Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 297 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1653/2004 z dnia 21 września 2004 r. w sprawie typowego rozporządzenia finansowego dla agencji wykonawczych, na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 określającego status agencji wykonawczych, odpowiedzialnych za niektóre czynności dotyczące obsługi programów wspólnotowych

Data ogłoszenia:2004-09-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 297 POZ 6

Strona 1 z 12
L 297/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.9.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1653/2004 z dnia 21 września 2004 r. w sprawie typowego rozporządzenia finansowego dla agencji wykonawczych, na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 określającego status agencji wykonawczych, odpowiedzialnych za niektóre czynności dotyczące obsługi programów wspólnotowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 58/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. ustalające status agencji wykonawczych, odpowiedzialnych za niektóre czynności dotyczące obsługi programów wspólnotowych (1), a w szczególności jego art. 15, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

(5)

wego, które agencje muszą stosować w celu korzystania ze środków ogólnych, a którego treść musi być jak najbardziej zbliżona do ogólnego rozporządzenia finansowego. W przypadku braku jasno określonych reguł w typowym rozporządzeniu finansowym, mają zastosowanie postanowienia ogólnego rozporządzenia finansowego oraz rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 ustanawiającego tryb wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego stosowanego do ogólnego budżetu Wspólnot Europejskich (3). Jeszcze raz podkreślić należy respektowanie fundamentalnych zasad prawa budżetowego (jedność, uniwersalność, specjalizację i roczny charakter), jak również zasady prawdy budżetowej, równowagi, jednostki obrachunkowej, dobrej gospodarki finansowej i przejrzystości. Jeśli chodzi o personel, agencje będą musiały rozróżniać między stanowiskami tymczasowymi, które będą przedmiotem tabeli zatrudnienia, przedkładanej do zatwierdzenia organowi budżetowemu oraz środkami przeznaczonymi na wynagrodzenia dla innych kategorii pracowników, zatrudnianych na umowach odnawialnych. Jeśli chodzi o podmioty finansowe, koniecznym jest określenie kompetencji i odpowiedzialności księgowego i dysponenta środków agencji, którzy muszą być urzędnikami podlegającymi statutowi urzędników Wspólnot Europejskich, jak również warunki, według których dysponent będzie mógł delegować swoje uprawnienia w zakresie realizacji budżetu. Dysponent środków agencji zostanie wyposażony w szeroką niezależność zarządczą. Jeśli chodzi o system płatności, należy mu zapewnić całkowitą swobodę, z zastrzeżeniem informowania Komitetu Kierownictwa, który musi mieć możliwość złożenia sprzeciwu względem płatności w terminie jednego miesiąca. Zgodnie z art. 20, ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 58/2003, funkcję audytora wewnętrznego w agencjach wykonawczych sprawuje audytor wewnętrzny Komisji. W związku z powyższym, audytor wewnętrzny Komisji musi sprawować względem agencji wykonawczych te same funkcje, które są mu przypisane względem służb Komisji w ramach ogólnego rozporządzenia finansowego. Poza tym, tak jak jest to w przypadku dysponentów w Komisji, dysponent agencji musi mieć możliwość korzystania z doradztwa komórki własnego audytu wewnętrznego w kwestii obsługi ryzyk.

uwzględniając opinię Rady, uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego,

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 58/2003 określiło status agencji wykonawczych, odpowiedzialnych za niektóre czynności dotyczące obsługi programów wspólnotowych, agencji wykonawczych, których utworzenie zostało powierzone Komisji. Te agencje wykonawcze (zwane dalej „agencjami”) zostaną wyposażone w osobowość prawną i własny budżet na bieżące funkcjonowanie, którego wykonanie określa niniejsze typowe rozporządzenie finansowe, zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 58/2003. Jeśli natomiast Komisja przekazała agencjom uprawnienia z zakresu wykonania budżetowego środków operacyjnych odnoszących się do programów wspólnotowych, środki te pozostają zapisane w budżecie ogólnym i są zarządzane zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 297 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L297 - 19 z 200422.9.2004

  Decyzja Rady z dnia 13 września 2004 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków partnerstwa europejskiego z Chorwacją

 • Dz. U. L297 - 18 z 200422.9.2004

  Decyzja nr 2/2004 Rady Ministrów AKP-WE z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie przeglądu warunków finansowania w przypadku przejściowych wahań w przychodach z wywozu (załącznik II do Umowy o partnerstwie AKP-WE podpisanej w Kotonu)

 • Dz. U. L297 - 17 z 200422.9.2004

  Decyzja Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich Unii Europejskiej z dnia 14 lipca 2004 r. dotycząca mianowania członków Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L297 - 4 z 200422.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1652/2004 z dnia 20 września 2004 r. zezwalające na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Islamskiej Republiki Pakistanu

 • Dz. U. L297 - 3 z 200422.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1651/2004 z dnia 21 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2921/90 w odniesieniu do kwoty pomocy do produkcji kazeiny i kazeinianów z mleka odtłuszczonego

 • Dz. U. L297 - 1 z 200422.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1650/2004 z dnia 21 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.