Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 306 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. upoważniająca Republikę Portugalską do przedłużenia do 9 kwietnia 2005 r. Umowy w sprawie wzajemnych stosunków w dziedzinie rybołówstwa z Republiką Południowej Afryki

Data ogłoszenia:2004-10-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 306 POZ 15

2.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 306/15

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 24 września 2004 r. upoważniająca Republikę Portugalską do przedłużenia do 9 kwietnia 2005 r. Umowy w sprawie wzajemnych stosunków w dziedzinie rybołówstwa z Republiką Południowej Afryki (2004/668/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Akt Przystąpienia z 1985 r., w szczególności jego art. 354 ust. 3, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

nuować działalność połowową w ramach tych umów, wraz z możliwością przedłużenia na co najwyżej roczne okresy. Wyżej wymieniona umowa została ostatnio przedłużona przez decyzję Rady 2003/539/WE (1) z dnia 15 lipca 2003 r., do 9 kwietnia 2004 r. Należy upoważnić Republikę Portugalską do przedłużenia wymienionej umowy do 9 kwietnia 2005 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Umowa w sprawie wzajemnych stosunków w dziedzinie rybołówstwa między rządem Republiki Portugalskiej a rządem Republiki Południowej Afryki, podpisana 9 kwietnia 1979 r., weszła w życie tego samego dnia na wstępny okres dziesięciu lat. Umowa pozostaje w mocy na czas nieokreślony, chyba że zostanie rozwiązana z zachowaniem dwunastomiesięcznego terminu wypowiedzenia. Artykuł 354 ust. 2 Aktu Przystąpienia przewiduje, że prawa i zobowiązania wynikające z umów połowowych zawartych przez Republikę Portugalską z państwami trzecimi pozostają niezmienione w okresie tymczasowego obowiązywania przepisów tych umów. Zgodnie z art. 354 ust. 3 wspomnianego Aktu, przed upływem terminu ważności umów połowowych zawartych przez Republikę Portugalską z państwami trzecimi, Rada podejmuje stosowne decyzje pozwalające konty-

Artykuł 1 Republika Portugalska jest upoważniona do przedłużenia do 9 kwietnia 2005 r. Umowy w sprawie wzajemnych stosunków w dziedzinie rybołówstwa z Republiką Południowej Afryki, która weszła w życie 9 kwietnia 1979 r. Artykuł 2 Niniejsza decyzja jest skierowana do Republiki Portugalskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 24 września 2004 r. W imieniu Rady

L. J. BRINKHORST

(2)

(3)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 185 z 24.7.2003, str. 25.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 306 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L306 - 16 z 20042.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 6 kwietnia 2004 r. ustanawiająca zmienione ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego chłodziarkom i zmieniająca decyzję 2000/40/WE (notyfikowana jako dokument K(2004) 1414) (1)

 • Dz. U. L306 - 13 z 20042.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1728/2004 z dnia 1 października 2004 r. zmieniające po raz 38. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L306 - 12 z 20042.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1727/2004 z dnia 1 października 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 4. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L306 - 11 z 20042.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1726/2004 z dnia 1 października 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 5. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L306 - 10 z 20042.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2004 z dnia 1 października 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 321. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L306 - 9 z 20042.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1724/2004 z dnia 1 października 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 68. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L306 - 7 z 20042.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1723/2004 z dnia 1 października 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 149. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L306 - 5 z 20042.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1722/2004 z dnia 1 października 2004 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 149. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L306 - 3 z 20042.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1721/2004 z dnia 1 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie wartości progowych dodatkowych należności na pomidory

 • Dz. U. L306 - 1 z 20042.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1720/2004 z dnia 1 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.