Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 306 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 kwietnia 2004 r. ustanawiająca zmienione ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego chłodziarkom i zmieniająca decyzję 2000/40/WE (notyfikowana jako dokument K(2004) 1414) (1)

Data ogłoszenia:2004-10-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 306 POZ 16

Strona 1 z 5
L 306/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.10.2004

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 6 kwietnia 2004 r. ustanawiająca zmienione ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego chłodziarkom i zmieniająca decyzję 2000/40/WE (notyfikowana jako dokument K(2004) 1414)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/669/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

W celu odzwierciedlenia rozwoju wydarzeń na rynku, właściwe jest dokonanie przeglądu kryteriów ekologicznych ustanowionych na mocy decyzji Komisji 2000/40/WE z dnia 16 grudnia 1999 r. ustanawiającej ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego chłodziarkom (2). Jednocześnie powinno się zmienić okres obowiązywania tej decyzji.

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1980/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie zrewidowanego programu przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego (1), w szczególności jego art. 6 ust. 1 akapit drugi, po konsultacji z Komitetem Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego,

(5)

Należy przyjąć nową decyzję ustanawiającą szczegółowe kryteria ekologiczne dla tej grupy produktów, która powinna obowiązywać przez okres 3 lat.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1980/2000, wspólnotowe oznakowanie ekologiczne może być przyznane produktowi, którego właściwości umożliwiają znaczne przyczynienie się do ulepszeń mających związek z zasadniczymi aspektami środowiskowymi.

Należy przyznać okres przejściowy nie dłuższy niż 18 miesięcy dla producentów, których produktom przyznano oznakowanie ekologiczne przed dniem 1 maja 2004 r. lub którzy przed tym terminem złożyli wniosek o przyznanie oznakowania, aby mieli wystarczająco dużo czasu na dostosowanie swoich produktów do nowych kryteriów.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 1980/2000 stanowi, że szczegółowe kryteria dotyczące oznakowania ekologicznego są ustalane dla poszczególnych grup produktów.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są oparte na projekcie kryteriów opracowanym przez Komitet Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego ustanowiony na mocy art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1980/2000.

(3)

Stanowi ono również, że przegląd kryteriów przyznawania oznakowania ekologicznego oraz wymogów oceny i weryfikacji, dotyczącej tych kryteriów, ma miejsce w odpowiednim czasie przed zakończeniem okresu obowiązywania kryteriów określonych dla danej grupy produktów.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu powołanego na mocy art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1980/2000,

(1) Dz.U. L 237 z 21.9.2000, str. 1.

(2) Dz.U. L 13 z 19.1.2000, str. 22. Decyzja zmieniona decyzją 2004/214/WE (Dz.U. L 67 z 5.3.2004, str. 23).

2.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 306/17

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 5 Niniejszą decyzję, z wyjątkiem art. 4, stosuje się od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 maja 2007 r. Producenci produktów zaliczających się do grupy produktów „chłodziarki”, którym przyznano oznakowanie ekologiczne przed dniem 1 maja 2004 r. mogą nadal używać tego oznakowania do dnia 31 października 2005 r. Producentom produktów zaliczających się do grupy produktów „chłodziarki”, którzy wystąpili przed dniem 1 maja 2004 r. z wnioskiem o przyznanie oznakowania ekologicznego w odniesieniu do tych produktów, można przyznać oznakowanie ekologiczne na zasadach określonych w decyzji 2000/40/WE. W takich przypadkach oznakowanie może być stosowane do dnia 31 października 2005 r. Artykuł 6 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 6 kwietnia 2004 r. W imieniu Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 306 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L306 - 15 z 20042.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. upoważniająca Republikę Portugalską do przedłużenia do 9 kwietnia 2005 r. Umowy w sprawie wzajemnych stosunków w dziedzinie rybołówstwa z Republiką Południowej Afryki

 • Dz. U. L306 - 13 z 20042.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1728/2004 z dnia 1 października 2004 r. zmieniające po raz 38. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L306 - 12 z 20042.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1727/2004 z dnia 1 października 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 4. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L306 - 11 z 20042.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1726/2004 z dnia 1 października 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 5. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L306 - 10 z 20042.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2004 z dnia 1 października 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 321. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L306 - 9 z 20042.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1724/2004 z dnia 1 października 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 68. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L306 - 7 z 20042.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1723/2004 z dnia 1 października 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 149. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L306 - 5 z 20042.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1722/2004 z dnia 1 października 2004 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 149. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L306 - 3 z 20042.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1721/2004 z dnia 1 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie wartości progowych dodatkowych należności na pomidory

 • Dz. U. L306 - 1 z 20042.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1720/2004 z dnia 1 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.