Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 303 POZ 24

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1687/2004 z dnia 28 września 2004 r. zezwalające na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Republiki Indii

Data ogłoszenia:2004-09-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 303 POZ 24

L 303/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.9.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1687/2004 z dnia 28 września 2004 r. zezwalające na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Republiki Indii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4) (5)

Właściwym jest pozytywne rozpatrzenie wniosku. Wskazane jest, aby niniejsze rozporządzenie weszło w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w celu umożliwienia podmiotom gospodarczym skorzystania z niego możliwie najszybciej. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wyrobów Włókienniczych, powołanego na mocy art. 17 rozporządzenia (EWG) nr 3030/93,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3030/93 z dnia 12 października 1993 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich (1), w szczególności jego art. 7, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(6)

Protokół ustaleń pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Indii dotyczący uzgodnień w zakresie dostępu do rynku wyrobów włókienniczych, parafowany dnia 31 grudnia 1994 r. (2), stanowi, że należy pozytywnie rozważyć pewne wnioski Indii w sprawie tak zwanej „wyjątkowej elastyczności”. W dniu 8 czerwca 2004 r. Republika Indii złożyła wniosek o przesunięcia pomiędzy kategoriami. Przesunięcia, o które wnosi Republika Indii, wchodzą w zakres zasad elastyczności, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (EWG) nr 3030/93 i opisanych w załączniku VIII kolumna 9 do tego rozporządzenia.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Zezwala się na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze pochodzące z Republiki Indii na rok kontyngentowy 2004 zgodnie z załącznikiem. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 28 września 2004 r. W imieniu Komisji

Pascal LAMY

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 275 z 8.11.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 487/2004 (Dz.U. L 79 z 17.3.2004, str. 1). (2) Dz.U. L 153 z 27.6.1996, str. 53.

30.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 303/25

ZAŁĄCZNIK

664 INDIE Gr. Kat. Jdn. Limit 2004 Poziom dostosowany Ilość jednostek Dostosowanie Ilość ton % Elastyczność Nowy poziom dostosowany

IA

3

kg

38 567 000 41 266 690 – 4 000 000 – 4 000

– 10,4 Przesunięcie do kategorii 4, 6 i7

37 266 690

IB IB IB

4 6 7

szt. szt. szt.

100 237 000 98 919 259 13 706 000 13 633 135 78 485 000 78 716 569

12 960 000 1 760 000 5 550 000

2 000 1 000 1 000

12,9 Przesunięcie do 111 879 259 kategorii 3 12,8 Przesunięcie do kategorii 3 7,1 Przesunięcie do kategorii 3 15 393 135 84 266 569

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 303 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L303 - 35 z 200430.9.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wprowadzenia szczepionki w celu uzupełnienia środków dla kontroli zakażeń influenzą drobiu o niskiej chorobotwórczości we Włoszech i w sprawie szczególnych środków kontroli przepływu uchylająca Decyzję 2002/975/WE (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3581) (1)

 • Dz. U. L303 - 30 z 200430.9.2004

  Decyzja Komisji z dnia 22 września 2004 r. dotycząca badań podstawowych nad występowaniem bakterii Salmonella w stadach niosek gatunku Gallus gallus(notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3512)

 • Dz. U. L303 - 28 z 200430.9.2004

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. dostosowująca decyzję 2004/246/WE w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

 • Dz. U. L303 - 27 z 200430.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1689/2004 z dnia 29 września 2004 r. ustalające szacowaną produkcję bawełny nieodziarnionej i związaną z tym tymczasową obniżkę cen orientacyjnych na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L303 - 26 z 200430.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1688/2004 z dnia 29 września 2004 r. ustalające, na rok gospodarczy 2004/2005, cenę skupu stosowaną przez agencje składujące nieprzetworzone suszone winogrona i nieprzetworzone suszone figi

 • Dz. U. L303 - 22 z 200430.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1686/2004 z dnia 28 września 2004 r. zezwalające na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Makau

 • Dz. U. L303 - 21 z 200430.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1685/2004 z dnia 29 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1327/2004 w sprawie stałego przetargu z tytułu roku gospodarczego 2004/2005 ustalającego opłaty wyrównawcze i/lub refundacje wywozowe do cukru białego

 • Dz. U. L303 - 19 z 200430.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1684/2004 z dnia 29 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L303 - 1 z 200430.9.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1683/2004 z dnia 24 września 2004 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz glifosatu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.