Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 307 POZ 4

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 8 czerwca 2004 r. dotyczącej mianowania przedstawiciela Austrii członkiem oraz przedstawiciela Austrii zastępcą członka Komitetu Regionów

Data ogłoszenia:2004-10-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 307 POZ 4

L 307/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.10.2004

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 8 czerwca 2004 r. dotyczącej mianowania przedstawiciela Austrii członkiem oraz przedstawiciela Austrii zastępcą członka Komitetu Regionów (2004/670/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 263, uwzględniając wniosek rządu Austrii, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (2)

Dnia 22 stycznia 2002 r. (1) Rada przyjęła decyzję dotyczącą mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów. Jedno stanowisko członka i jedno stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów zostało zwolnione w wyniku wygaśnięcia mandatu pana Jörga HAIDERA, członka, oraz pana Adama UNTERRIEDERA, zastępcy członka, o czym Rada została powiadomiona w dniu 10 maja 2004 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł Niniejszym mianuje się członkami Komitetu Regionów a) na stanowisko członka: pana Jörga HAIDERA Landeshauptmann b) na stanowisko zastępcy członka: pana Josefa MARTINZA na miejsce pana Adama UNTERRIEDERA na czas pozostający do końca kadencji, tzn. do 25 stycznia 2006 r. Sporządzono w Luksemburgu, dnia 8 czerwca 2004 r. W imieniu Rady

M. McDOWELL

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 24 z 26.1.2002, str. 38.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 307 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L307 - 8 z 20045.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 15 września 2004 r. w sprawie udziału finansowego Wspólnoty w kosztach szczepień przeciwko pryszczycy w Niderlandach w 2001 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3453) (1)

 • Dz. U. L307 - 7 z 20045.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie wniosku złożonego przez Republikę Malty dotyczącego stosowania obniżonej stawki podatku VAT na dostawę elektryczności (notyfikowana jako dokument K(2004) 3240)

 • Dz. U. L307 - 6 z 20045.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania przedstawiciela Finlandii członkiem oraz przedstawiciela Finlandii zastępcą członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L307 - 5 z 20045.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 8 czerwca 2004 r. dotycząca mianowania przedstawiciela Niemiec zastępcą członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L307 - 3 z 20045.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1730/2004 z dnia 4 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1185/2004 w zakresie terminu zgłaszania ofert w przetargach częściowych na sprzedaż w celu wywozu żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L307 - 1 z 20045.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1729/2004 z dnia 4 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.