Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 300 POZ 48

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 maja 2004 r. zezwalająca na sprzedaż na rynku słodkiej kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie zgodnie z linią Bt11 jako nowego produktu spożywczego lub nowego składnika produktu spożywczego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1865)

Data ogłoszenia:2004-09-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 300 POZ 48

Strona 1 z 3
L 300/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.9.2004

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 19 maja 2004 r. zezwalająca na sprzedaż na rynku słodkiej kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie zgodnie z linią Bt11 jako nowego produktu spożywczego lub nowego składnika produktu spożywczego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1865)

(Jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny)

(2004/657/WE)

KOMISJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczącego nowych produktów spożywczych i nowych składników produktów spożywczych (1) (zwanego dalej „rozporządzeniem”), w szczególności jego art. 7, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

We wstępnym raporcie oceny z dnia 12 maja 2000 r. wyspecjalizowana holenderska jednostka kontroli żywności podjęła decyzję, że słodka kukurydza Bt11 jest tak samo bezpieczna, jak konwencjonalna słodka kukurydza. Dnia 15 czerwca 2000 r. Komisja przekazała wstępny raport oceny wszystkim Państwom Członkowskim. W ciągu sześćdziesięciodniowego okresu ustanowionego w art. 6 ust. 4 rozporządzenia racjonalne obiekcje dotyczące sprzedaży produktu zostały wniesione zgodnie z niniejsza klauzulą. W dniu 13 grudnia 2000 r. Komisja zwróciła się z prośbą o opinię do Komitetu Naukowego ds. Żywności, zgodnie z art. 11 rozporządzenia. W dniu 17 kwietnia 2002 r. Komitet Naukowy ds. Żywności dostarczył opinię, zgodnie z którą słodka kukurydza Bt11 jest tak samo bezpieczna jako środek spożywczy dla ludzi, jak jej tradycyjne odpowiedniki. Niniejsza opinia koncentruje się, zgodnie z prośbą Komisji, na tematach podniesionych w komentarzach przedstawionych przez władze Krajów Członkowskich, zawierających badania dotyczące charakterystyki molekularnej i toksyczności. Sprawy podniesione w opinii Agence francaise de securite sanitaire des aliments (AFSSA) z dnia 26 listopada 2003 r. nie wnoszą żadnych nowych elementów naukowych oprócz wstępnej oceny słodkiej kukurydzy Bt11. Dane dostarczone przez zgłaszającego i ocena bezpieczeństwa produktu wykonana zgodnie z kryteriami i wymaganiami ustanowionymi w zaleceniu Komisji 618/97/WE (5) dotyczą aspektów naukowych i prezentacji zastosowań według rozporządzenia dotyczącego nowych środków spożywczych. Metodologia wykorzystana do oceny bezpieczeństwa Bt11 była także zgodna z bieżącymi wytycznymi przygotowanymi przez Naukową Komisję Kontroli dotyczącymi oceny GMO, GM środków spożywczych i GM pasz oraz zgodna z Kodeksem Zasad i Wytycznych Dotyczących Żywności Pochodzenia Biotechnologicznego.

(5)

Dnia 22 kwietnia 1998 r. została przyznana zgoda na sprzedaż na rynku zbożowym genetycznie modyfikowanej kukurydzy zgodnie z linią Bt11 w celu wykorzystania jako pasza do przetwarzania i importowania (2), zgodnie z dyrektywą Rady nr 90/220/EWG z dnia 23 kwietnia 1990 r. dotyczącą racjonalnego dopuszczenia do środowiska genetycznie modyfikowanych organizmów (3). Środki spożywcze i składniki środków spożywczych uzyskane z oryginalnego modyfikatora Bt11 i jakiejkolwiek linii wyhodowanej lub linii mieszanej wywodzącej się z niego i zawierającej wprowadzone geny mogą być sprzedawane na rynku podlegającym Wspólnocie według notyfikacji (4), zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 258/97. Dnia 11 lutego 1999 r. Novartis (w międzyczasie: jako Syngenta) zgłosił prośbę do właściwych władz w Holandii w celu sprzedaży na rynku słodkiej kukurydzy, powstałej z kukurydzy modyfikowanej genetycznie zgodnie z linią Bt11, jako nowego produktu spożywczego lub jako nowego składnika produktu spożywczego.

(6)

(2)

(3)

(7)

(1) Dz.U. L 43 z 14.2.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1). 2) Decyzja Komisji 98/292/WE (Dz.U. L 131/28 z 5.5.1998, str. 28). ( (3) Dz.U. L 117 z 8.5.1990, str. 15. Dyrektywa zmieniona dyrektywą Komisji 97/35/WE (Dz.U. L 169 z 27.6.1997, str. 72). (4) Dz.U. C 181 z 26.6.1999, str. 22.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 300 POZ 48 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L300 - 52 z 200425.9.2004

  Decyzja Rady 2004/658/WPZiB z dnia 13 września 2004 r. w sprawie przepisów finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Europejskiej Agencji Obrony

 • Dz. U. L300 - 44 z 200425.9.2004

  Protokół do umowy o partnerstwie i współpracy między wspólnotami europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L300 - 43 z 200425.9.2004

  Decyzja Rady z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie podpisania Protokołu do Umowy o Partnerstwie i Współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L300 - 42 z 200425.9.2004

  Decyzja Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich z dnia 22 września 2004 r. w sprawie mianowania sędziego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L300 - 13 z 200425.9.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/93/WE z dnia 21 września 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L300 - 12 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1675/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 214/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dz. U. L300 - 11 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1674/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonego na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

 • Dz. U. L300 - 5 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1673/2004 z dnia 24 września 2004 r. ustalające normę handlową stosowaną do kiwi

 • Dz. U. L300 - 3 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1672/2004 z dnia 24 września 2004 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych dziesięciu dni roboczych września 2004 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 327/98

 • Dz. U. L300 - 1 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1671/2004 z dnia 24 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.