Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 300 POZ 13

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2004/93/WE z dnia 21 września 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (1)

Data ogłoszenia:2004-09-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 300 POZ 13

Strona 1 z 16
25.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/13

DYREKTYWA KOMISJI 2004/93/WE z dnia 21 września 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

W związku z tym dyrektywa 76/768/EWG powinna zostać odpowiednio zmieniona. Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu do spraw Produktów Kosmetycznych,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając dyrektywę Rady 76/768/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych (1), w szczególności jej art. 4b i 8 ust. 2, po konsultacji z Komitetem Naukowym ds. Produktów Kosmetycznych i Produktów Nieżywnościowych Przeznaczonych dla Konsumentów (SCCNFP), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 Załącznik II i część 1 załącznika III do dyrektywy 76/768/EWG zmienia się zgodnie z tekstem zawartym w Załączniku do niniejszej dyrektywy.

Dyrektywa 76/768/EWG, zmieniona przez dyrektywę 2003/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2), zabrania używania w produktach kosmetycznych substancji zaklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub toksyczne ze względu na zaburzenia rozrodczości (tzw. CMR) kategorii 1, 2 i 3 na mocy załącznika I do dyrektywy Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (3), ale zezwala na używanie substancji zaklasyfikowanych do kategorii 3 na mocy dyrektywy 67/548/EWG pod warunkiem oceny i zatwierdzenia przez SCCNFP; dyrektywa 76/768/EWG wymaga, aby Komisja podjęła w tym celu niezbędne środki. Jak dotąd niektóre substancje zaklasyfikowane do CMR kategorii 1 i 2 na mocy załącznika I do dyrektywy 67/548/EWG nie zostały jeszcze wymienione w załączniku II do dyrektywy 76/768/EWG, dlatego konieczne jest zawarcie ich w tym załączniku. Substancje zaklasyfikowane jako CMR kategorii 3 na mocy załącznika I do dyrektywy 67/548/EWG powinny również zostać zawarte w załączniku II do dyrektywy 76/768/EWG, chyba że zostaną ocenione przez SCCNFP i uznane za dopuszczone do użycia w produktach kosmetycznych. Substancje zaklasyfikowane jako CMR kategorii 1 i 2 wymienione w części 1 załącznika III do dyrektywy 76/768/EWG skreśla się.

Artykuł 2 1. Państwa Członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zagwarantowania, że w ciągu trzech miesięcy od daty wejścia w życie krajowych przepisów przewidzianych w art. 3 ust. 1 produkty kosmetyczne niezgodne z niniejszą dyrektywą nie będą wprowadzane na rynek przez producentów Wspólnoty lub przez importerów mających siedzibę na terytorium Wspólnoty.

2. Państwa Członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zagwarantowania, że produkty wymienione w ust. 1 nie będą sprzedawane lub przekazywane końcowemu konsumentowi po sześciu miesiącach od daty wejścia w życie krajowych przepisów przewidzianych w art. 3 ust. 1.

(2)

Artykuł 3 1. Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do zastosowania się do niniejszej dyrektywy nie później niż do dnia 1 października 2004 r. Niezwłocznie przedstawiają one Komisji teksty tych przepisów oraz tabelę korelacji między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

(3)

Kiedy Państwa Członkowskie przyjmą wymienione przepisy, zawrą w nich odniesienie do niniejszej dyrektywy lub dołączą takie odniesienie przy okazji ich oficjalnej publikacji. Państwa Członkowskie ustalają sposób, w jaki odniesienie to zostanie przedstawione.

(1) Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 169. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2003/83/WE (Dz.U. L 238 z 25.9.2003, str. 23). (2) Dz.U. L 66 z 11.3.2003, str. 26. (3) Dz.U. 196 z 16.8.1967, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2004/73/WE (Dz.U. L 152 z 30.4.2004, str. 1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 300 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L300 - 52 z 200425.9.2004

  Decyzja Rady 2004/658/WPZiB z dnia 13 września 2004 r. w sprawie przepisów finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Europejskiej Agencji Obrony

 • Dz. U. L300 - 48 z 200425.9.2004

  Decyzja Komisji z dnia 19 maja 2004 r. zezwalająca na sprzedaż na rynku słodkiej kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie zgodnie z linią Bt11 jako nowego produktu spożywczego lub nowego składnika produktu spożywczego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1865)

 • Dz. U. L300 - 44 z 200425.9.2004

  Protokół do umowy o partnerstwie i współpracy między wspólnotami europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L300 - 43 z 200425.9.2004

  Decyzja Rady z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie podpisania Protokołu do Umowy o Partnerstwie i Współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L300 - 42 z 200425.9.2004

  Decyzja Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich z dnia 22 września 2004 r. w sprawie mianowania sędziego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L300 - 12 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1675/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 214/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dz. U. L300 - 11 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1674/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonego na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

 • Dz. U. L300 - 5 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1673/2004 z dnia 24 września 2004 r. ustalające normę handlową stosowaną do kiwi

 • Dz. U. L300 - 3 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1672/2004 z dnia 24 września 2004 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych dziesięciu dni roboczych września 2004 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 327/98

 • Dz. U. L300 - 1 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1671/2004 z dnia 24 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.