Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 303 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1683/2004 z dnia 24 września 2004 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz glifosatu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2004-09-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 303 POZ 1

Strona 1 z 21
30.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 303/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1683/2004 z dnia 24 września 2004 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz glifosatu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 11 ust. 2 oraz art. 11 ust. 3, uwzględniając wniosek przedłożony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym,

(4) (3)

otrzymała 18 listopada 2002 r. wniosek o dokonanie przeglądu tych środków zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego. Wniosek został złożony przez Europejskie Stowarzyszenie Glifosatu (European Glyphosate Association – EGA) (zwane dalej „wnioskodawcą”) w imieniu producentów reprezentujących znaczną część, w tym przypadku powyżej 90 %, całkowitej produkcji glifosatu we Wspólnocie. Wniosek oparto na tym, iż wygaśnięcie środków prawdopodobnie spowodowałoby kontynuowanie lub powrót do dumpingu, a tym samym mogłoby mieć szkodliwy wpływ na przemysł wspólnotowy. Ponadto, na podstawie dowodów zawartych we wniosku, Komisja uznała, iż stopień zastosowanych środków jest niewystarczający dla przeciwdziałania szkodliwym praktykom dumpingowym, co uzasadniało wszczęcie z urzędu pełnego przeglądu tymczasowego środków, obejmującego wszystkie aspekty postępowania. Ustaliwszy, po konsultacji z Komitetem Doradczym, że istnieją wystarczające przesłanki do wszczęcia przeglądu wygaśnięcia oraz przeglądu tymczasowego zgodnie z art. 11 ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, Komisja opublikowała zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie tychże przeglądów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (6).

3. Strony zainteresowane dochodzeniami (5)

a także mając na uwadze, co następuje:

A. PROCEDURA 1. Obowiązujące środki (1)

W lutym 1998 r. Rada na podstawie rozporządzenia (WE) nr 368/98 (2) wprowadziła ostateczne środki antydumpingowe („środki pierwotne”) w postaci cła w wysokości 24 %, nałożonego na przywóz glifosatu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”). Rozporządzenie to zostało zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1086/2000 (3), na mocy którego wysokość cła podniesiono do 48 % po przeprowadzeniu dochodzenia przeciwko absorpcji na podstawie art. 12 rozporządzenia podstawowego. Następnie po przeprowadzeniu dochodzenia w sprawie obejścia środków, zgodnie z art. 13 rozporządzenia podstawowego, rozporządzenie Rady (WE) nr 163/2002 (4) rozszerzyło cło w wysokości 48 % nałożone na przywóz glifosatu pochodzącego z ChRL na przywóz glifosatu sprowadzanego za pośrednictwem Malezji i Tajwanu (niezależnie od tego, czy deklarowanego jako pochodzący z Malezji bądź Tajwanu czy też nie), z wyjątkiem produktów wytwarzanych przez jedno wskazane przedsiębiorstwo w każdym z tych krajów.

2. Wszczęcie dochodzenia dotyczącego przeglądu wygaśnięcia i przeglądu tymczasowego

O wszczęciu dochodzeń Komisja oficjalnie powiadomiła władze ChRL, chińskich producentów będących jednocześnie eksporterami, producentów, importerów i użytkowników we Wspólnocie, których określono na podstawie wniosku jako strony zainteresowane, jak również ich stowarzyszenia. Zainteresowane strony otrzymały możliwość przedstawienia swojej opinii na piśmie i złożenia ustnych wyjaśnień w terminie przewidzianym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Z uwagi na dosyć dużą liczbę producentów będących jednocześnie eksporterami omawianego produktu w ChRL, jak wynika z wniosku oraz z poprzedniego dochodzenia, w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania przewidziano użycie metod kontroli wyrywkowej w dochodzeniu w sprawie dumpingu. Ponadto Komisja wyrywkowo wysłała kwestionariusze do importerów znanych służbom Komisji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 303 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L303 - 35 z 200430.9.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wprowadzenia szczepionki w celu uzupełnienia środków dla kontroli zakażeń influenzą drobiu o niskiej chorobotwórczości we Włoszech i w sprawie szczególnych środków kontroli przepływu uchylająca Decyzję 2002/975/WE (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3581) (1)

 • Dz. U. L303 - 30 z 200430.9.2004

  Decyzja Komisji z dnia 22 września 2004 r. dotycząca badań podstawowych nad występowaniem bakterii Salmonella w stadach niosek gatunku Gallus gallus(notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3512)

 • Dz. U. L303 - 28 z 200430.9.2004

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. dostosowująca decyzję 2004/246/WE w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

 • Dz. U. L303 - 27 z 200430.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1689/2004 z dnia 29 września 2004 r. ustalające szacowaną produkcję bawełny nieodziarnionej i związaną z tym tymczasową obniżkę cen orientacyjnych na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L303 - 26 z 200430.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1688/2004 z dnia 29 września 2004 r. ustalające, na rok gospodarczy 2004/2005, cenę skupu stosowaną przez agencje składujące nieprzetworzone suszone winogrona i nieprzetworzone suszone figi

 • Dz. U. L303 - 24 z 200430.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1687/2004 z dnia 28 września 2004 r. zezwalające na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Republiki Indii

 • Dz. U. L303 - 22 z 200430.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1686/2004 z dnia 28 września 2004 r. zezwalające na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Makau

 • Dz. U. L303 - 21 z 200430.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1685/2004 z dnia 29 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1327/2004 w sprawie stałego przetargu z tytułu roku gospodarczego 2004/2005 ustalającego opłaty wyrównawcze i/lub refundacje wywozowe do cukru białego

 • Dz. U. L303 - 19 z 200430.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1684/2004 z dnia 29 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.