Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 302 POZ 5

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. upoważniająca Królestwo Hiszpanii do przedłużenia do 7 marca 2005 r. Umowy w sprawie wzajemnych stosunków w dziedzinie rybołówstwa z Republiką Południowej Afryki

Data ogłoszenia:2004-09-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 302 POZ 5

29.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 302/5

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 24 września 2004 r. upoważniająca Królestwo Hiszpanii do przedłużenia do 7 marca 2005 r. Umowy w sprawie wzajemnych stosunków w dziedzinie rybołówstwa z Republiką Południowej Afryki (2004/662/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Akt Przystąpienia z 1985 r., w szczególności jego art. 167 ust. 3,

(4)

Rada podejmuje stosowne decyzje pozwalające kontynuować działalność połowową w ramach tych umów. Wyżej wymieniona umowa została ostatnio przedłużona decyzją Rady 2003/538/WE (1) z dnia 15 lipca 2003 r., do 7 marca 2004 r. Należy upoważnić Królestwo Hiszpanii do przedłużenia wymienionej umowy do 7 marca 2005 r.,

uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Umowa w sprawie wzajemnych stosunków w dziedzinie rybołówstwa między rządem Królestwa Hiszpanii a rządem Republiki Południowej Afryki, podpisana 14 sierpnia 1979 r., weszła w życie 8 marca 1982 r. na wstępny okres dziesięciu lat. Umowa pozostaje w mocy na czas nieokreślony, chyba że zostanie rozwiązana z zachowaniem dwunastomiesięcznego terminu wypowiedzenia. Artykuł 167 ust. 2 Aktu Przystąpienia przewiduje, że prawa i zobowiązania wynikające z umów połowowych zawartych przez Królestwo Hiszpanii z państwami trzecimi pozostają niezmienione w okresie tymczasowego obowiązywania przepisów tych umów. Zgodnie z art. 167 ust. 3 wspomnianego Aktu, przed upływem terminu ważności umów połowowych zawartych przez Królestwo Hiszpanii z państwami trzecimi,

Artykuł 1 Królestwo Hiszpanii jest upoważnione do przedłużenia do 7 marca 2005 r. Umowy w sprawie wzajemnych stosunków w dziedzinie rybołówstwa z Republiką Południowej Afryki, która weszła w życie dnia 8 marca 1982 r. Artykuł 2 Niniejsza decyzja jest skierowana do Królestwa Hiszpanii. Sporządzono w Brukseli, dnia 24 września 2004 r. W imieniu Rady

L. J. BRINKHORST

(2)

(3)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 185 z 24.7.2003, str. 24.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 302 POZ 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L302 - 6 z 200429.9.2004

    Decyzja Komisji z dnia 20 września 2004 r. zmieniająca decyzję 97/464/WE w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych na podstawie art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w zakresie wyrobów konstrukcyjnych dla kanalizacji ściekowej (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3488) (1)

  • Dz. U. L302 - 3 z 200429.9.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1681/2004 z dnia 28 września 2004 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

  • Dz. U. L302 - 1 z 200429.9.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1680/2004 z dnia 28 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.