Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 297 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1652/2004 z dnia 20 września 2004 r. zezwalające na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Islamskiej Republiki Pakistanu

Data ogłoszenia:2004-09-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 297 POZ 4

L 297/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.9.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1652/2004 z dnia 20 września 2004 r. zezwalające na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Islamskiej Republiki Pakistanu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4) (5)

Właściwym jest pozytywne rozpatrzenie wniosku. Jest pożądane, aby niniejsze rozporządzenie weszło w życie w dniu po jego opublikowaniu, aby umożliwić podmiotom gospodarczym możliwie najszybsze z niego skorzystanie. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds Wyrobów Włókienniczych określonego w art 17 rozporządzenia (EWG) nr 3030/93,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3030/93 z dnia 12 października 1993 r w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich (1), w szczególności jego art 7,

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Protokół ustaleń pomiędzy Wspólnotą Europejską i Islamską Republiką Pakistanu w sprawie uzgodnień w dziedzinie dostępu do rynku wyrobów włókienniczych, zatwierdzony decyzją Rady 96/386/WE (2), stanowi, że należy pozytywnie rozważać pewne wnioski Pakistanu w sprawie tak zwanej „wyjątkowej elastyczności”. W dniu 24 maja 2004 r. Islamska Republika Pakistanu złożyła wniosek o przesunięcia pomiędzy kategoriami. Przesunięcia, o które wnosi Islamska Republika Pakistanu, wchodzą w zakres zasad elastyczności, o których mowa w art 7 rozporządzenia (EWG) nr 3030/93 i opisanych w załączniku VIII kolumna 9 do tego rozporządzenia.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Zezwala się na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze pochodzące z Islamskiej Republiki Pakistanu na rok kontyngentowy 2004 zgodnie z Załącznikiem. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 20 września 2004 r. W imieniu Komisji

Pascal LAMY

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 275 z 8.11.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 487/2004 (Dz.U. L 79 z 17.3.2004, str. 1). (2) Dz.U. L 153 z 27.6.1996, str. 47.

22.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 297/5

ZAŁĄCZNIK

PAKISTAN Grupa Kategoria Jednostka Limit 2004 Poziom dostosowany Ilość jednostek Ilość w tonach

DOSTOSOWANIE % Elastyczność Nowy poziom dostosowany

IB IB IIA IIB

4 5 20 28

sztuki sztuki kilogramy sztuki

50 030 000 14 849 000 59 896 000 128 083 000

54 445 723 15 467 728 61 953 754 137 043 630

12 960 000 2 265 000 1 500 000 – 6 440 000

2 000 500 1 500 – 4 000

25,9 15,3 2,5 – 5,0

Przesunięcie z kategorii 28 Przesunięcie z kategorii 28 Przesunięcie z kategorii 28 do kategorii 4, 5 i 20

67 405 723 17 732 728 63 453 754 130 603 630

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 297 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L297 - 19 z 200422.9.2004

  Decyzja Rady z dnia 13 września 2004 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków partnerstwa europejskiego z Chorwacją

 • Dz. U. L297 - 18 z 200422.9.2004

  Decyzja nr 2/2004 Rady Ministrów AKP-WE z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie przeglądu warunków finansowania w przypadku przejściowych wahań w przychodach z wywozu (załącznik II do Umowy o partnerstwie AKP-WE podpisanej w Kotonu)

 • Dz. U. L297 - 17 z 200422.9.2004

  Decyzja Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich Unii Europejskiej z dnia 14 lipca 2004 r. dotycząca mianowania członków Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L297 - 6 z 200422.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1653/2004 z dnia 21 września 2004 r. w sprawie typowego rozporządzenia finansowego dla agencji wykonawczych, na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 określającego status agencji wykonawczych, odpowiedzialnych za niektóre czynności dotyczące obsługi programów wspólnotowych

 • Dz. U. L297 - 3 z 200422.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1651/2004 z dnia 21 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2921/90 w odniesieniu do kwoty pomocy do produkcji kazeiny i kazeinianów z mleka odtłuszczonego

 • Dz. U. L297 - 1 z 200422.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1650/2004 z dnia 21 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.