Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 298 POZ 25

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 września 2004 r. zmieniająca decyzję 2001/376/WE w odniesieniu do wysyłki mączki mięsno-kostnej pochodzącej ze ssaków i produktów pokrewnych z Portugalii (notyfikowana jako dokument K(2004) 3463) (1)

Data ogłoszenia:2004-09-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 298 POZ 25

23.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 298/25

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 16 września 2004 r. zmieniająca decyzję 2001/376/WE w odniesieniu do wysyłki mączki mięsno-kostnej pochodzącej ze ssaków i produktów pokrewnych z Portugalii (notyfikowana jako dokument K(2004) 3463)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/653/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

rających takie produkty („mączka mięsno-kostna i produkty pokrewne”) z tego Państwa Członkowskiego do innego Państwa Członkowskiego lub państw trzecich.

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Tym niemniej, decyzja 2001/376/WE stwierdza, że Portugalia może, pod określonymi warunkami, zezwolić na wysyłkę mączki mięsno-kostnej i produktów pokrewnych do innych Państw Członkowskich, które wyraziły na to zgodę. Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (4), ustanawia warunki kategoryzacji, gromadzenia, transportu, usuwania, przetwarzania, wykorzystywania i tymczasowego składowania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Zgodnie z tym rozporządzeniem mączka mięsno-kostna i produkty pokrewne zawierające materiał ze zwierząt podejrzanych o zarażenie lub zarażonych BSE lub ze zwierząt ubitych w ramach działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się BSE mają być utylizowane jak odpady przez spopielanie lub współspopielanie w zatwierdzonych spalarniach lub współspalarniach. Portugalia nie dysponuje wystarczającymi możliwościami spopielania lub współspopielania mączki mięsno-kostnej i produktów pokrewnych ze zwierząt podejrzanych o zarażenie lub zarażonych BSE lub ze zwierząt ubitych w ramach działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się BSE. Nagromadzenie zapasów tego materiału może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Konieczna jest zmiana warunków przewidzianych w decyzji 2001/376/WE w odniesieniu do wysyłki mączki mięsno-kostnej pochodzącej ze ssaków i produktów pokrewnych z Portugalii. Decyzja powinna więc zostać odpowiednio zmieniona.

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4,

(4)

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jego art. 10 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 2001/376/WE z dnia 18 kwietnia 2001 r., dotycząca środków wymaganych przy wystąpieniu gąbczastej encefalopatii bydła w Portugalii oraz wprowadzająca program wywozu oparty na dacie (3), zawiera niektóre postanowienia przyjęte w celu ochrony przed gąbczastą encefalopatią bydła (BSE) ze względu na wybuch epidemii tej choroby w Portugalii.

(5)

(2)

Decyzja ta ustanawia określone zasady, których stosowanie jest konieczne ze względu na występowanie BSE w Portugalii, w tym zakaz wysyłki mączki mięsnej, mączki kostnej i mączki mięsno-kostnej pochodzącej ze ssaków, a także paszy dla zwierząt oraz nawozów, zawie-

(6)

(1) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 13. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 33; sprostowanie w Dz.U. L 195 z 2.6.2004, str. 12). 2) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona ( dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, str. 14). (3) Dz.U. L 132 z 15.5.2001, str. 17.

(4) Dz.U. L 273 z 10.10.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 668/2004 (Dz.U. L 112 z 19.4.2004, str. 1).

L 298/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.9.2004

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 16 września 2004 r. W imieniu Komisji

David BYRNE

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik II do decyzji 2001/376/WE zostaje zmieniony zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji.

Członek Komisji

23.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 298/27

ZAŁĄCZNIK Część B załącznika II otrzymuje brzmienie:

L 298/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.9.2004

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 298 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L298 - 24 z 200423.9.2004

  Decyzja Rady z dnia 13 września 2004 r. dotycząca mianowania nowego członka Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L298 - 23 z 200423.9.2004

  Decyzja Rady z dnia 13 września 2004 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta Banca d’Italia

 • Dz. U. L298 - 22 z 200423.9.2004

  Decyzja Rady z dnia 13 września 2004 r. zmieniająca rozporządzenie (WE) 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym w celu uwzględnienia przystąpienia Malty (1)

 • Dz. U. L298 - 20 z 200423.9.2004

  Decyzja Rady z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie mianowania dwóch członków oraz pięciu zastępców członków Komitetu Regionów ze Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L298 - 18 z 200423.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1660/2004 z dnia 22 września 2004 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone we wrześniu 2004 r. o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych produktów w sektorze wieprzowiny w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2004 r.

 • Dz. U. L298 - 16 z 200423.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1659/2004 z dnia 22 września 2004 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone we wrześniu 2004 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym rozporządzeniem Rady (WE) nr 774/94 otwierającym i ustalającym zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wieprzowinę i niektóre inne produkty rolne

 • Dz. U. L298 - 14 z 200423.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1658/2004 z dnia 22 września 2004 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone we wrześniu 2004 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym w umowach zawartych przez Wspólnotę z Bułgarią i Rumunią

 • Dz. U. L298 - 12 z 200423.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1657/2004 z dnia 22 września 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L298 - 6 z 200423.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1656/2004 z dnia 21 września 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L298 - 3 z 200423.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1655/2004 z dnia 22 września 2004 r. ustanawiające zasady przejścia z opcjonalnego systemu modulacji ustanowionego art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1259/1999 na obowiązkowy system modulacji ustanowiony rozporządzeniem Rady (WE) nr 1782/2003

 • Dz. U. L298 - 1 z 200423.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1654/2004 z dnia 22 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.