Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 298 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 13 września 2004 r. zmieniająca rozporządzenie (WE) 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym w celu uwzględnienia przystąpienia Malty (1)

Data ogłoszenia:2004-09-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 298 POZ 22

L 298/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.9.2004

DECYZJA RADY z dnia 13 września 2004 r. zmieniająca rozporządzenie (WE) 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym w celu uwzględnienia przystąpienia Malty

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/650/WE)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Akt Przystąpienia z 2003 r. (1), w szczególności jego art. 57, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (7)

Należy zatem dodać Maltę do listy Państw Członkowskich, którym przyznano okres przejściowy zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 998/2003. Należy zatem 998/2003, zmienić rozporządzenie (WE) nr

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

W przypadku niektórych aktów przyjętych przez Unię Europejską, których ważność zostaje przedłużona po dniu 1 maja 2004 r. i wymagają dostosowania z powodu przystąpienia, konieczne zmiany nie zostały ujęte w Akcie Przystąpienia z 2003 r., w szczególności w jego załączniku II. Jednym z aktów jest rozporządzenie (WE) nr 998/2003 (2) Parlamentu Europejskiego i Rady, określające warunki weterynaryjne, w szczególności odnoszące się do przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek. Malta, która stosowała dotychczas system sześciomiesięcznej kwarantanny w przypadku przywozu odpowiednich gatunków, zrezygnowała z tej procedury w celu transpozycji i wprowadzenia w życie rozporządzenia (WE) nr 998/2003 z dniem 3 lipca 2004 r. Podczas negocjacji dotyczących rozszerzenia uznano, że Malta, jako wyspa niedotknięta wścieklizną, której sytuacja sanitarna jest podobna do tej w Szwecji, Irlandii i Wielkiej Brytanii, w związku z czym Malta powinna być traktowana tak samo, jak te trzy Państwa Członkowskie. Stosując rozporządzenie (WE) nr 998/2003, które dzieli Państwa Członkowskie na dwie kategorie w zależności od strategii przeprowadzanej przez nie walki ze wścieklizną, przy czym Szwecja, Irlandia i Wielka Brytania otrzymały przejściowy pięcioletni okres na kontrole psów, kotów i fretek wwożonych na ich terytorium.

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 998/2003 wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 6 ust. 1: — w pierwszym ustępie w pierwszym zdaniu dodaje się wyraz „Malty” po wyrazie „Irlandii”; — w akapicie trzecim wyrazy „tymi trzema Państwami Członkowskimi” zastępuje się wyrazami „tymi czterema Państwami Członkowskimi”; 2) w załączniku II, „Wykazy państw i terytoriów”, części A, wyraz „Malta” dodaje się po wyrazie „Irlandia”. Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, 13 września 2004 r. W imieniu Rady

B. R. BOT

(2)

(3)

(4)

(5)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33. (2) Dz.U. L 146, 13.6.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 592/2004 (Dz.U. L 94 z 31.3.2004, str. 7).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 298 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L298 - 25 z 200423.9.2004

  Decyzja Komisji z dnia 16 września 2004 r. zmieniająca decyzję 2001/376/WE w odniesieniu do wysyłki mączki mięsno-kostnej pochodzącej ze ssaków i produktów pokrewnych z Portugalii (notyfikowana jako dokument K(2004) 3463) (1)

 • Dz. U. L298 - 24 z 200423.9.2004

  Decyzja Rady z dnia 13 września 2004 r. dotycząca mianowania nowego członka Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L298 - 23 z 200423.9.2004

  Decyzja Rady z dnia 13 września 2004 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta Banca d’Italia

 • Dz. U. L298 - 20 z 200423.9.2004

  Decyzja Rady z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie mianowania dwóch członków oraz pięciu zastępców członków Komitetu Regionów ze Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L298 - 18 z 200423.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1660/2004 z dnia 22 września 2004 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone we wrześniu 2004 r. o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych produktów w sektorze wieprzowiny w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2004 r.

 • Dz. U. L298 - 16 z 200423.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1659/2004 z dnia 22 września 2004 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone we wrześniu 2004 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym rozporządzeniem Rady (WE) nr 774/94 otwierającym i ustalającym zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wieprzowinę i niektóre inne produkty rolne

 • Dz. U. L298 - 14 z 200423.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1658/2004 z dnia 22 września 2004 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone we wrześniu 2004 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym w umowach zawartych przez Wspólnotę z Bułgarią i Rumunią

 • Dz. U. L298 - 12 z 200423.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1657/2004 z dnia 22 września 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L298 - 6 z 200423.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1656/2004 z dnia 21 września 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L298 - 3 z 200423.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1655/2004 z dnia 22 września 2004 r. ustanawiające zasady przejścia z opcjonalnego systemu modulacji ustanowionego art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1259/1999 na obowiązkowy system modulacji ustanowiony rozporządzeniem Rady (WE) nr 1782/2003

 • Dz. U. L298 - 1 z 200423.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1654/2004 z dnia 22 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.