Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 303 POZ 30 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 września 2004 r. dotycząca badań podstawowych nad występowaniem bakterii Salmonella w stadach niosek gatunku Gallus gallus(notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3512)

Data ogłoszenia:2004-09-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 303 POZ 30 - Strona 2

Strona 2 z 3

wdrażają system zapewnienia jakości zgodny ze standardem ISO 17025 i podlegają nadzorowi krajowego laboratorium referencyjnego.

3. Badania obejmują okres jednego roku, począwszy od 1 października 2004 r.

3. Badanie na obecność Salmonelli spp. przeprowadza się zgodnie z metodą zaleconą przez wspólnotowe laboratorium referencyjne w zakresie salmonelli.

4. Dla celów niniejszej decyzji termin „właściwe władze” oznacza władzę lub władze Państwa Członkowskiego, jak przewidziano w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2160/2003.

4. Określanie serotypu wykonuje się zgodnie ze schematem Kaufmanna-White’a.

5. Dla celów ust. 1 Komisja i Państwa Członkowskie współpracują zgodnie z art. 2–6.

Artykuł 4 Zbieranie danych, ocena i sprawozdawczość

Artykuł 2 Pobieranie próbek 1. Pobieranie próbek w celu przeprowadzenia badań jest organizowane przez Państwa Członkowskie i jest przeprowadzane od 1 października 2004 r. w fermach hodujących co najmniej 1 000 kur niosek. Tam, gdzie to konieczne, mniejsze fermy są również wyznaczane do przeprowadzenia badań, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi określonymi w art. 5, preferuje się jednak fermy hodujące więcej niż 350 kur.

1. Władze krajowe odpowiedzialne za przygotowanie rocznego sprawozdania krajowego na temat monitorowania salmonelli u zwierząt zgodnie z art. 9 dyrektywy 2003/99/WE zbierają i oceniają wyniki uzyskane zgodnie z art. 3 na podstawie próbek pobranych według zasad określonych w art. 2 i przekazują swoją ocenę Komisji.

2. Wszystkie mające znaczenie dane, zebrane dla celów badania, dostarczane są na wniosek Komisji Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności.

2. Na każdej wyznaczonej fermie należy wytypować jedno stado kur w odpowiednim wieku.

3. Zgromadzone krajowe dane oraz wyniki będą podane do publicznej wiadomości w formie zapewniającej poufność.

3. Pobieranie próbek przeprowadzane jest przez właściwe władze lub pod ich nadzorem przez organy upoważnione do wykonania tego zadania.

Artykuł 5 Specyfikacje techniczne Zadania i działania określone w art. 3–4 niniejszej decyzji są wykonywane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, przedstawionymi na zebraniu Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 15 lipca 2004 r., opublikowanymi na stronie internetowej Komisji.

4. W każdym Państwie Członkowskim wybiera się do badań co najmniej 172 fermy. W Państwach Członkowskich, w których liczba ferm jest mniejsza niż 172, w badaniu uczestniczą wszystkie fermy. W każdym przypadku pierwszeństwo pobierania próbek mają fermy hodujące ponad 1 000 kur.

Artykuł 3 Wykrywanie Salmonelli spp. i określanie jej przynależności do danego serotypu 1. Wykrywanie i określanie serotypu odbywa się w krajowych laboratoriach referencyjnych w zakresie salmonelli.

Artykuł 6 Zakres wspólnotowej pomocy finansowej 1. Wspólnota zapewnia pomoc finansową w zakresie niektórych kosztów poniesionych przez Państwa Członkowskie na badania laboratoryjne, tj. wykrywanie bakteriologiczne Salmonelli spp. oraz określanie serotypu stosownych izolatów.

2. W drodze odstępstwa od ust. 1, w przypadku gdy krajowe laboratorium referencyjne nie ma możliwości wykonania wszystkich analiz lub jeśli nie jest to laboratorium, które rutynowo zajmuje się wykrywaniem, właściwe władze mogą zadecydować o wyznaczeniu do przeprowadzenia analiz ograniczonej liczby innych laboratoriów zajmujących się urzędowym zwalczaniem salmonelli. Laboratoria te muszą wykazać się doświadczeniem w stosowaniu wymaganej metody wykrywania,

2. Maksymalna wspólnotowa pomoc finansowa wynosi 20 EUR za test do wykrywania bakteriologicznego Salmonelli spp. i 30 EUR za określenie serotypu stosownych izolatów.

3. Wspólnotowa pomoc finansowa nie przekracza sum ustalonych w załączniku I na czas trwania badań.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 303 POZ 30 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L303 - 35 z 200430.9.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wprowadzenia szczepionki w celu uzupełnienia środków dla kontroli zakażeń influenzą drobiu o niskiej chorobotwórczości we Włoszech i w sprawie szczególnych środków kontroli przepływu uchylająca Decyzję 2002/975/WE (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3581) (1)

 • Dz. U. L303 - 28 z 200430.9.2004

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. dostosowująca decyzję 2004/246/WE w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

 • Dz. U. L303 - 27 z 200430.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1689/2004 z dnia 29 września 2004 r. ustalające szacowaną produkcję bawełny nieodziarnionej i związaną z tym tymczasową obniżkę cen orientacyjnych na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L303 - 26 z 200430.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1688/2004 z dnia 29 września 2004 r. ustalające, na rok gospodarczy 2004/2005, cenę skupu stosowaną przez agencje składujące nieprzetworzone suszone winogrona i nieprzetworzone suszone figi

 • Dz. U. L303 - 24 z 200430.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1687/2004 z dnia 28 września 2004 r. zezwalające na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Republiki Indii

 • Dz. U. L303 - 22 z 200430.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1686/2004 z dnia 28 września 2004 r. zezwalające na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Makau

 • Dz. U. L303 - 21 z 200430.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1685/2004 z dnia 29 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1327/2004 w sprawie stałego przetargu z tytułu roku gospodarczego 2004/2005 ustalającego opłaty wyrównawcze i/lub refundacje wywozowe do cukru białego

 • Dz. U. L303 - 19 z 200430.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1684/2004 z dnia 29 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L303 - 1 z 200430.9.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1683/2004 z dnia 24 września 2004 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz glifosatu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.