadnik Mallotus villosus Wszystkie Państwa Członkowskie WE TAC 0 (1) 25 795 (2) Nie dotyczy

Strefa: V, XIV (wody Grenlandii) CAP/514/GRN

(1) Dostępna wszystkim Państwom Członkowskim. (2) Kwota ta jest przydzielona w całości Wyspom Owczym, Islandii i Norwegii w drodze umów dwustronnych w sprawie rybołówstwa.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 296 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L296 - 23 z 200421.9.2004

  Zalecenie Komisji z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wdrożenia przez placówki konsularne Państw Członkowskich Protokołu ustaleń między Wspólnotą Europejską a Narodowym Urzędem Turystki Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) w sprawie wiz i innych zagadnień związanych z grupami turystycznymi z Chińskiej Republiki Ludowej (ADS) (notyfikowane jako dokument nr K(2004) 2886)

 • Dz. U. L296 - 16 z 200421.9.2004

  Decyzja Rady z dnia 13 września 2004 r. ustanawiająca reguły wykonawcze dotyczące rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych

 • Dz. U. L296 - 15 z 200421.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1649/2004 z dnia 20 września 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L296 - 12 z 200421.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1648/2004 z dnia 20 września 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 21 września 2004 r.

 • Dz. U. L296 - 10 z 200421.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1647/2004 z dnia 20 września 2004 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L296 - 5 z 200421.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1646/2004 z dnia 20 września 2004 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dz. U. L296 - 1 z 200421.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1644/2004 z dnia 20 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.