Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 303 POZ 30 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 września 2004 r. dotycząca badań podstawowych nad występowaniem bakterii Salmonella w stadach niosek gatunku Gallus gallus(notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3512)

Data ogłoszenia:2004-09-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 303 POZ 30 - Strona 3

Strona 3 z 3

L 303/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.9.2004

Artykuł 7 Warunki udzielenia wspólnotowej pomocy finansowej 1. Pomoc finansowa, o której mowa w art. 6, przyznawana jest każdemu Państwu Członkowskiemu, o ile wdrożenie badań jest zgodne ze stosownymi postanowieniami prawa wspólnotowego, łącznie z zasadami konkurencji i zasadami dotyczącymi zamówień publicznych oraz z zastrzeżeniem, iż przestrzegane są warunki, o których mowa w lit. od a) do d). a) wprowadzenie w życie do 1 października 2004 r. odpowiednio ustaw, przepisów i postanowień administracyjnych w zakresie wdrożenia badań; b) przekazanie sprawozdania okresowego za trzy pierwsze miesiące badań, najpóźniej cztery tygodnie po zakończeniu okresu sprawozdawczego; c) przekazanie, najpóźniej do 15 października 2005 r., sprawozdania końcowego dotyczącego technicznych aspektów wykonania badań wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty oraz wynikami osiągniętymi w okresie od 1 października 2004 r. do 30 września 2005 r. Dokumenty dotyczące poniesionych kosztów powinny zawierać przynajmniej informacje określone w załączniku II; d) skuteczne wdrożenie badań. 2. Możliwe jest wstępne finansowanie w wysokości 50 % sumy całkowitej, wypłacane na wniosek każdego Państwa Członkowskiego.

3. Niedopełnienie obowiązku zastosowania się do terminów określonych w ust. 1 lit. c) pociąga za sobą stopniową i narastającą redukcję pomocy finansowej o 25 % całkowitej sumy za każde dwutygodniowe opóźnienie, począwszy od 15 października 2005 r. Artykuł 8 Kurs przeliczeniowy dla wniosków w walutach krajowych Kurs przeliczeniowy dla wniosków składanych w walutach krajowych w miesiącu „n” jest kursem z dziesiątego dnia miesiąca „n+1” lub z pierwszego dnia poprzedzającego dzień, dla którego kurs jest ustalany. Artykuł 9 Stosowanie Niniejszą decyzję stosuje się od 1 października 2004 r. Artykuł 10 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 22 września 2004 r. W imieniu Komisji

David BYRNE

Członek Komisji

30.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 303/33

ZAŁĄCZNIK I Maksymalna wspólnotowa pomoc finansowa dla Państw Członkowskich

(EUR) Państwo Członkowskie Suma

Austria (AT) Belgia (BE) Cypr (CY) Dania (DK) Estonia (EE) Finlandia (FI) Francja (FR) Niemcy (DE) Grecja (EL) Węgry (HU) Irlandia (IE) Włochy (IT) Łotwa (LV) Litwa (LT) Luksemburg (LU) Niderlandy (NL) Polska (PL) Portugalia (PT) Słowenia (SI) Hiszpania (ES) Szwecja (SE) Zjednoczone Królestwo (UK) Republika Słowacka (SK) Republika Czeska (CZ) Malta (MT) W sumie

59 368 42 312 5 412 31 160 4 920 55 432 81 672 87 412 38 048 45 264 28 208 70 684 3 280 3 280 3 280 77 736 72 160 28 208 17 056 80 360 34 440 71 504 6 560 14 760 3 280 965 796

L 303/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.9.2004

ZAŁĄCZNIK II Poświadczone sprawozdanie finansowe dotyczące wdrożenia badań podstawowych nad występowaniem Salmonelli spp. w stadach niosek gatunku Gallus gallus Sprawozdanie za okres od .................................................................................... do ................................................................................... Oświadczenie dotyczące kosztów poniesionych na badania, podlegających pomocy wspólnotowej Numer referencyjny decyzji Komisji przewidującej pomoc finansową: ...............................................................................................

Całkowite koszty badań testowych poniesione w czasie, którego dotyczy sprawozdanie (w walucie narodowej)

Poniesione koszty związane z pracami związanymi z

Liczba testów

Bakteriologia w kierunku Salmonella spp. Określanie serotypów izolatów Salmonelli

Poświadczenie beneficjenta Poświadczamy, że — powyższe koszty są prawdziwe, zostały poniesione w związku z zadaniami określonymi w decyzji i były niezbędne do rzetelnego wykonania tych zadań, — wszystkie dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów są dostępne dla celów kontroli. Data: Osoba odpowiedzialna za finanse: Podpis

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 303 POZ 30 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L303 - 35 z 200430.9.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wprowadzenia szczepionki w celu uzupełnienia środków dla kontroli zakażeń influenzą drobiu o niskiej chorobotwórczości we Włoszech i w sprawie szczególnych środków kontroli przepływu uchylająca Decyzję 2002/975/WE (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3581) (1)

 • Dz. U. L303 - 28 z 200430.9.2004

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. dostosowująca decyzję 2004/246/WE w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

 • Dz. U. L303 - 27 z 200430.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1689/2004 z dnia 29 września 2004 r. ustalające szacowaną produkcję bawełny nieodziarnionej i związaną z tym tymczasową obniżkę cen orientacyjnych na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L303 - 26 z 200430.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1688/2004 z dnia 29 września 2004 r. ustalające, na rok gospodarczy 2004/2005, cenę skupu stosowaną przez agencje składujące nieprzetworzone suszone winogrona i nieprzetworzone suszone figi

 • Dz. U. L303 - 24 z 200430.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1687/2004 z dnia 28 września 2004 r. zezwalające na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Republiki Indii

 • Dz. U. L303 - 22 z 200430.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1686/2004 z dnia 28 września 2004 r. zezwalające na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Makau

 • Dz. U. L303 - 21 z 200430.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1685/2004 z dnia 29 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1327/2004 w sprawie stałego przetargu z tytułu roku gospodarczego 2004/2005 ustalającego opłaty wyrównawcze i/lub refundacje wywozowe do cukru białego

 • Dz. U. L303 - 19 z 200430.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1684/2004 z dnia 29 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L303 - 1 z 200430.9.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1683/2004 z dnia 24 września 2004 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz glifosatu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.