Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 300 POZ 13 - Strona 2

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2004/93/WE z dnia 21 września 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (1)

Data ogłoszenia:2004-09-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 300 POZ 13 - Strona 2

Strona 2 z 16

2. Państwa Członkowskie przedstawiają Komisji teksty głównych przepisów prawa krajowego, które przyjmą w obszarze objętym niniejszą dyrektywą.

L 300/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.9.2004

Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie w dniu jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Artículo 5 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 września 2004 r.

W imieniu Komisji

Olli REHN

Członek Komisji

25.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/15

ZAŁĄCZNIK W dyrektywie 76/768/EWG wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku II numer referencyjny 289 zastępuje się następująco: „289. Ołów i jego związki.” 2) w załączniku II numery referencyjne od 452 do 1132 dodaje się, jak następuje: „452. 6-(2-chloroetyl)-6-(2-metoksyetoksy)-2,5,7,10-tetraoksy-6-silanundekan (CAS (chemiczna służba informacyjna) nr 37894-46-5) Dichlorek kobaltu (CAS nr 7646-79-9) Siarczan kobaltu (CAS nr 10124-43-3) Tlenek niklu (CAS nr 1313-99-1) Tritlenek diniklu (CAS nr 1314-06-3) Ditlenek niklu (CAS nr 12035-36-8) Disiarczek triniklu (CAS nr 12035-72-2) Tetrakarbonylek niklu (CAS nr 13463-39-3) Siarczek niklu (CAS nr 16812-54-7) Bromian potasu (CAS nr 7758-01-2) Tlenek węgla (CAS nr 630-08-0) Buta-1,3-dien (CAS nr 106-99-0) Izobutan (CAS nr 75-28-5), jeśli zawiera ≥ 0,1 % wagowych butadienu Butan (CAS nr 106-97-8), jeśli zawiera ≥ 0,1 % wagowych butadienu Gazy (ropa naftowa), C3-4 (CAS nr 68131-75-9), jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu Gaz resztkowy (ropa naftowa), destylat krakingu katalitycznego oraz absorber frakcjonowania benzyny ciężkiej krakowanej katalitycznie (CAS nr 68307-98-2), jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu Gaz resztkowy (ropa naftowa), stabilizator frakcjonowania benzyny ciężkiej poddanej polimeryzacji katalitycznej (CAS nr 68307-99-3), jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu Gaz resztkowy (ropa naftowa), stabilizator frakcjonowania benzyny ciężkiej reformowanej katalitycznie, wolny od siarkowodoru (CAS nr 68308-00-9), jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu Gaz resztkowy (ropa naftowa), kolumna odpędowa hydrorafinacji destylatu krakowanego (CAS nr 6830801-0), jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu Gaz resztkowy (ropa naftowa), absorber krakingu katalitycznego oleju napędowego (CAS nr 68308-03-2), jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu Gaz resztkowy (ropa naftowa), instalacja odzysku gazu (CAS nr 68308-04-3), jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu

453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467.

468.

469.

470.

471.

472.

L 300/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.9.2004

473.

Gaz resztkowy (ropa naftowa), wieża do odpędzania etanu z gazu w instalacji odzysku gazu (CAS nr 6830805-4), jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu Gaz resztkowy (ropa naftowa), hydroodsiarczony destylat i hydroodsiarczona frakcja benzyny ciężkiej, wolna od kwasu (CAS nr 68308-06-5), jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu Gaz resztkowy (ropa naftowa), hydroodsiarczony próżniowy olej napędowy, wolny od siarkowodoru (CAS nr 68308-07-6), jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu Gaz resztkowy (ropa naftowa), stabilizator frakcjonowania benzyny ciężkiej poddanej izomeryzacji (CAS nr 68308-08-7), jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu Gaz resztkowy (ropa naftowa), stabilizator benzyny lekkiej pierwszej destylacji, wolny od siarkowodoru (CAS nr 68308-09-8), jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu Gaz resztkowy (ropa naftowa), hydrodesulfurator destylatu pierwszej destylacji, wolny od siarkowodoru (CAS nr 68308-10-1), jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu Gaz resztkowy (ropa naftowa), alkilacja propanowo-propylenowa surowce przygotowywane do odpędzenia etanu (CAS nr 68308-11-2), jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu Gaz resztkowy (ropa naftowa), hydroodsiarczanie próżniowego oleju napędowego, wolny od siarkowodoru (CAS nr 68308-12-3), jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu Gazy (ropa naftowa), produkty szczytowe katalitycznego krakowania (CAS nr 68409-99-4), jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu Alkany, C1-2 (CAS nr 68475-57-0), jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu Alkany, C2-3 (CAS nr 68475-58-1), jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu Alkany, C3-4 (CAS nr 68475-59-2), jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu Alkany, C4-5 (CAS nr 68475-60-5), jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu Paliwa gazowe, (CAS nr 68476-26-6), jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu Paliwa gazowe, destylaty ropy naftowej(CAS nr 68476-29-9), jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu Węglowodory, C3-4 (CAS nr 68476-40-4), jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu Węglowodory, C4-5 (CAS nr 68476-42-6), jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu Węglowodory, C2-4, bogate w C3 (CAS nr 68476-49-3), jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu Płynne gazy ziemne (CAS nr 68476-85-7), jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu Płynne gazy ziemne, pozbawione składników wywołujących korozję (CAS nr 68476-86-8), jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu Gazy (ropa naftowa), C3-4, bogate w izobutan (CAS nr 68477-33-8), jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu Destylaty (ropa naftowa), C3-6, bogate w piperylen (CAS nr 68477-35-0), jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu Gazy (ropa naftowa), system zasilający w aminy (CAS nr 68477-65-6), jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu

474.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 300 POZ 13 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L300 - 52 z 200425.9.2004

  Decyzja Rady 2004/658/WPZiB z dnia 13 września 2004 r. w sprawie przepisów finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Europejskiej Agencji Obrony

 • Dz. U. L300 - 48 z 200425.9.2004

  Decyzja Komisji z dnia 19 maja 2004 r. zezwalająca na sprzedaż na rynku słodkiej kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie zgodnie z linią Bt11 jako nowego produktu spożywczego lub nowego składnika produktu spożywczego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1865)

 • Dz. U. L300 - 44 z 200425.9.2004

  Protokół do umowy o partnerstwie i współpracy między wspólnotami europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L300 - 43 z 200425.9.2004

  Decyzja Rady z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie podpisania Protokołu do Umowy o Partnerstwie i Współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L300 - 42 z 200425.9.2004

  Decyzja Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich z dnia 22 września 2004 r. w sprawie mianowania sędziego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L300 - 12 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1675/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 214/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dz. U. L300 - 11 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1674/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonego na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

 • Dz. U. L300 - 5 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1673/2004 z dnia 24 września 2004 r. ustalające normę handlową stosowaną do kiwi

 • Dz. U. L300 - 3 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1672/2004 z dnia 24 września 2004 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych dziesięciu dni roboczych września 2004 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 327/98

 • Dz. U. L300 - 1 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1671/2004 z dnia 24 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.