Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 300 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1673/2004 z dnia 24 września 2004 r. ustalające normę handlową stosowaną do kiwi

Data ogłoszenia:2004-09-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 300 POZ 5

Strona 1 z 3
25.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1673/2004 z dnia 24 września 2004 r. ustalające normę handlową stosowaną do kiwi

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

waniu norm na etapach obrotu następujących po wysyłce należy uwzględnić to pogorszenie jakości.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 2 ust. 2,

(6)

Ponieważ produkty klasy „Ekstra” muszą być sortowane i pakowane ze szczególną ostrożnością, w ich przypadku należy brać pod uwagę jedynie utratę świeżości i jędrności.

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Świeżych Owoców i Warzyw,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (1)

Kiwi znajdują się wśród produktów, które są przedmiotem norm handlowych, wyszczególnionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2200/96. Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 410/90 z dnia 16 lutego 1990 r. ustalające normy jakości dla kiwi (2) było przedmiotem licznych zmian. Dla przejrzystości należy uchylić rozporządzenie (WE) nr 410/90 i począwszy od 1 października 2004 r. zastąpić je nowym rozporządzeniem.

Artykuł 1 Normę handlową stosowaną do kiwi objętych kodem CN 0810 50 ustala się w załączniku.

Normę stosuje się na wszystkich etapach obrotu, na warunkach przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 2200/96.

(2)

W tym celu oraz dla zachowania przejrzystości na rynkach międzynarodowych należy uwzględnić normę EKG/ONZ FFV-46 dotyczącą sprzedaży i kontroli jakości handlowej kiwi, zaleconą przez Grupę Roboczą ds. norm jakości produktów rolnych Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ).

Jednakże na etapach następujących po dokonaniu wysyłki produkty mogą wykazywać w stosunku do przepisów normy:

a) nieznaczną utratę świeżości i jędrności;

(3)

Stosowanie nowych norm ma skutkować wyeliminowaniem z rynku produktów o niezadowalającej jakości, orientacją produkcji w taki sposób, by spełnić wymagania konsumentów i ułatwieniem relacji handlowych opartych na uczciwej konkurencji, co przyczyni się do poprawy wydajności produkcji.

b) w przypadku produktów zakwalifikowanych do klas innych niż „Ekstra”, nieznaczne pogorszenie jakości spowodowane ich rozwojem i skłonnościami do psucia się.

Artykuł 2

(4)

Normy stosuje się na wszystkich etapach obrotu. Transport na dużą odległość, przechowywanie przez pewien okres czasu lub różne zabiegi, którym poddawane są produkty, mogą wpłynąć na pogorszenie jakości wynikające z biologicznego rozwoju tych produktów lub z ich większej lub mniejszej skłonności do psucia się. W stoso-

Rozporządzenie (EWG) nr 410/90 traci moc.

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z 11.1.2004, str. 64). (2) Dz.U. L 43 z 17.2.1990, str. 22. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 907/2004 (Dz.U. L 163 z 30.4.2004, str. 50).

(1)

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 października 2004 r.

L 300/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.9.2004

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 24 września 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

25.9.2004

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 300 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L300 - 52 z 200425.9.2004

  Decyzja Rady 2004/658/WPZiB z dnia 13 września 2004 r. w sprawie przepisów finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Europejskiej Agencji Obrony

 • Dz. U. L300 - 48 z 200425.9.2004

  Decyzja Komisji z dnia 19 maja 2004 r. zezwalająca na sprzedaż na rynku słodkiej kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie zgodnie z linią Bt11 jako nowego produktu spożywczego lub nowego składnika produktu spożywczego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1865)

 • Dz. U. L300 - 44 z 200425.9.2004

  Protokół do umowy o partnerstwie i współpracy między wspólnotami europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L300 - 43 z 200425.9.2004

  Decyzja Rady z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie podpisania Protokołu do Umowy o Partnerstwie i Współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L300 - 42 z 200425.9.2004

  Decyzja Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich z dnia 22 września 2004 r. w sprawie mianowania sędziego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L300 - 13 z 200425.9.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/93/WE z dnia 21 września 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L300 - 12 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1675/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 214/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dz. U. L300 - 11 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1674/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonego na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

 • Dz. U. L300 - 3 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1672/2004 z dnia 24 września 2004 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych dziesięciu dni roboczych września 2004 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 327/98

 • Dz. U. L300 - 1 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1671/2004 z dnia 24 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.