Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 300 POZ 52

Tytuł:

Decyzja Rady 2004/658/WPZiB z dnia 13 września 2004 r. w sprawie przepisów finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Europejskiej Agencji Obrony

Data ogłoszenia:2004-09-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 300 POZ 52

Strona 1 z 25
L 300/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.9.2004

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

DECYZJA RADY 2004/658/WPZiB z dnia 13 września 2004 r. w sprawie przepisów finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Europejskiej Agencji Obrony

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając wspólne działanie Rady 2004/551/WPZiB z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Obrony, w szczególności jego art. 18 ust. 1 (1),

(5)

Przepisy finansowe oraz zasady, o których mowa w załączniku, nie stosują się do projektów i programów ad hoc, o których mowa w art. 20 i 21 wspólnego działania 2004/551/WPZiB. Rada Sterująca winna podjąć starania w celu ustanowienia przepisów i zasad dla projektów i programów ad hoc. Początkowy budżet ogólny Europejskiej Agencji Obrony na rok 2004 skoncentrowany jest na ustaleniach dotyczących jej uruchomienia, a przepisy finansowe winno się przedstawić bezzwłocznie, aby umożliwić jego sprawne wykonanie,

a także mając na uwadze, co następuje: Wspólne działanie 2004/551/WPZiB stanowi, że przepisy finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego są zatwierdzane przez Radę stanowiącą jednogłośnie. Rada Sterująca, w terminie jednego roku od przyjęcia tego wspólnego działania, dokonuje przeglądu oraz zmian tych przepisów, jeżeli to konieczne. Dokonując przeglądu tych przepisów, Rada Sterująca przestrzega przepisów dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (2) i podejmuje też kwestię umów, które mają być zawarte przez Agencję w dziedzinach, do których dyrektywa 2004/18/WE nie ma zastosowania oraz w których Państwo Członkowskie może przedsięwziąć środki krajowe na mocy art. 296 TWE. Wspólne działanie 2004/551/WPZiB stanowi też, że Rada Sterująca, stanowiąca na wniosek Dyrektora Naczelnego, przyjmuje, w razie potrzeby, przepisy wykonawcze odnośnie wykonania i kontroli budżetu ogólnego, szczególnie jeśli chodzi o zamówienia publiczne, bez uszczerbku dla odpowiednich przepisów wspólnotowych. Rada Sterująca zapewnia w szczególności uwzględnienie w należyty sposób bezpieczeństwa dostaw oraz ochrony zarówno wymagań tajemnicy obrony, jak i praw własności intelektualnej.

(1)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Przepisy finansowe mające zastosowanie do wykonania i kontroli budżetu ogólnego Europejskiej Agencji Obrony są wyszczególnione w załączniku do niniejszej decyzji. Te przepisy finansowe obowiązują od 13 września 2004 r. do momentu ich przeglądu, zmiany lub potwierdzenia, zgodnie z art. 18 ust. 1 wspólnego działania 2004/551/WPZiB, lub do dnia 31 grudnia 2005 r., w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna w dniu jej przyjęcia. Artykuł 3

(2)

(3)

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 13 września 2004 r. W imieniu Rady

B. R. BOT

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 245 z 17.7.2004, str. 17. (2) Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 114.

25.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/53

ZAŁĄCZNIK PRZEPISY FINANSOWE MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO BUDŻETU OGÓLNEGO EUROPEJSKIEJ AGENCJI OBRONY („Agencji”) TYTUŁ I ZASADA JEDNOROCZNOŚCI Artykuł 1 1. Dyrektor Naczelny może dokonywać przesunięć z jednego do drugiego tytułu w granicach 10 % środków przyznanych na rok budżetowy, z rozdziału do rozdziału lub z artykułu do artykułu. 2. Na trzy tygodnie przed dokonaniem przesunięć, o których mowa w ust. 1, Dyrektor Naczelny powiadamia Radę Sterującą o swoich zamiarach. W przypadku przedstawienia w tym okresie przez Państwo Członkowskie należycie uzasadnionych argumentów, decyzję podejmie Rada Sterująca. 3. Dyrektor Naczelny może dokonać przesunięć w ramach artykułów i zaproponować Radzie Sterującej inne przesunięcia. Artykuł 2 1. Środki, które nie zostały wykorzystane do końca roku budżetowego, na który zostały przewidziane, wygasają.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 300 POZ 52 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L300 - 48 z 200425.9.2004

  Decyzja Komisji z dnia 19 maja 2004 r. zezwalająca na sprzedaż na rynku słodkiej kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie zgodnie z linią Bt11 jako nowego produktu spożywczego lub nowego składnika produktu spożywczego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1865)

 • Dz. U. L300 - 44 z 200425.9.2004

  Protokół do umowy o partnerstwie i współpracy między wspólnotami europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L300 - 43 z 200425.9.2004

  Decyzja Rady z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie podpisania Protokołu do Umowy o Partnerstwie i Współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L300 - 42 z 200425.9.2004

  Decyzja Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich z dnia 22 września 2004 r. w sprawie mianowania sędziego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L300 - 13 z 200425.9.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/93/WE z dnia 21 września 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L300 - 12 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1675/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 214/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dz. U. L300 - 11 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1674/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonego na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

 • Dz. U. L300 - 5 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1673/2004 z dnia 24 września 2004 r. ustalające normę handlową stosowaną do kiwi

 • Dz. U. L300 - 3 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1672/2004 z dnia 24 września 2004 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych dziesięciu dni roboczych września 2004 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 327/98

 • Dz. U. L300 - 1 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1671/2004 z dnia 24 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.