Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 300 POZ 44 - Strona 2

Tytuł:

Protokół do umowy o partnerstwie i współpracy między wspólnotami europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2004-09-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 300 POZ 44 - Strona 2

Strona 2 z 2
Artykuł 7 Niniejszy Protokół jest sporządzony w dwóch egzemplarzach w językach angielskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim i ormiańskim, przy czym wszystkie z tych tekstów są na równi autentyczne.

(1) Dz.U. L 239, z 9.9.1999, str. 3.

L 300/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.9.2004

Hecho en Bruselas, el diecinueve de mayo del dos mil cuatro. V Bruselu dne devatenáctého května dva tisíce čtyři. Udfærdiget i Bruxelles den nittende maj to tusind og fire. Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Mai zweitausendundvier. Kahe tuhande neljanda aasta maikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Μαΐου δύο χιλιάδες τέσσερα. Done at Brussels on the nineteenth day of May in the year two thousand and four. Fait ą Bruxelles, le dix-neuf mai deux mille quatre. Fatto a Bruxelles, addì diciannove maggio duemilaquattro. Briselē, pi tūkstoši ceturtā gada deviņpadsmitajā maijā. Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų gegužės devynioliktą dieną Briuselyje. Kelt Brüsszelben, a kétezer-negyedik év május havának tizenkilencedik napján. Maghmul fi Brussel, id-19 ta' Mejju, 2004. Gedaan te Brussel, de negentiende mei tweeduizendvier. Sporządzono w Brukseli, dnia dziewiętnastego maja roku dwutysięcznego czwartego. Feito em Bruxelas, em dezanove de Maio de dois mil e quatro. V Bruseli devätnásteho mája dvetisícštyri. V Bruslju, devetnajstega maja dva tisoč štiri. Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaneljä. Som skedde i Bryssel den nittonde maj tjugohundrafyra.

25.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/47

Por los Estados miembros Za členské státy For medlemsstaterne Für die Mitgliedstaaten Liikmesriikide nimel Για τα κράτη μέλη For the Member States Pour les États membres Per gli Stati membri Dalībvalstu vārdā Valstybių narių vardu A tagállamok részéről Għall-Istati Membri Voor de lidstaten W imieniu Państw Członkowskich Pelos Estados-Membros Za členské štáty Za države članice Jäsenvaltioiden puolesta På medlemsstaternas vägnar

Por las Comunidades Europeas Za Evropská společenství For De Europæiske Fællesskaber Für die Europäischen Gemeinschaften Euroopa ühenduste nimel Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες For the European Communities Pour les Communautés européennes Per le Comunitą europee Eiropas Kopienu vārdā Europos Bendrijų vardu Az Európai Közösségek részéről Għall-Komunitajiet Ewropej Voor de Europese Gemeenschappen W imieniu Wspólnot Europejskich Pelas Comunidades Europeias Za Európske spoločenstvá Za Evropske skupnosti Euroopan yhteisöjen puolesta På Europeiska gemenskapernas vägnar

Por la República de Armenia Za Arménskou republiku For Republikken Armenien Für die Republik Armenien Armeenia Vabariigi nimel Για τη Δημοκρατία της Αρμενίας For the Republic of Armenia Pour la République d'Arménie Per la Repubblica di Armenia Armēnijas Republikas vārdā Armėnijos Respublikos vardu Az Örmény Köztársaság részéről Għar-Repubblika ta' l-Armenja Voor de Republiek Armenië W imieniu Republiki Armenii Pela República da Arménia Za Arménsku republiku Za Republiko Armenijo Armenian tasavallan puolesta På Republiken Armeniens vägnar

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 300 POZ 44 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L300 - 52 z 200425.9.2004

  Decyzja Rady 2004/658/WPZiB z dnia 13 września 2004 r. w sprawie przepisów finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Europejskiej Agencji Obrony

 • Dz. U. L300 - 48 z 200425.9.2004

  Decyzja Komisji z dnia 19 maja 2004 r. zezwalająca na sprzedaż na rynku słodkiej kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie zgodnie z linią Bt11 jako nowego produktu spożywczego lub nowego składnika produktu spożywczego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1865)

 • Dz. U. L300 - 43 z 200425.9.2004

  Decyzja Rady z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie podpisania Protokołu do Umowy o Partnerstwie i Współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L300 - 42 z 200425.9.2004

  Decyzja Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich z dnia 22 września 2004 r. w sprawie mianowania sędziego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L300 - 13 z 200425.9.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/93/WE z dnia 21 września 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L300 - 12 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1675/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 214/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dz. U. L300 - 11 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1674/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonego na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

 • Dz. U. L300 - 5 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1673/2004 z dnia 24 września 2004 r. ustalające normę handlową stosowaną do kiwi

 • Dz. U. L300 - 3 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1672/2004 z dnia 24 września 2004 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych dziesięciu dni roboczych września 2004 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 327/98

 • Dz. U. L300 - 1 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1671/2004 z dnia 24 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.