Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 298 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1655/2004 z dnia 22 września 2004 r. ustanawiające zasady przejścia z opcjonalnego systemu modulacji ustanowionego art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1259/1999 na obowiązkowy system modulacji ustanowiony rozporządzeniem Rady (WE) nr 1782/2003

Data ogłoszenia:2004-09-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 298 POZ 3

Strona 1 z 3
23.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 298/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1655/2004 z dnia 22 września 2004 r. ustanawiające zasady przejścia z opcjonalnego systemu modulacji ustanowionego art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1259/1999 na obowiązkowy system modulacji ustanowiony rozporządzeniem Rady (WE) nr 1782/2003

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

Niezbędne są zatem przepisy przejściowe ułatwiające przejście z modulacji opcjonalnej na obowiązkową.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (1), w szczególności jego art. 155,

W celu zapewnienia harmonijnego przejścia między okresami programowania ramy czasowe dostępności kwot wynikłych z modulacji opcjonalnej powinny zostać przedłużone do końca czwartego roku finansowego następującego po roku, w którym kwoty te zostały wstrzymane. W tym kontekście właściwe jest, dla celów przejrzystości prawnej, zmienienie art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 963/2001 z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1259/1999 w zakresie dodatkowego wspólnotowego wsparcia oraz przekazywania informacji Komisji (3).

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 uchyliło i zastąpiło rozporządzenie Rady (WE) nr 1259/1999 (2) z dniem 1 maja 2004 r. Państwa Członkowskie mogą nadal składać wnioski o modulację dobrowolną zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1259/1999 do dnia 31 grudnia 2004 r. System modulacji obowiązkowej wprowadzony zgodnie z nowym harmonogramem zaczyna obowiązywać w 2005 r.

(7)

Uwzględniając poprawkę do art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 963/2001, jest także konieczne zmienienie art. 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 296/96 (4) w sprawie danych przekazywanych przez Państwa Członkowskie oraz miesięcznego księgowania wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) w celu zapewnienia pełnego stosowania niniejszego artykułu w przypadku środków wynikłych z modulacji opcjonalnej.

Rozporządzenia (WE) nr 963/2001 i (WE) nr 296/96 powinny być zatem odpowiednio zmienione. Aby zapewnić możliwość śledzenia, źródło finansowania każdego działania wieloletniego powinno pozostać takie samo do chwili jego zakończenia. Jeśli jednak nastąpi wyczerpanie funduszy wynikłych z modulacji opcjonalnej, Państwo Członkowskie musi mieć możliwość finansowania nadal trwających akcji wieloletnich z innych funduszy.

(2)

Stawka modulacji obowiązkowej zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 na początkowym etapie będzie niższa niż stawka modulacji opcjonalnej zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1259/1999 dla niektórych Państw Członkowskich. Może to spowodować deficyt funduszy towarzyszących środkom zgodnie z krajowymi lub regionalnymi programami rozwoju obszarów wiejskich finansowanymi z dodatkowej pomocy wspólnotowej, obecnie zapewnianej zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1259/1999.

(8)

(9) (3)

Zainteresowane Państwa Członkowskie powinny zatem być w stanie kontynuować stosowanie modulacji opcjonalnej po 31 grudnia 2004 r. w zakresie, w jakim jest to konieczne do pokrywania potrzeb finansowych wynikłych ze środków towarzyszących zatwierdzonych przed 1 stycznia 2006 r.

Aby zapewnić właściwe zarządzanie i nadzór nad funduszami wynikłymi z modulacji opcjonalnej, Państwa Członkowskie powinny prowadzić oddzielny rachunek dla wstrzymanych kwot i ich wykorzystania, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 296/96. Środki przewidziane niniejszym rozporządzeniem są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Płatności Bezpośrednich,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 298 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L298 - 25 z 200423.9.2004

  Decyzja Komisji z dnia 16 września 2004 r. zmieniająca decyzję 2001/376/WE w odniesieniu do wysyłki mączki mięsno-kostnej pochodzącej ze ssaków i produktów pokrewnych z Portugalii (notyfikowana jako dokument K(2004) 3463) (1)

 • Dz. U. L298 - 24 z 200423.9.2004

  Decyzja Rady z dnia 13 września 2004 r. dotycząca mianowania nowego członka Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L298 - 23 z 200423.9.2004

  Decyzja Rady z dnia 13 września 2004 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta Banca d’Italia

 • Dz. U. L298 - 22 z 200423.9.2004

  Decyzja Rady z dnia 13 września 2004 r. zmieniająca rozporządzenie (WE) 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym w celu uwzględnienia przystąpienia Malty (1)

 • Dz. U. L298 - 20 z 200423.9.2004

  Decyzja Rady z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie mianowania dwóch członków oraz pięciu zastępców członków Komitetu Regionów ze Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L298 - 18 z 200423.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1660/2004 z dnia 22 września 2004 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone we wrześniu 2004 r. o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych produktów w sektorze wieprzowiny w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2004 r.

 • Dz. U. L298 - 16 z 200423.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1659/2004 z dnia 22 września 2004 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone we wrześniu 2004 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym rozporządzeniem Rady (WE) nr 774/94 otwierającym i ustalającym zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wieprzowinę i niektóre inne produkty rolne

 • Dz. U. L298 - 14 z 200423.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1658/2004 z dnia 22 września 2004 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone we wrześniu 2004 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym w umowach zawartych przez Wspólnotę z Bułgarią i Rumunią

 • Dz. U. L298 - 12 z 200423.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1657/2004 z dnia 22 września 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L298 - 6 z 200423.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1656/2004 z dnia 21 września 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L298 - 1 z 200423.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1654/2004 z dnia 22 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.