Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 303 POZ 30

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 września 2004 r. dotycząca badań podstawowych nad występowaniem bakterii Salmonella w stadach niosek gatunku Gallus gallus(notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3512)

Data ogłoszenia:2004-09-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 303 POZ 30

Strona 1 z 3
L 303/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.9.2004

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 września 2004 r. dotycząca badań podstawowych nad występowaniem bakterii Salmonella w stadach niosek gatunku Gallus gallus (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3512) (2004/665/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

dować 100 % kosztów poniesionych na badania laboratoryjne, do wysokości maksymalnej kwoty za test.

(5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 19 i 20, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie zwalczania salmonelli i innych określonych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych przenoszonych przez żywność (2) powinien zostać ustanowiony wspólnotowy cel dla ograniczenia występowania salmonelli w populacjach kur niosek do 12 grudnia 2005 r. Aby wyznaczyć taki cel, dostępne powinny być dane porównawcze dotyczące występowania salmonelli w populacjach kur niosek w poszczególnych Państwach Członkowskich. Takie informacje nie są dostępne. Dlatego powinny zostać przeprowadzone specjalne badania w celu monitorowania występowania salmonelli u kur niosek w odpowiednim okresie, aby wziąć pod uwagę możliwe odchylenia sezonowe. Artykuł 19 dyrektywy 90/424/EWG stanowi, iż Wspólnota podejmuje albo pomaga Państwom Członkowskim w podejmowaniu technicznych i naukowych środków potrzebnych do opracowania legislacji wspólnotowej w dziedzinie weterynarii oraz do rozwoju edukacji i szkolenia weterynaryjnego. Badania dostarczą informacji technicznych potrzebnych do opracowania legislacji wspólnotowej w dziedzinie weterynarii. W świetle znaczenia, jakie ma zebranie danych porównawczych dotyczących występowania salmonelli u kur niosek w Państwach Członkowskich, Wspólnota powinna zapewnić Państwom Członkowskim pomoc finansową przy spełnianiu szczególnych wymogów niniejszych badań. Właściwe jest, aby refun-

Na mocy art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1258/1999 (3) środki weterynaryjne i środki w zakresie ochrony zdrowia roślin podejmowane zgodnie z zasadami wspólnotowymi są finansowane z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej; w celach kontroli finansowej zastosowanie mają art. 8 i 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 1258/1999. Wspólnotowa pomoc finansowa powinna być przyznana, o ile przewidziane działania są skutecznie przeprowadzane oraz pod warunkiem że władze dostarczą wszystkich potrzebnych informacji w przewidzianym terminie. Konieczne jest ustalenie kursu przeliczeniowego, który ma być stosowany w przypadku wniosków o płatności złożonych w walucie narodowej, zdefiniowanej w art. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 2799/98 z 15 grudnia 1998 r. ustanawiającego agromonetarne porozumienia dotyczące euro (4). Środki przewidziane niniejszą decyzją są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

(6)

(2)

(7)

(3)

(8)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(4)

Artykuł 1 Cel badań i przepisy ogólne 1. Wspólnota podejmuje badania techniczne mające na celu oszacowanie występowania Salmonelli spp. na terenie Unii Europejskiej w stadach kur niosek (Gallus gallus) hodowanych dla produkcji jaj spożywczych, na koniec okresu produkcyjnego (zwane dalej „badaniami”).

(3) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 103. (4) Dz.U. L 349 z 24.12.1998, str. 1.

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona przez dyrektywę 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. (Dz.U. L 325 z 12.12.2003, str. 31). (2) Dz.U. L 325 z 12.12.2003, str. 1.

30.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 303/31

2. Wyniki zostaną wykorzystane do ustanowienia celów wspólnotowych, jak przewidziano w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2160/2003.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 303 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L303 - 35 z 200430.9.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wprowadzenia szczepionki w celu uzupełnienia środków dla kontroli zakażeń influenzą drobiu o niskiej chorobotwórczości we Włoszech i w sprawie szczególnych środków kontroli przepływu uchylająca Decyzję 2002/975/WE (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3581) (1)

 • Dz. U. L303 - 28 z 200430.9.2004

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. dostosowująca decyzję 2004/246/WE w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

 • Dz. U. L303 - 27 z 200430.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1689/2004 z dnia 29 września 2004 r. ustalające szacowaną produkcję bawełny nieodziarnionej i związaną z tym tymczasową obniżkę cen orientacyjnych na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L303 - 26 z 200430.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1688/2004 z dnia 29 września 2004 r. ustalające, na rok gospodarczy 2004/2005, cenę skupu stosowaną przez agencje składujące nieprzetworzone suszone winogrona i nieprzetworzone suszone figi

 • Dz. U. L303 - 24 z 200430.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1687/2004 z dnia 28 września 2004 r. zezwalające na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Republiki Indii

 • Dz. U. L303 - 22 z 200430.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1686/2004 z dnia 28 września 2004 r. zezwalające na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Makau

 • Dz. U. L303 - 21 z 200430.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1685/2004 z dnia 29 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1327/2004 w sprawie stałego przetargu z tytułu roku gospodarczego 2004/2005 ustalającego opłaty wyrównawcze i/lub refundacje wywozowe do cukru białego

 • Dz. U. L303 - 19 z 200430.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1684/2004 z dnia 29 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L303 - 1 z 200430.9.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1683/2004 z dnia 24 września 2004 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz glifosatu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.