Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 303 POZ 35

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wprowadzenia szczepionki w celu uzupełnienia środków dla kontroli zakażeń influenzą drobiu o niskiej chorobotwórczości we Włoszech i w sprawie szczególnych środków kontroli przepływu uchylająca Decyzję 2002/975/WE (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3581) (1)

Data ogłoszenia:2004-09-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 303 POZ 35

Strona 1 z 4
30.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 303/35

DECYZJA KOMISJI z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wprowadzenia szczepionki w celu uzupełnienia środków dla kontroli zakażeń influenzą drobiu o niskiej chorobotwórczości we Włoszech i w sprawie szczególnych środków kontroli przepływu uchylająca Decyzję 2002/975/WE (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3581)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/666/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

chorobotwórczości podtypu H7N3 w regionach Veneto i Lombardia oraz o szybkim rozprzestrzenianiu się choroby.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(2)

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4,

Włochy bezzwłocznie podjęły działania, obejmujące likwidację zakażonych stad drobiu, by kontrolować rozprzestrzenianie się zakażenia. Jako środek uzupełniający włoskie władze wystąpiły również o zatwierdzenie programu szczepień przeciwko influenzie drobiu przez co najmniej 18 miesięcy w celu uniknięcia dalszego rozprzestrzeniania się zakażenia.

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 10 ust. 4,

(3)

uwzględniając dyrektywę Rady 92/40/EWG z dnia 19 maja 1992 r. wprowadzającą wspólnotowe zwalczania influenzy drobiu (3), w szczególności jej art. 16,

Program szczepień został zatwierdzony decyzją Komisji 2002/975/WE z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia szczepionki w celu uzupełnienia środków dla kontroli zakażeń influenzą drobiu o niskiej chorobotwórczości we Włoszech i w sprawie szczególnych środków kontroli przepływu (5), która ustanawia zasady szczepienia przeciwko influenzie drobiu na określonym obszarze geograficznym. Decyzja obejmuje również specjalne środki kontroli, takie jak ograniczenia przepływu żywych ptaków, jaj wylęgowych i konsumpcyjnych przeznaczonych do handlu wewnątrzwspólnotowego.

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą zasady zdrowia zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję i wprowadzanie do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (4), w szczególności jej art. 13 ust. 3,

(4)

a także biorąc pod uwagę, co następuje:

Wyniki programu szczepień przedstawione na kilku posiedzeniach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt były ogólnie pozytywne, jeśli chodzi o kontrolę choroby na obszarze szczepień. Zakażenie przedostało się jednak do niektórych obszarów przylegających do ustanowionego obszaru szczepień. W tej sytuacji obszar szczepień został rozszerzony o obszary przyległe na mocy decyzji 2002/975/WE, zmienionej decyzją 2003/436/WE (6).

(1)

W październiku 2002 r. Włochy poinformowały Komisję o wystąpieniu zakażenia influenzą drobiu o niskiej

(5)

(1) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 13. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/41/WE Europejskiego Parlamentu i Rady (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 33). (2) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/33/WE Europejskiego Parlamentu i Rady (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, str. 14). 3) Dz.U. L 167 z 22.6.1992, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona ( rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1). (4) Dz.U. L 18 z 23.1.2003, str. 11.

Intensywny monitoring prowadzony na obszarze szczepień od końca września 2003 r. nie wykrył dalszego rozprzestrzeniania się wirusa influenzy drobiu podtypu H7N3. W konsekwencji Włochy wystąpiły o wprowadzenie pewnych zmian w programie szczepień i ograniczeniach w handlu wewnątrzwspólnotowym. Te zmiany i ograniczenia zostały zatwierdzone decyzją 2002/975/WE zmienioną decyzją 2004/159/WE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 303 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L303 - 30 z 200430.9.2004

  Decyzja Komisji z dnia 22 września 2004 r. dotycząca badań podstawowych nad występowaniem bakterii Salmonella w stadach niosek gatunku Gallus gallus(notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3512)

 • Dz. U. L303 - 28 z 200430.9.2004

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. dostosowująca decyzję 2004/246/WE w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

 • Dz. U. L303 - 27 z 200430.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1689/2004 z dnia 29 września 2004 r. ustalające szacowaną produkcję bawełny nieodziarnionej i związaną z tym tymczasową obniżkę cen orientacyjnych na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L303 - 26 z 200430.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1688/2004 z dnia 29 września 2004 r. ustalające, na rok gospodarczy 2004/2005, cenę skupu stosowaną przez agencje składujące nieprzetworzone suszone winogrona i nieprzetworzone suszone figi

 • Dz. U. L303 - 24 z 200430.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1687/2004 z dnia 28 września 2004 r. zezwalające na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Republiki Indii

 • Dz. U. L303 - 22 z 200430.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1686/2004 z dnia 28 września 2004 r. zezwalające na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Makau

 • Dz. U. L303 - 21 z 200430.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1685/2004 z dnia 29 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1327/2004 w sprawie stałego przetargu z tytułu roku gospodarczego 2004/2005 ustalającego opłaty wyrównawcze i/lub refundacje wywozowe do cukru białego

 • Dz. U. L303 - 19 z 200430.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1684/2004 z dnia 29 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L303 - 1 z 200430.9.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1683/2004 z dnia 24 września 2004 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz glifosatu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.