Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 300 POZ 13 - Strona 14

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2004/93/WE z dnia 21 września 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (1)

Data ogłoszenia:2004-09-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 300 POZ 13 - Strona 14

Strona 14 z 16

989. 990. 991.

992.

25.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/37

993. 994. 995. 996. 997. 998. 999.

1,3-difenyloguanidyna (CAS nr 102-06-7) Heptachlor-epoksyd (CAS nr 1024-57-3) 4-nitrozofenol (CAS nr 104-91-6) Karbendazym (CAS nr 10605-21-7) Eter glicydowy allilu (CAS nr 106-92-3) Aldehyd chlorooctowy (CAS nr 107-20-0) Heksan (CAS nr 110-54-3)

1000. 2-(2-metoksyetoksy)etanol (CAS nr 111-77-3) 1001. (+/–)-2-(2,4-dichlorofenylo)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propylo-1,1,2,2-tetrafluoroetyleter (CAS nr 112281-77-3) 1002. 4-[4-(1,3-dihydroksyprop-2-yl)fenyloamino]-1,8-dihydroksy-5- nitroantrachinon (CAS nr 114565-66-1) 1003. 5,6,12,13-tetrachloroantra(2,1,9-def:6,5,10-d’e’f’)diizochinolino-1,3,8,10(2H,9H)-tetron (CAS nr 115662-06-1) 1004. Tris(2-chloroetylu) fosforan (CAS nr 115-96-8) 1005. 4′-etoksy-2-benzoimidazoloanilid (CAS nr 120187-29-3) 1006. Diwodorotlenek niklu (CAS nr 12054-48-7) 1007. N,N-dimetyloanilina (CAS nr 121-69-7) 1008. Symazyna (CAS nr 122-34-9) 1009. Di(cyclopentadienylo)-bis(2,6-difluoro-3-(pyrrol-1-yl)-fenylo)tytanu (CAS nr 125051-32-3) 1010. N,N,N′,N′-tetraglycidylo-4,4′-diamino-3,3′-dietylodifenylometan (CAS nr 130728-76-6) 1011. Pentatlenek diwanadu (CAS nr 1314-62-1) 1012. Sole zasadowe pentachlorofenolu (CAS nr 131-52-2 and 7778-73-6) 1013. Fosfamidon (CAS nr 13171-21-6) 1014. N-(trichlorometyltio)ftalimid (CAS nr 133-07-3) 1015. N-2-naftyloanilina (CAS nr 135-88-6) 1016. Ziram (CAS nr 137-30-4) 1017. 1-bromo-3,4,5-trifluorobenzen (CAS nr 138526-69-9) 1018. Propazyna (CAS nr 139-40-2) 1019. 3-(4-chlorofenylo)-1,1-dimetylouronian trichlorooctanu; monuron-TCA (kwasu trichlorooctowego) (CAS nr 140-41-0) 1020. Izoksaflutol (CAS nr 141112-29-0) 1021. Kresoksym metylu (CAS nr 143390-89-0) 1022. Chlorodekon (CAS nr 143-50-0) 1023. 9-winylokarbazol (CAS nr 1484-13-5) 1024. Kwas 2-etyloheksanowy (CAS nr 149-57-5) 1025. Monuron (CAS nr 150-68-5) 1026. Chlorek morfolino-4-karbonylu (CAS nr 15159-40-7)

