Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 301 POZ 51

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2004/96/WE z dnia 27 września 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niklu w łączeniach kolczyków w celu dostosowania jej załącznika I do postępu technicznego (1)

Data ogłoszenia:2004-09-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 301 POZ 51

28.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 301/51

DYREKTYWA KOMISJI 2004/96/WE z dnia 27 września 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niklu w łączeniach kolczyków w celu dostosowania jej załącznika I do postępu technicznego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

limit migracji niklu może skuteczniej zmniejszyć ryzyko uczulenia niż limit zawartości niklu.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

Postanowienia niniejszej dyrektywy uwzględniają aktualny stan wiedzy, nauki i techniki.

uwzględniając dyrektywę Rady 76/769/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw, przepisów wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (1), a w szczególności jej art. 2a,

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z dyrektywą 76/769/EWG zmienioną dyrektywą 94/27/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2), nikiel i jego związki nie mogą być stosowane w niektórych łączeniach kolczyków i niektórych innych produktach, chyba że spełniają one wymogi określone w dyrektywie 76/769/EWG.

Niniejszą dyrektywę stosuje się bez uszczerbku dla aktów prawnych Wspólnoty określających minimalne wymogi dla ochrony pracowników, w szczególności dyrektywy Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (3), oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem spowodowanym narażeniem na substancje rakotwórcze i mutagenne w miejscu pracy (sześć indywidualnych dyrektyw w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (4).

(7)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. Dostosowania do Postępu Technicznego dyrektyw w sprawie zniesienia barier technicznych w handlu substancjami i preparatami niebezpiecznymi,

(2)

Ryzyko uczulenia człowieka na nikiel spowodowanego łączeniami kolczyków zostało oszacowane ponownie w drodze ukierunkowanej oceny; ocena ryzyka wykazała, że w przypadku łączeń kolczyków bardziej stosowne jest ustalenie limitu migracji niklu niż limitu zawartości.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

(3)

Aby zrekompensować rozbieżności i niedokładności w pomiarach pomiędzy różnymi laboratoriami, nowy stopień uwalniania się niklu (limit migracji) należy dostosować przy użyciu współczynnika mnożenia określonego w EN 1811. Zachęca się Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) do przeprowadzenia przeglądu EN 1811, zwłaszcza w odniesieniu do współczynnika korygującego, jak również do przygotowania zrewidowanej normy bez współczynnika korygującego lub, o ile okaże się to właściwe, z mniejszym współczynnikiem korygującym.

Artykuł 1 Załącznik do dyrektywy 76/769/EWG zmienia się w sposób określony w załączniku do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2 1. Państwa Członkowskie przyjmują i publikują przepisy ustawodawcze, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy nie później niż do dnia 1 sierpnia 2005 r. Państwa Członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji teksy tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

(3) Dz.U. L 183 z 29.6.1989, str. 1. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1). (4) Dz.U. L 158 z 30.4.2004, str. 50.

(4)

Wyniki oceny ryzyka poddano równoległemu przeglądowi Naukowego Komitetu ds. Toksyczności, Ekotoksyczności i Środowiska (CSTEE), który potwierdził, że

(1) Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 201. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2004/21/WE (Dz.U. L 57 z 25.2.2004, str. 4). (2) Dz.U. L 188 z 22.7.1994, str. 1.

L 301/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.9.2004

Państwa Członkowskie stosują te przepisy począwszy od dnia 1 września 2005 r.

Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 27 września 2004 r. W imieniu Komisji

Olli REHN

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2. Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty głównych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do dyrektywy 76/769/EWG, w pkt 28 (Nikiel), w drugiej kolumnie pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: „1. we wszystkich łączeniach kolczyków, które są wprowadzone do przekłutych uszu i innych przekłutych części ciała ludzkiego, chyba że stopień uwalniania się niklu z tych łączeń jest niższy niż 0,2 μg/cm2 na tydzień (limit migracji);”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 301 POZ 51 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L301 - 67 z 200428.9.2004

  Wspólne stanowisko Rady 2004/661/WPZiB z dnia 24 września 2004 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L301 - 55 z 200428.9.2004

  Decyzja Komisji z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego zmiany dodatków do załącznika 6 umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L301 - 54 z 200428.9.2004

  Decyzja Rady z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wyznaczenia Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2008

 • Dz. U. L301 - 53 z 200428.9.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/97/WE z dnia 27 września 2004 r. zmieniająca dyrektywę Komisji 2004/60/WE w sprawie limitów czasowych (1)

 • Dz. U. L301 - 42 z 200428.9.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/95/WE z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 90/642/EWG w sprawie ustalenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bifentryny i famoksadonu (1)

 • Dz. U. L301 - 40 z 200428.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1679/2004 z dnia 27 września 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L301 - 38 z 200428.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1678/2004 z dnia 24 września 2004 w sprawie zawieszenia kwot taryfowych dotyczących przywozu do Wspólnoty niektórych przetworzonych produktów rolnych pochodzących z Bułgarii

 • Dz. U. L301 - 36 z 200428.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1677/2004 z dnia 27 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L301 - 1 z 200428.9.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1676/2004 z dnia 24 września 2004 r. w sprawie przyjęcia środków autonomicznych oraz przejściowych dotyczących przywozu niektórych przetworzonych produktów rolnych pochodzących z Bułgarii i wywozu niektórych przetworzonych produktów rolnych do Bułgarii

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.