Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 302 POZ 6

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 września 2004 r. zmieniająca decyzję 97/464/WE w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych na podstawie art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w zakresie wyrobów konstrukcyjnych dla kanalizacji ściekowej (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3488) (1)

Data ogłoszenia:2004-09-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 302 POZ 6

Strona 1 z 2
L 302/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.9.2004

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 września 2004 r. zmieniająca decyzję 97/464/WE w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych na podstawie art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w zakresie wyrobów konstrukcyjnych dla kanalizacji ściekowej (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3488)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/663/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

W wyniku rewizji rodziny wyrobów konstrukcyjnych dla kanalizacji ściekowej i konieczności dostosowania się do potrzeb Państw Członkowskich na regulacje w zakresie reakcji na ogień należy dodać procedury zaświadczania zgodności w odniesieniu do właściwości w zakresie reakcji na ogień.

uwzględniając dyrektywę Rady 89/106/EWG z 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw, przepisów wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (1), ostatnio zmienioną rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (2), w szczególności jej art. 13 ust. 4,

(4)

W wyniku rewizji rodziny wyrobów „Wyroby konstrukcyjne dla kanalizacji ściekowej na zewnątrz budynków (3/3)” należy zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa dla pokryw studzienek włazowych i wpustów kanalizacyjnych do stosowania w jezdniach, parkingach, chodnikach i przejściach dla pieszych.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

A zatem należy 97/464/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

(1)

Komisja przyjęła już decyzję 97/464/WE z 27 czerwca 1997 r. (3) w sprawie zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych na podstawie art. 20 ust. 2 dyrektywy 89/106/EWG w zakresie wyrobów konstrukcyjnych dla kanalizacji ściekowej.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Budownictwa,

(2)

Artykuł 13 ust. 2 dyrektywy 89/106/EWG przewiduje, że zgodność ta jest ustalana zgodnie z załącznikiem III do tej dyrektywy. A zatem przy określaniu procedury zaświadczania zgodności z art. 13 ust. 4 nie ma potrzeby odnoszenia się do art. 13 ust. 3 lit. a) i b). Tekst decyzji 97/464/WE należy uprościć, skreślając to odniesienie.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(1) Dz.U. L 40 z 11.2.1989, str. 12. (2) Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1. (3) Dz.U. L 198 z 25.7.1997, str. 33.

Artykuł 1 W decyzji 97/464/WE wprowadza się następujące zmiany:

29.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 302/7

1) artykuł 1 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 1 1. Zgodność wyrobów wymienionych w załączniku I zaświadcza się z zastosowaniem procedur określonych w załączniku II. 2. W przypadku gdy wyroby, o których mowa w ust. 1, podlegają dodatkowym uregulowaniom dotyczącym reakcji na ogień, ich zgodność w zakresie właściwości dotyczących reakcji na ogień zaświadcza się z zastosowaniem procedur określonych w załączniku III.”;

2) w załącznikach wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 20 września 2004 r. W imieniu Komisji

Olli REHN

Członek Komisji

L 302/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.9.2004

ZAŁĄCZNIK W załącznikach wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku II tabelę znajdującą się w części dotyczącej rodziny wyrobów „Wyroby konstrukcyjne dla kanalizacji ściekowej na zewnątrz budynków (3/3)” zastępuje się następującą tabelą:

„Wyrób(-y)

Zamierzone zastosowanie(-a)

Poziom(-y) lub klasa(-y)

System(-y) zaświadczania zgodności

Studzienki włazowe i inspekcyjne Do użycia w jezdniach, na Schodki metalowe, drabinki i parkingach, utwardzonych poręcze studzienek włazowych i poboczach i na zewnątrz inspekcyjnych budynków Separatory Do wody ściekowej z budynków oraz z obiektów inżynierii lądowej i wodnej, włącznie z drogami

4 (1)

4 (1)

Pokrywy studzienek włazowych i Do stosowania w jezdniach, na wpustów kanalizacyjnych parkingach, chodnikach i przejściach dla pieszych

(1) System 4: patrz dyrektywa 89/106/EWG załącznik III pkt 2 ii) trzecia możliwość. (2) System 1: patrz dyrektywa 89/106/EWG załącznik III pkt 2 i).”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 302 POZ 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L302 - 5 z 200429.9.2004

    Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. upoważniająca Królestwo Hiszpanii do przedłużenia do 7 marca 2005 r. Umowy w sprawie wzajemnych stosunków w dziedzinie rybołówstwa z Republiką Południowej Afryki

  • Dz. U. L302 - 3 z 200429.9.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1681/2004 z dnia 28 września 2004 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

  • Dz. U. L302 - 1 z 200429.9.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1680/2004 z dnia 28 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.