L 300/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.9.2004

1027. Daminozyd (CAS nr 1596-84-5) 1028. Alachlor (CAS nr 15972-60-8) 1029. UVCB produkt kondensacji: chlorku tetrakis-hydroksymetylofosfoniowego, mocznika i destylowanej, uwodornionej C16-18 łój alkiloaminy tłuszczowej (CAS nr 166242-53-1) 1030. Joksynil (CAS nr 1689-83-4) 1031. 3,5-dibromo-4-hydroksybenzonitryl (CAS nr 1689-84-5) 1032. 2,6-dibromo-4-cyjanopfenylu oktanian (CAS nr 1689-99-2) 1033. [4-[[4-(dimetyloamino)fenylo][4-[etyl(3-sulfonianobenzylo)amino]fenylo]metyleno]cykloheksa-2,5-dien-1-yliden](etylo)(3-sulfonianobenzylo)amonu, sól sodowa (CAS nr 1694-09-3) 1034. 5-chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-on (CAS nr 17630-75-0) 1035. Benomyl (CAS nr 17804-35-2) 1036. Chlorotalonil (CAS nr 1897-45-6) 1037. Hydrowodorek N′-(4-chloro-o-tolyl)-N,N-dimetyloformamidyny (CAS nr 19750-95-9) 1038. 4,4′-metylenebis(2-etyloanilina) (CAS nr 19900-65-3) 1039. Amid waliny (CAS nr 20108-78-5) 1040. [(p-toliloksy)metylo]oksyran (CAS nr 2186-24-5) 1041. [(m-toliloksy)metylo]oksyran (CAS nr 2186-25-6) 1042. Eter 2,3-epoksypropyl o-tolilu (CAS nr 2210-79-9) 1043. [(toliloksy)metylo]oksyran, eter glicydowy krezylu (CAS nr 26447-14-3) 1044. Di-allat (CAS nr 2303-16-4) 1045. Benzyl 2,4-dibromobutanu (CAS nr 23085-60-1) 1046. Trifluorojodometan (CAS nr 2314-97-8) 1047. Tiofanat metylowy (CAS nr 23564-05-8) 1048. Dodekachloropentacyklo[5.2.1.02,6.03,9.05,8]dekan (CAS nr 2385-85-5) 1049. Propyzamid (CAS nr 23950-58-5) 1050. Eter glicydowy butylu (CAS nr 2426-08-6) 1051. 2,3,4-trichlorobut-1-en (CAS nr 2431-50-7) 1052. Chinometionat (CAS nr 2439-01-2) 1053. (R)-α-fenyloetylamon (-)-(1R,2S)-(1,2-epoksypropylo)fosforu monohydrat (CAS nr 25383-07-7) 1054. 5-etoksy-3-trichlorometylo-1,2,4-tiadiazol (CAS nr 2593-15-9) 1055. Żółty barwnik zawiesinowy (Disperse Yellow 3) (CAS nr 2832-40-8) 1056. 1,2,4-triazol (CAS nr 288-88-0) 1057. Aldryna (CAS nr 309-00-2)

25.9.2004

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 300 POZ 13 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L300 - 52 z 200425.9.2004

  Decyzja Rady 2004/658/WPZiB z dnia 13 września 2004 r. w sprawie przepisów finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Europejskiej Agencji Obrony

 • Dz. U. L300 - 48 z 200425.9.2004

  Decyzja Komisji z dnia 19 maja 2004 r. zezwalająca na sprzedaż na rynku słodkiej kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie zgodnie z linią Bt11 jako nowego produktu spożywczego lub nowego składnika produktu spożywczego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1865)

 • Dz. U. L300 - 44 z 200425.9.2004

  Protokół do umowy o partnerstwie i współpracy między wspólnotami europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L300 - 43 z 200425.9.2004

  Decyzja Rady z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie podpisania Protokołu do Umowy o Partnerstwie i Współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L300 - 42 z 200425.9.2004

  Decyzja Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich z dnia 22 września 2004 r. w sprawie mianowania sędziego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L300 - 12 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1675/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 214/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dz. U. L300 - 11 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1674/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonego na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

 • Dz. U. L300 - 5 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1673/2004 z dnia 24 września 2004 r. ustalające normę handlową stosowaną do kiwi

 • Dz. U. L300 - 3 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1672/2004 z dnia 24 września 2004 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych dziesięciu dni roboczych września 2004 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 327/98

 • Dz. U. L300 - 1 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1671/2004 z dnia 24 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.