Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 301 POZ 67

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2004/661/WPZiB z dnia 24 września 2004 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

Data ogłoszenia:2004-09-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 301 POZ 67

Strona 1 z 2
28.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 301/67

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2004/661/WPZiB z dnia 24 września 2004 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ (7)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

UE pozostaje poważnie zaniepokojona ciągłym pogarszaniem się stanu demokracji, przestrzegania zasady państwa prawnego i praw człowieka na Białorusi. Przywołując konkluzje Rady z dnia 15 września 1997 r., UE ponownie wyraża swoje wyraźne zainteresowanie politycznymi, społecznymi i gospodarczymi postępami Białorusi w zakresie tworzenia państwa demokratycznego, respektującego zasadę państwa prawnego i prawa człowieka, które mogłoby zająć prawowite miejsce w Europie. Potwierdzając swoje zainteresowanie konstruktywnym dialogiem z Białorusią UE traktuje fakt, że niezależne, pełne i wiarygodne dochodzenie w sprawie przestępstw badanych przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy w jej sprawozdaniu przyjętym w dniu 28 kwietnia 2004 r. („sprawozdanie Pourgouridesa”) nie zostało jak dotąd przeprowadzone ani nawet wszczęte, jako kolejne, poważne naruszenie zasady państwa prawnego na Białorusi. Rząd Białorusi stale ignoruje wezwania UE, ostatnio sformułowane w deklaracji z dnia 14 maja 2004 r., Rady Europy i innych do wszczęcia niezależnego dochodzenia w tej sprawie. Rozległe i gruntownie udokumentowane sprawozdanie Pourgouridesa wyraźnie wskazuje na obecnego Prokuratora Generalnego Białorusi, byłego Sekretarza Rady Bezpieczeństwa Wiktora Szejmana, Ministra Sportu i Turystyki Białorusi, byłego Ministra Spraw Wewnętrznych Jurija Siwakowa i pułkownika Dmitrija Pawliczenko z jednostki służb specjalnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Białorusi, jako kluczowe postacie odpowiedzialne za zaginięcie na Białorusi w latach 1999/2000 czterech znanych osób i następujące po tym przypadki utrudniania działań wymiaru sprawiedliwości. Osoby ponoszące główną odpowiedzialność za zaginięcia pozostają bezkarne.

(8)

Dlatego też, Rada, biorąc pod uwagę oczywiste przeszkody w działaniu wymiaru sprawiedliwości, zdecydowała o wprowadzeniu sankcji w formie ograniczenia prawa wjazdu wobec osób, które będąc za to odpowiedzialne, zaniechały wszczęcia niezależnego dochodzenia zarzucanych przestępstw oraz które zostały uznane w sprawozdaniu Pourgouridesa za kluczowe postacie odpowiedzialne za zaginięcia i ukrywanie informacji na ten temat. UE zastrzega sobie prawo do rozważenia dodatkowych środków ograniczających w późniejszym terminie. UE dokona przeglądu swojego stanowiska w świetle rozwoju przyszłych wydarzeń, biorąc pod uwagę gotowość odpowiednich władz Białorusi do przeprowadzenia pełnego i przejrzystego dochodzenia w sprawie zaginięć i pociągnięcie do odpowiedzialności osób za nie odpowiedzialnych,

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO: (3)

Artykuł 1 1. Państwa Członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zapobieżenia wjazdowi lub przejazdowi przez ich terytoria osób wymienionych w załączniku, które będąc za to odpowiedzialne, zaniechały wszczęcia niezależnego dochodzenia i ścigania zarzucanych przestępstw i które, według sprawozdania Pourgouridesa, uważane są za kluczowe postacie związane z zaginięciem na Białorusi w latach 1999/2000 czterech znanych osób i odpowiedzialne za następujące po tym przypadki ukrywania informacji, biorąc pod uwagę ich jednoznaczną rolę w utrudnianiu działania wymiaru sprawiedliwości. 2. Postanowienia ust. 1 nie zobowiązują Państwa Członkowskiego do odmówienia własnym obywatelom wjazdu na jego terytorium. 3. Postanowienia ust. 1 nie naruszają zobowiązań Państwa Członkowskiego wynikających z prawa międzynarodowego w przypadkach, gdy: a) jest ono państwem, na którego terytorium ma siedzibę międzynarodowa organizacja międzyrządowa; b) jest ono państwem organizującym międzynarodową konferencję zwołaną przez, lub odbywaną pod auspicjami Narodów Zjednoczonych; lub

(4)

(5)

(6)

L 301/68

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.9.2004

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 301 POZ 67 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L301 - 55 z 200428.9.2004

  Decyzja Komisji z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego zmiany dodatków do załącznika 6 umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L301 - 54 z 200428.9.2004

  Decyzja Rady z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wyznaczenia Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2008

 • Dz. U. L301 - 53 z 200428.9.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/97/WE z dnia 27 września 2004 r. zmieniająca dyrektywę Komisji 2004/60/WE w sprawie limitów czasowych (1)

 • Dz. U. L301 - 51 z 200428.9.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/96/WE z dnia 27 września 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niklu w łączeniach kolczyków w celu dostosowania jej załącznika I do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L301 - 42 z 200428.9.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/95/WE z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 90/642/EWG w sprawie ustalenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bifentryny i famoksadonu (1)

 • Dz. U. L301 - 40 z 200428.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1679/2004 z dnia 27 września 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L301 - 38 z 200428.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1678/2004 z dnia 24 września 2004 w sprawie zawieszenia kwot taryfowych dotyczących przywozu do Wspólnoty niektórych przetworzonych produktów rolnych pochodzących z Bułgarii

 • Dz. U. L301 - 36 z 200428.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1677/2004 z dnia 27 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L301 - 1 z 200428.9.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1676/2004 z dnia 24 września 2004 r. w sprawie przyjęcia środków autonomicznych oraz przejściowych dotyczących przywozu niektórych przetworzonych produktów rolnych pochodzących z Bułgarii i wywozu niektórych przetworzonych produktów rolnych do Bułgarii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.