Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 298 POZ 23

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 13 września 2004 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta Banca d’Italia

Data ogłoszenia:2004-09-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 298 POZ 23

23.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 298/23

DECYZJA RADY z dnia 13 września 2004 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta Banca d’Italia (2004/651/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

Właściwe jest przyjęcie rekomendacji Rady Prezesów EBC i odpowiednia zmiana decyzji 1999/70/WE (2),

uwzględniając Protokół w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego załączony do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 27 ust. 1, uwzględniając zalecenie Europejskiego Banku Centralnego EBC/2004/17 z dnia 30 lipca 2004 r. dla Rady Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznego biegłego rewidenta Banca d’Italia (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W art. 1 ust. 6 decyzji 1999/70/WE otrzymuje brzmienie: „6. PricewaterhouseCoopers SpA zostaje niniejszym zatwierdzona jako zewnętrzny biegły rewident Banca d’Italia od roku finansowego 2004 na odnawialny okres trzech lat.” Artykuł 2 Niniejsza decyzja jest notyfikowana EBC. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Księgowość Europejskiego Banku Centralnego (EBC) oraz krajowych banków centralnych Eurosystemu powinny być poddawane badaniu przez niezależnych, zewnętrznych biegłych rewidentów rekomendowanych przez Radę Prezesów EBC i zatwierdzonych przez Radę Unii Europejskiej. Mandat obecnego zewnętrznego biegłego rewidenta Banca d’Italia wygasł i nie zostanie przedłużony. Dlatego też należy powołać zewnętrznego biegłego rewidenta na rok finansowy 2004. Rada Prezesów EBC rekomendowała Radzie zatwierdzenie powołania nowego zewnętrznego biegłego rewidenta Banca d’Italia poczynając od roku finansowego 2004 na odnawialny okres trzech lat, wybranego przez ten bank zgodnie z obowiązującymi zasadami udzielania zamówień publicznych.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 września 2004 r. W imieniu Rady

B. R. BOT

Przewodniczący

(1) Dz.U. C 202 z 10.8.2004, str. 1.

(2) Dz.U. L 22 z 29.1.1999, str. 69. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2003/799/WE (Dz.U. L 299 z 18.11.2003, str. 23).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 298 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L298 - 25 z 200423.9.2004

  Decyzja Komisji z dnia 16 września 2004 r. zmieniająca decyzję 2001/376/WE w odniesieniu do wysyłki mączki mięsno-kostnej pochodzącej ze ssaków i produktów pokrewnych z Portugalii (notyfikowana jako dokument K(2004) 3463) (1)

 • Dz. U. L298 - 24 z 200423.9.2004

  Decyzja Rady z dnia 13 września 2004 r. dotycząca mianowania nowego członka Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L298 - 22 z 200423.9.2004

  Decyzja Rady z dnia 13 września 2004 r. zmieniająca rozporządzenie (WE) 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym w celu uwzględnienia przystąpienia Malty (1)

 • Dz. U. L298 - 20 z 200423.9.2004

  Decyzja Rady z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie mianowania dwóch członków oraz pięciu zastępców członków Komitetu Regionów ze Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L298 - 18 z 200423.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1660/2004 z dnia 22 września 2004 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone we wrześniu 2004 r. o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych produktów w sektorze wieprzowiny w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2004 r.

 • Dz. U. L298 - 16 z 200423.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1659/2004 z dnia 22 września 2004 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone we wrześniu 2004 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym rozporządzeniem Rady (WE) nr 774/94 otwierającym i ustalającym zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wieprzowinę i niektóre inne produkty rolne

 • Dz. U. L298 - 14 z 200423.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1658/2004 z dnia 22 września 2004 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone we wrześniu 2004 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym w umowach zawartych przez Wspólnotę z Bułgarią i Rumunią

 • Dz. U. L298 - 12 z 200423.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1657/2004 z dnia 22 września 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L298 - 6 z 200423.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1656/2004 z dnia 21 września 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L298 - 3 z 200423.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1655/2004 z dnia 22 września 2004 r. ustanawiające zasady przejścia z opcjonalnego systemu modulacji ustanowionego art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1259/1999 na obowiązkowy system modulacji ustanowiony rozporządzeniem Rady (WE) nr 1782/2003

 • Dz. U. L298 - 1 z 200423.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1654/2004 z dnia 22 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.