Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 297 POZ 18

Tytuł:

Decyzja nr 2/2004 Rady Ministrów AKP-WE z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie przeglądu warunków finansowania w przypadku przejściowych wahań w przychodach z wywozu (załącznik II do Umowy o partnerstwie AKP-WE podpisanej w Kotonu)

Data ogłoszenia:2004-09-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 297 POZ 18

L 297/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.9.2004

RADA

DECYZJA NR 2/2004 RADY MINISTRÓW AKP-WE z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie przeglądu warunków finansowania w przypadku przejściowych wahań w przychodach z wywozu (załącznik II do Umowy o partnerstwie AKP-WE podpisanej w Kotonu) (2004/647/WE)

RADA MINISTRÓW AKP-WE,

„1. Uprawnienie do środków dodatkowych jest ustalane w oparciu o: a) 10 % (2 % w przypadku państw najmniej rozwiniętych, śródlądowych i wyspiarskich) straty przychodów z wywozu towarów przyrównanej do średniej arytmetycznej kwoty przychodów w pierwszych trzech z czterech lat poprzedzających rok stosowania; lub 10 % (2 % w przypadku państw najmniej rozwiniętych, śródlądowych i wyspiarskich) straty przychodów z ogólnego wywozu produktów rolnych i mineralnych przyrównanej do średniej arytmetycznej kwoty przychodów w pierwszych trzech z czterech lat poprzedzających rok stosowania w przypadku państw, w których zyski z wywozu produktów rolnych i mineralnych stanowią ponad 40 % ogólnej kwoty przychodów z wywozu towarów; oraz b) 2 % wzrostu deficytu państwa przewidywanego na omawiany rok lub prognozowanego na rok następny.” Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu jej przyjęcia.

uwzględniając Umowę o partnerstwie AKP-WE podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., w szczególności jej art. 100, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Znaczenie systemu dodatkowego wsparcia mającego na celu ograniczenie negatywnych skutków braku stabilności w przychodach z wywozu zostało podkreślone w Umowie o partnerstwie AKP-WE podpisanej w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r. Zgodnie z art. 68 ust. 3 Umowy o partnerstwie AKP-WE, najmniej rozwinięte, śródlądowe i wyspiarskie państwa AKP są traktowane w sposób bardziej uprzywilejowany. Zgodnie z art. 11 załącznika II do Umowy, postanowienia rozdziału 3 załącznika dotyczącego finansowania w przypadku przejściowych wahań w przychodach z wywozu zostaną poddane przeglądowi najpóźniej w terminie dwóch lat od przeprowadzenia operacji, a następnie na wniosek jednej ze stron. Aby poprawić funkcjonowanie systemu finansowania przejściowych wahań w przychodach z wywozu i zapewnić, by lepiej spełniał on swoje cele,

(2)

(3)

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 czerwca 2004 r. Przewodniczący Komitetu Ambasadorów AKP-WE z upoważnienia, w imieniu Rady Ministrów AKP-WE

J. OBIA

Artykuł 1 Artykuł 9 ust. 1 załącznika II do Umowy o partnerstwie AKPWE otrzymuje brzmienie:

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 297 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L297 - 19 z 200422.9.2004

  Decyzja Rady z dnia 13 września 2004 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków partnerstwa europejskiego z Chorwacją

 • Dz. U. L297 - 17 z 200422.9.2004

  Decyzja Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich Unii Europejskiej z dnia 14 lipca 2004 r. dotycząca mianowania członków Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L297 - 6 z 200422.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1653/2004 z dnia 21 września 2004 r. w sprawie typowego rozporządzenia finansowego dla agencji wykonawczych, na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 określającego status agencji wykonawczych, odpowiedzialnych za niektóre czynności dotyczące obsługi programów wspólnotowych

 • Dz. U. L297 - 4 z 200422.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1652/2004 z dnia 20 września 2004 r. zezwalające na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Islamskiej Republiki Pakistanu

 • Dz. U. L297 - 3 z 200422.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1651/2004 z dnia 21 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2921/90 w odniesieniu do kwoty pomocy do produkcji kazeiny i kazeinianów z mleka odtłuszczonego

 • Dz. U. L297 - 1 z 200422.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1650/2004 z dnia 21 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.