Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 303 POZ 22

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1686/2004 z dnia 28 września 2004 r. zezwalające na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Makau

Data ogłoszenia:2004-09-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 303 POZ 22

L 303/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.9.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1686/2004 z dnia 28 września 2004 r. zezwalające na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Makau

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4) (5)

Właściwym jest więc pozytywne rozpatrzenie wniosku. Wskazane jest, aby niniejsze rozporządzenie weszło w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w celu umożliwienia zainteresowanym stronom skorzystania z niego możliwie najszybciej. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wyrobów Włókienniczych ustanowionego na mocy art. 17 rozporządzenia (EWG) nr 3030/93,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3030/93 z dnia 12 października 1993 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich (1), w szczególności jego art. 7, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(6)

Artykuł 7 Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Makau w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi, zatwierdzonej decyzją Rady nr 87/497/EWG z dnia 11 grudnia 1986 r. (2), ostatnio zmienionej Porozumieniem w formie wymiany listów i zatwierdzoną decyzją Rady nr 95/131/WE (3) z dnia 20 lutego 1995 r., stanowi, że przesunięcia mogą być ustalone między kategoriami a latami kontyngentowymi. W dniu 5 maja 2004 r. Makau przedłożyło wniosek o zezwolenie na przesunięcia między latami kontyngentowymi. Wnioskowane przez Makau przesunięcia wchodzą w zakres zasad elastyczności, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (EWG) nr 3030/93 i określonych w załączniku VIII kolumna 9 do tego rozporządzenia.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze pochodzące z Makau, ustalone w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Makau w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi, zostają zatwierdzone na rok kontyngentowy 2004 zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 28 września 2004 r. W imieniu Komisji

Pascal LAMY

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 275 z 8.11.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 487/2004 (Dz.U. L 79 z 17.3.2004, str. 1). (2) Dz.U. L 287 z 9.10.1987, str. 46. (3) Dz.U. L 94 z 26.4.1995, str. 1.

30.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 303/23

ZAŁĄCZNIK

743 MAKAU Kontyngent roboczy po poprzednich dostosowaniach Dostosowanie na rok 2004: przeniesienie z roku 2003 Kontyngent roboczy

Gr.

Kat.

Jedn.

Limit 2004

Ilość

%

Elastyczność

IB IB IIB IIB IIB IIB IIB IIB

7 8 13 16 26 31 78 83

szt. szt. szt. szt. szt. szt. kg kg

5 907 000 8 257 000 9 446 000 508 000 1 322 000 10 789 000 2 115 000 517 000

6 261 420 5 641 148 10 107 220 543 560 1 414 540 11 544 230 2 263 050 553 190

295 350 412 850 377 840 25 400 66 100 539 450 105 750 15 510

5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0

Przeniesienie z 2003 r. Przeniesienie z 2003 r. Przeniesienie z 2003 r. Przeniesienie z 2003 r. Przeniesienie z 2003 r. Przeniesienie z 2003 r. Przeniesienie z 2003 r. Przeniesienie z 2003 r.

6 556 770 6 053 998 10 485 060 568 960 1 480 640 12 083 680 2 368 800 568 700

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 303 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L303 - 35 z 200430.9.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wprowadzenia szczepionki w celu uzupełnienia środków dla kontroli zakażeń influenzą drobiu o niskiej chorobotwórczości we Włoszech i w sprawie szczególnych środków kontroli przepływu uchylająca Decyzję 2002/975/WE (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3581) (1)

 • Dz. U. L303 - 30 z 200430.9.2004

  Decyzja Komisji z dnia 22 września 2004 r. dotycząca badań podstawowych nad występowaniem bakterii Salmonella w stadach niosek gatunku Gallus gallus(notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3512)

 • Dz. U. L303 - 28 z 200430.9.2004

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. dostosowująca decyzję 2004/246/WE w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

 • Dz. U. L303 - 27 z 200430.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1689/2004 z dnia 29 września 2004 r. ustalające szacowaną produkcję bawełny nieodziarnionej i związaną z tym tymczasową obniżkę cen orientacyjnych na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L303 - 26 z 200430.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1688/2004 z dnia 29 września 2004 r. ustalające, na rok gospodarczy 2004/2005, cenę skupu stosowaną przez agencje składujące nieprzetworzone suszone winogrona i nieprzetworzone suszone figi

 • Dz. U. L303 - 24 z 200430.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1687/2004 z dnia 28 września 2004 r. zezwalające na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Republiki Indii

 • Dz. U. L303 - 21 z 200430.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1685/2004 z dnia 29 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1327/2004 w sprawie stałego przetargu z tytułu roku gospodarczego 2004/2005 ustalającego opłaty wyrównawcze i/lub refundacje wywozowe do cukru białego

 • Dz. U. L303 - 19 z 200430.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1684/2004 z dnia 29 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L303 - 1 z 200430.9.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1683/2004 z dnia 24 września 2004 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz glifosatu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.