Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 307 POZ 8

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 września 2004 r. w sprawie udziału finansowego Wspólnoty w kosztach szczepień przeciwko pryszczycy w Niderlandach w 2001 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3453) (1)

Data ogłoszenia:2004-10-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 307 POZ 8

L 307/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.10.2004

DECYZJA KOMISJI z dnia 15 września 2004 r. w sprawie udziału finansowego Wspólnoty w kosztach szczepień przeciwko pryszczycy w Niderlandach w 2001 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3453)

(jedynie tekst holenderski jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/674/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Wspólnoty w kosztach operacyjnych pryszczycy w Niderlandach w 2001 r.

zwalczania

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 3 ust. 3 i art. 11 ust. 4 lit. c),

Na mocy art. 2 ust. 1 decyzji Komisji 2001/246/WE z dnia 27 marca 2001 r. określającej warunki kontroli i zwalczania pryszczycy w Niderlandach w zastosowaniu art. 13 dyrektywy 85/511/EWG (5), Niderlandy zostały upoważnione do decydowania o uciekaniu się do szczepień immunosupresyjnych na warunkach określonych w załączniku do tej decyzji.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Z chwilą oficjalnego potwierdzenia obecności pryszczycy w 2001 r. Niderlandy poinformowały o natychmiastowym wdrożeniu środków kontroli, które należy zastosować w przypadku pojawienia się ognisk tej choroby, przewidzianych w dyrektywie Rady 85/511/EWG z dnia 18 listopada 1985 r. wprowadzającej wspólnotowe środki zwalczania pryszczycy (2), wymaganych w celu uzyskania finansowego wkładu Wspólnoty w działania na rzecz zwalczania pryszczycy zgodnie z decyzją 90/424/EWG.

Na mocy art. 1 ust. 2 decyzji Komisji 2001/279/WE zmieniającej decyzję 2001/246/WE, Niderlandy zostały upoważnione również do decydowania o uciekaniu się do szczepień ochronnych na warunkach określonych w załącznikach do tej decyzji.

(6)

Szczepienia zwierząt należy uważać za dodatkowy instrument mający istotne znaczenie dla uniknięcia rozprzestrzenienia się pryszczycy, jej kontroli i zwalczania.

(7)

A zatem jest stosowne, aby UE uczestniczyła w kosztach ponoszonych przez Niderlandy tytułem realizacji tej operacji.

(2)

Na mocy decyzji Komisji 2001/652/WE (3) z dnia 16 sierpnia 2001 r. przyznano udział finansowy Wspólnoty w rekompensacie dla właścicieli za wartość zwierząt przymusowo poddanych ubojowi w ramach środków zwalczania pryszczycy stosowanych w związku z wystąpieniem ognisk tej choroby w 2001 r.

(8)

Dnia 21 marca 2003 r. Niderlandy przedstawiły roszczenie o zwrot kosztów operacyjnych zwalczania pryszczycy; obejmowało ono także koszty szczepienia zwierząt.

(3)

Ponadto na mocy decyzji Komisji 2003/182/WE z dnia 14 marca 2003 r. (4) przyznano udział finansowy

(9)

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 325 z 12.12.2003, str. 31). (2) Dz.U. L 315 z 26.11.1985, str. 11. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) 807/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 36). (3) Dz.U. L 230 z 28.8.2001, str. 8. (4) Dz.U. L 71 z 15.3.2003, str. 19.

Zgodnie z informacją dostarczoną przez Niderlandy, zużyto 380 150 szczepionek, koszt zakupu i zmiany składu szczepionek wynosi 0,39 EUR na dawkę, koszty kwalifikowane specjalnie w tym celu zatrudnionego personelu wynoszą 608 826 EUR, zaś koszty kwalifikowane specjalnie użytych materiałów eksploatacyjnych wynoszą 513 726 EUR.

(5) Dz.U. L 88 z 28.3.2001, str. 21. Decyzja zmieniona decyzją 2001/279/WE (Dz.U. L 96 z 6.4.2001, str. 19).

5.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 307/9

(10)

Sprawozdania i roszczenia przedstawione przez Niderlandy wskazują na to, że szczepienia zostały przeprowadzone skutecznie. Zgodnie z decyzją 90/424/EWG, wkład finansowy w realizację tej operacji stanowi 60 % kosztów kwalifikowanych. A zatem wysokość wkładu UE w szczepienia przeciwko pryszczycy należy ustalić na 762 487 EUR. Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1258/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), środki ochrony zdrowia zwierząt i roślin podjęte zgodnie z przepisami Wspólnoty mają być finansowane w ramach Sekcji Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej; dla celów kontroli finansowej stosuje się art. 8 i 9 rozporządzenia (WE) nr 1258/1999. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Płatność z tytułu wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz Niderlandów Zgodnie z zatwierdzającą decyzją 2001/246/WE, tytułem udziału finansowego Wspólnoty do wysokości 60 % kosztów kwalifikowanych szczepień zwierząt zostanie wypłacona Niderlandom kwota 762 487 EUR. Artykuł 2 Adresat Niniejsza decyzja jest skierowana do Królestwa Niderlandów. Sporządzono w Brukseli, dnia 15 września 2004 r. W imieniu Komisji

David BYRNE

(11)

(12)

(13)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 103.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 307 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L307 - 7 z 20045.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie wniosku złożonego przez Republikę Malty dotyczącego stosowania obniżonej stawki podatku VAT na dostawę elektryczności (notyfikowana jako dokument K(2004) 3240)

 • Dz. U. L307 - 6 z 20045.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania przedstawiciela Finlandii członkiem oraz przedstawiciela Finlandii zastępcą członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L307 - 5 z 20045.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 8 czerwca 2004 r. dotycząca mianowania przedstawiciela Niemiec zastępcą członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L307 - 4 z 20045.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 8 czerwca 2004 r. dotyczącej mianowania przedstawiciela Austrii członkiem oraz przedstawiciela Austrii zastępcą członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L307 - 3 z 20045.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1730/2004 z dnia 4 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1185/2004 w zakresie terminu zgłaszania ofert w przetargach częściowych na sprzedaż w celu wywozu żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L307 - 1 z 20045.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1729/2004 z dnia 4 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.