Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 303 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. dostosowująca decyzję 2004/246/WE w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

Data ogłoszenia:2004-09-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 303 POZ 28

L 303/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.9.2004

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 24 września 2004 r. dostosowująca decyzję 2004/246/WE w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (2004/664/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji („Traktat o przystąpieniu”),

(4)

Na mocy decyzji Rady 2004/246/WE, (1) Państwa Członkowskie są upoważnione do podpisywania, ratyfikowania lub przystępowania, w interesie Wspólnoty Europejskiej, do Protokołu z 2003 r. do Międzynarodowej Konwencji o ustanowieniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowawczego za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami z 1992 r., oraz, jednocześnie, Austria i Luksemburg są upoważnione, w interesie Wspólnoty Europejskiej, do przystąpienia do podstawowych instrumentów.

uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji („Akt Przystąpienia”), w szczególności jego art. 57 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

Zgodnie z art. 53 Aktu Przystąpienia z 2003 r., decyzja 2004/246/WE ma zastosowanie do nowych Państw Członkowskich od chwili ich przystąpienia. Niemniej jednak, w przypadku nowych Państw Członkowskich, które nie są stronami podstawowych instrumentów, mianowicie Republiki Czeskiej, Estonii, Węgier i Słowacji, wymagane jest szczególne upoważnienie Rady umożliwiające tym Państwom przystąpienie do podstawowych instrumentów i do Protokołu z 2003 r. przed końcem grudnia 2005 r.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Dla niektórych aktów, które pozostają w mocy po 1 maja 2004 r. i które wymagają dostosowania w następstwie przystąpienia, niezbędne dostosowania nie zostały wprowadzone w Akcie Przystąpienia z 2003 r. lub zostały wprowadzone, ale wymagane są kolejne zmiany. Wszystkie te dostosowania powinny być przyjęte przed przystąpieniem, aby mogły wejść w życie bezpośrednio po przystąpieniu.

Zjednoczone Królestwo i Irlandia są związane rozporządzeniem (WE) nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (2) i w związku z powyższym biorą udział w przyjęciu i stosowaniu niniejszej decyzji.

(6)

(2)

Zgodnie z art. 57 ust. 2 Aktu Przystąpienia z 2003 r., dostosowania te mają zostać przyjęte przez Radę we wszystkich przypadkach, gdy Rada przyjęła akt pierwotny samodzielnie lub wspólnie z Parlamentem Europejskim.

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie bierze udziału w przyjęciu niniejszej decyzji i dlatego też nie jest nią związana, a jej przepisy nie mają do niej zastosowania.

(1) Dz.U. L 78 z 16.3.2004, str. 22. (2) Dz.U. L 12 z 16.1.2001, str. 1.

30.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 303/29

(7)

W związku z tym należy odpowiednio zmienić decyzję 2004/246/WE,

b) ustęp 3 otrzymuje brzmienie: „3. Republika Czeska, Estonia, Luksemburg, Węgry, Austria i Słowacja podejmują niezbędne kroki w celu zobowiązania się do przestrzegania instrumentów podstawowych i Protokołu o Funduszu Uzupełniającym, jeżeli jest to możliwe, do 31 grudnia 2005 r.”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 maja 2004 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską. Sporządzono w Brukseli, dnia 24 września 2004 r. W imieniu Rady

L. J. BRINKHORST

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji 2004/246/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 1 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany: „2. Ponadto, Republika Czeska, Estonia, Luksemburg, Austria i Słowacja zostają niniejszym upoważnione do przystąpienia do podstawowych instrumentów.”; 2) w art. 2 wprowadza się następujące zmiany: a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie: „1. Państwa Członkowskie podejmują niezbędne kroki do zobowiązania się do przestrzegania Protokołu o Funduszu Uzupełniającym zgodnie z jego art. 19 ust. 2, w uzasadnionym okresie czasu, oraz, jeżeli będzie to możliwe, przed 30 czerwca 2004 r., z wyjątkiem Republiki Czeskiej, Estonii, Luksemburga, Węgier, Austrii i Słowacji, które już zobowiązały się przestrzegać postanowień Protokołu z zastrzeżeniem warunków wyszczególnionych w ust. 3 niniejszego artykułu.”;

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 303 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L303 - 35 z 200430.9.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wprowadzenia szczepionki w celu uzupełnienia środków dla kontroli zakażeń influenzą drobiu o niskiej chorobotwórczości we Włoszech i w sprawie szczególnych środków kontroli przepływu uchylająca Decyzję 2002/975/WE (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3581) (1)

 • Dz. U. L303 - 30 z 200430.9.2004

  Decyzja Komisji z dnia 22 września 2004 r. dotycząca badań podstawowych nad występowaniem bakterii Salmonella w stadach niosek gatunku Gallus gallus(notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3512)

 • Dz. U. L303 - 27 z 200430.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1689/2004 z dnia 29 września 2004 r. ustalające szacowaną produkcję bawełny nieodziarnionej i związaną z tym tymczasową obniżkę cen orientacyjnych na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L303 - 26 z 200430.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1688/2004 z dnia 29 września 2004 r. ustalające, na rok gospodarczy 2004/2005, cenę skupu stosowaną przez agencje składujące nieprzetworzone suszone winogrona i nieprzetworzone suszone figi

 • Dz. U. L303 - 24 z 200430.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1687/2004 z dnia 28 września 2004 r. zezwalające na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Republiki Indii

 • Dz. U. L303 - 22 z 200430.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1686/2004 z dnia 28 września 2004 r. zezwalające na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Makau

 • Dz. U. L303 - 21 z 200430.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1685/2004 z dnia 29 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1327/2004 w sprawie stałego przetargu z tytułu roku gospodarczego 2004/2005 ustalającego opłaty wyrównawcze i/lub refundacje wywozowe do cukru białego

 • Dz. U. L303 - 19 z 200430.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1684/2004 z dnia 29 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L303 - 1 z 200430.9.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1683/2004 z dnia 24 września 2004 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz glifosatu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.