Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 301 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1676/2004 z dnia 24 września 2004 r. w sprawie przyjęcia środków autonomicznych oraz przejściowych dotyczących przywozu niektórych przetworzonych produktów rolnych pochodzących z Bułgarii i wywozu niektórych przetworzonych produktów rolnych do Bułgarii

Data ogłoszenia:2004-09-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 301 POZ 1

Strona 1 z 16
28.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 301/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1676/2004 z dnia 24 września 2004 r. w sprawie przyjęcia środków autonomicznych oraz przejściowych dotyczących przywozu niektórych przetworzonych produktów rolnych pochodzących z Bułgarii i wywozu niektórych przetworzonych produktów rolnych do Bułgarii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dla przetworzonych produktów rolnych objętych Protokołem nr 3, ale nie wyszczególnionych w niniejszym rozporządzeniu lub dla których kontyngenty przyznane na mocy niniejszego rozporządzenia zostały wyczerpane, dalej powinno stosować się postanowienia handlowe określone w Protokole nr 3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1446/2002 z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie zawieszenia i otwarcia kontyngentów taryfowych stosowanych przy przywozie do Wspólnoty niektórych produktów rolnych przetworzonych pochodzących z Bułgarii i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1477/2000 (5) ustanowiło roczne kontyngenty taryfowe dla przywozu do Wspólnoty niektórych przetworzonych produktów rolnych pochodzących z Bułgarii. Dla roku 2004 powinny być dalej stosowane jedynie kwoty dotyczące kontyngentów taryfowych wyszczególnionych pod pozycjami nr 09.5463 i 09.5487 oraz pozycją 095479. Przetworzone produkty rolne nie objęte załącznikiem I do Traktatu i wywożone do Bułgarii nie podlegają refundacjom wywozowym na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1520/2000 z dnia 13 lipca 2000 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu oraz kryteria ustalania wysokości takich refundacji (6). Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (7) ustanawia system zarządzania kontyngentami taryfowymi. Kontyngenty taryfowe przyznane na mocy niniejszego rozporządzenia są zarządzane przez władze wspólnotowe i Państwa Członkowskie zgodnie z tym systemem. Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (8).

(6)

Protokół nr 3 Układu Europejskiego między Wspólnotami Europejskimi i Republiką Bułgarii, zatwierdzony decyzją Rady i Komisji 94/908/WE, EWWiS, Euratom, z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie zawarcia Układu Europejskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony a Republiką Bułgarii, z drugiej strony (1) zawiera uzgodnienia handlowe dotyczące wymienionych tam przetworzonych produktów rolnych. Protokół nr 3 został zmieniony Protokołem dostosowującym aspekty handlowe Układu Europejskiego między Wspólnotami Europejskimi i Bułgarią (2), zwanym dalej „Protokołem dostosowującym” zatwierdzonym decyzją 1999/278/WE (3) i poprawionym decyzją nr 2/2002 Rady Stowarzyszenia EU-Bułgaria (4). W ostatnim czasie podpisano umowę handlową zmieniającą Protokół dostosowujący. Celem tej umowy jest dalsze zbliżenie gospodarcze w ramach przygotowań do przystąpienia Bułgarii do Unii Europejskiej; umowa ma wejść w życie nie później niż dnia 1 października 2004 r. Procedura przyjęcia decyzji zmieniającej Protokół dostosowujący nie zostanie ukończona w takim czasie, by decyzja ta mogła wejść w życie z dniem 1 października 2004 r. Z tego powodu niezbędne jest zapewnienie stosowania koncesji celnych w stosunku do Bułgarii na warunkach autonomicznych od dnia 1 października 2004 r. Opłat celnych nie powinno się stosować w stosunku do przywozu niektórych przetworzonych produktów rolnych. Dla niektórych innych towarów powinno się stosować coroczne kontyngenty taryfowe.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 301 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L301 - 67 z 200428.9.2004

  Wspólne stanowisko Rady 2004/661/WPZiB z dnia 24 września 2004 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L301 - 55 z 200428.9.2004

  Decyzja Komisji z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego zmiany dodatków do załącznika 6 umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L301 - 54 z 200428.9.2004

  Decyzja Rady z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wyznaczenia Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2008

 • Dz. U. L301 - 53 z 200428.9.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/97/WE z dnia 27 września 2004 r. zmieniająca dyrektywę Komisji 2004/60/WE w sprawie limitów czasowych (1)

 • Dz. U. L301 - 51 z 200428.9.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/96/WE z dnia 27 września 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niklu w łączeniach kolczyków w celu dostosowania jej załącznika I do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L301 - 42 z 200428.9.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/95/WE z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 90/642/EWG w sprawie ustalenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bifentryny i famoksadonu (1)

 • Dz. U. L301 - 40 z 200428.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1679/2004 z dnia 27 września 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L301 - 38 z 200428.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1678/2004 z dnia 24 września 2004 w sprawie zawieszenia kwot taryfowych dotyczących przywozu do Wspólnoty niektórych przetworzonych produktów rolnych pochodzących z Bułgarii

 • Dz. U. L301 - 36 z 200428.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1677/2004 z dnia 27 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.