Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 307 POZ 5

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 8 czerwca 2004 r. dotycząca mianowania przedstawiciela Niemiec zastępcą członka Komitetu Regionów

Data ogłoszenia:2004-10-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 307 POZ 5

5.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 307/5

DECYZJA RADY z dnia 8 czerwca 2004 r. dotycząca mianowania przedstawiciela Niemiec zastępcą członka Komitetu Regionów (2004/671/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 263, uwzględniając wniosek rządu Niemiec, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (2)

Dnia 22 stycznia 2002 r. (1) Rada przyjęła decyzję dotyczącą mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów. Stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów zostało zwolnione w wyniku rezygnacji pana Rolfa BÖHME, o czym Rada została powiadomiona w dniu 17 listopada 2003 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł Pani Bärbel DIECKMANN, Oberbürgermeisterin, Bonn, zostaje niniejszym mianowana zastępcą członka Komitetu Regionów na miejsce Pana Rolfa BÖHME na czas pozostający do końca kadencji, tzn. do 25 stycznia 2006 r.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 8 czerwca 2004 r. W imieniu Rady

M. McDOWELL

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 24 z 26.1.2002, str. 38.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 307 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L307 - 8 z 20045.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 15 września 2004 r. w sprawie udziału finansowego Wspólnoty w kosztach szczepień przeciwko pryszczycy w Niderlandach w 2001 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3453) (1)

 • Dz. U. L307 - 7 z 20045.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie wniosku złożonego przez Republikę Malty dotyczącego stosowania obniżonej stawki podatku VAT na dostawę elektryczności (notyfikowana jako dokument K(2004) 3240)

 • Dz. U. L307 - 6 z 20045.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania przedstawiciela Finlandii członkiem oraz przedstawiciela Finlandii zastępcą członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L307 - 4 z 20045.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 8 czerwca 2004 r. dotyczącej mianowania przedstawiciela Austrii członkiem oraz przedstawiciela Austrii zastępcą członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L307 - 3 z 20045.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1730/2004 z dnia 4 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1185/2004 w zakresie terminu zgłaszania ofert w przetargach częściowych na sprzedaż w celu wywozu żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L307 - 1 z 20045.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1729/2004 z dnia 4 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.