Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 297 POZ 19

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 13 września 2004 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków partnerstwa europejskiego z Chorwacją

Data ogłoszenia:2004-09-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 297 POZ 19

Strona 1 z 10
22.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 297/19

DECYZJA RADY z dnia 13 września 2004 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków partnerstwa europejskiego z Chorwacją (2004/648/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

do dalszej integracji z Unią Europejską i wskazuje wiele priorytetowych obszarów, wymagających dalszej pracy.

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 533/2004 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie ustanowienia europejskiego partnerstwa w ramach procesu stabilizacyjnego i stowarzyszeniowego (1), w szczególności jego art. 2, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Aby przygotować się do dalszej integracji z Unią Europejską, Chorwacja powinna sporządzić plan zawierający harmonogram oraz informacje szczegółowe, w celu zrealizowania priorytetów określonych w partnerstwie europejskim,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Zgodnie z art. 1 rozporządzenia (WE) nr 533/2004, zasady, priorytety i warunki partnerstwa europejskiego z Chorwacją są określone w załączniku do niniejszej decyzji, który stanowi jej integralną część. Artykuł 2 Wprowadzenie w życie partnerstwa europejskiego jest kontrolowane poprzez mechanizmy ustanowione w ramach procesu stabilizacyjnego i stowarzyszeniowego. Artykuł 3 Niniejsza decyzja staje się skuteczna od trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 13 września 2004 r. W imieniu Rady

B. R. BOT

Rada Europejska w Salonikach w dniach 19 i 20 czerwca 2003 r. udzieliła poparcia dla „Agendy z Salonik dla Bałkanów Zachodnich: w kierunku integracji europejskiej”, w której ustanowienie partnerstw europejskich jest wymienione jako jeden ze środków intensyfikacji procesu stabilizacyjnego i stowarzyszeniowego. Rozporządzenie (WE) nr 533/2004 stanowi, że Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, na wniosek Komisji, podejmie decyzję w sprawie zasad, priorytetów i warunków partnerstwa europejskiego, jak również późniejszych dostosowań. Rozporządzenie to stanowi także, iż kontynuacja wprowadzenia w życie partnerstw europejskich zostanie zapewniona poprzez mechanizmy ustanowione w ramach procesu stabilizacyjnego i stowarzyszeniowego, w szczególności sprawozdania roczne. Opinia Komisji na temat wniosku Chorwacji w sprawie członkostwa zawiera analizę przygotowania Chorwacji

(2)

(3)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 86 z 24.3.2004, str. 1.

L 297/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.9.2004

ZAŁĄCZNIK 1. WPROWADZENIE Agenda z Salonik dla Bałkanów Zachodnich określa sposoby i środki służące intensyfikacji procesu stabilizacyjnego i stowarzyszeniowego, m.in. poprzez wprowadzenie partnerstw europejskich. Zgodnie z opinią Komisji na temat wniosku Chorwacji w sprawie członkostwa, celem partnerstwa europejskiego z Chorwacją jest określenie priorytetów dla działań wspierających jej wysiłki na rzecz zbliżenia do Unii Europejskiej w spójnych ramach. Priorytety te są dostosowane do szczególnych potrzeb i etapu przygotowania Chorwacji i w razie konieczności będą aktualizowane. Partnerstwo europejskie zawiera także wytyczne dotyczące pomocy finansowej dla Chorwacji. Oczekuje się, że Chorwacja przyjmie plan zawierający harmonogram i szczegółowe informacje dotyczące sposobu, w jaki zamierza zrealizować priorytetowe zadania określone w partnerstwie europejskim. Plan powinien również wskazywać sposoby realizacji Agendy z Salonik, określać priorytety w walce z przestępczością zorganizowaną i korupcją oraz środki zintegrowanego zarządzania granicami, przedstawione na posiedzeniu na szczeblu ministrów odpowiedzialnych za wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne, które odbyło się w dniu 28 listopada 2003 r. w Brukseli w ramach Forum UE–Bałkany Zachodnie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 297 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L297 - 18 z 200422.9.2004

  Decyzja nr 2/2004 Rady Ministrów AKP-WE z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie przeglądu warunków finansowania w przypadku przejściowych wahań w przychodach z wywozu (załącznik II do Umowy o partnerstwie AKP-WE podpisanej w Kotonu)

 • Dz. U. L297 - 17 z 200422.9.2004

  Decyzja Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich Unii Europejskiej z dnia 14 lipca 2004 r. dotycząca mianowania członków Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L297 - 6 z 200422.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1653/2004 z dnia 21 września 2004 r. w sprawie typowego rozporządzenia finansowego dla agencji wykonawczych, na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 określającego status agencji wykonawczych, odpowiedzialnych za niektóre czynności dotyczące obsługi programów wspólnotowych

 • Dz. U. L297 - 4 z 200422.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1652/2004 z dnia 20 września 2004 r. zezwalające na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Islamskiej Republiki Pakistanu

 • Dz. U. L297 - 3 z 200422.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1651/2004 z dnia 21 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2921/90 w odniesieniu do kwoty pomocy do produkcji kazeiny i kazeinianów z mleka odtłuszczonego

 • Dz. U. L297 - 1 z 200422.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1650/2004 z dnia 21 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.