Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 309 POZ 6

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2004/99/WE z dnia 1 października 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG, dotycząca włączenia acetamipridu i tiaclopridu jako substancji czynnych (1)

Data ogłoszenia:2004-10-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 309 POZ 6

Strona 1 z 2
L 309/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.10.2004

DYREKTYWA KOMISJI 2004/99/WE z dnia 1 października 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG, dotycząca włączenia acetamipridu i tiaclopridu jako substancji czynnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG Grecja otrzymała 22 października 1999 r. od Nisso Chemical Europe GmbH wniosek o włączenie substancji czynnej acetamipridu do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Decyzją Komisji 2000/390/WE (2) stwierdzono, że dokumentacja jest „kompletna” w tym znaczeniu, że należy uważać ją za zasadniczo spełniającą wymogi dotyczące danych i informacji ustanowione w załącznikach II i III do dyrektywy 91/414/EWG. Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG Zjednoczone Królestwo otrzymało 11 września 1998 r. od Bayer Plc. (aktualnie Bayer CropScience AG) wniosek dotyczący tiaclopridu. Decyzją Komisji 2000/181/WE (3) stwierdzono, że dokumentacja jest „kompletna” w tym znaczeniu, że należy uważać ją za zasadniczo spełniającą wymogi dotyczące danych i informacji ustanowione w załącznikach II i III do dyrektywy 91/414/EWG. Oceniono wpływ tych substancji czynnych na zdrowie ludzi oraz środowisko, zgodnie z art. 6 ust. 2 i ust. 4 dyrektywy 91/414/EWG, w odniesieniu do zastosowań proponowanych przez wnioskodawców. Wyznaczone Państwa Członkowskie pełniące rolę sprawozdawców przedłożyły Komisji projekty sprawozdań z oceny dotyczącej substancji 19 marca 2001 r. (acetamiprid) i 22 listopada 2000 r. (tiacloprid). Projekty sprawozdań z oceny zostały poddane przeglądowi przez Państwa Członkowskie oraz Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt. Przeglądy zostały zakończone 29 czerwca 2004 r. w formie sprawozdań kontrolnych dotyczących acetamipridu i tiaclopridu. W wyniku przeglądu acetamipridu i tiaclopridu nie pojawiły się żadne pytania ani problemy, które wymagałyby konsultacji Komitetu Naukowego ds. Roślin.

Na podstawie różnych przeprowadzonych badań okazało się, że można oczekiwać, iż środki ochrony roślin zawierające dane substancje czynne zasadniczo spełniają wymogi ustanowione w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) oraz art. 5 ust. 3 dyrektywy 91/414/EWG, w szczególności w odniesieniu do zastosowań, które zostały zbadane przez Komisję i wyszczególnione w jej sprawozdaniu kontrolnym. Dlatego właściwe jest włączenie tych substancji czynnych do załącznika I do tej dyrektywy w celu zapewnienia możliwości udzielania zezwolenia w odniesieniu do środków ochrony roślin zawierających dane substancje czynne we wszystkich Państwach Członkowskich, zgodnie z przepisami wspomnianej dyrektywy. Po włączeniu acetamipridu i tiaclopridu do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG Państwom Członkowskim przyznany zostanie rozsądny okres, który pozwoli im wprowadzić w życie przepisy tej dyrektywy w odniesieniu do środków ochrony roślin zawierających te substancje oraz w szczególności w celu dokonania przeglądu istniejących tymczasowych zezwoleń i najpóźniej do końca wymienionego okresu przekształcić te zezwolenia w pełne zezwolenia, zmienić je lub cofnąć, zgodnie z przepisami dyrektywy 91/414/EWG. Dlatego należy 91/414/EWG. odpowiednio zmienić dyrektywę

(7)

(2)

(8)

(9)

(3)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 W załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 309 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L309 - 26 z 20046.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 września 2004 r. wprowadzająca bazę logistyczną systemu TRACES (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3584)

 • Dz. U. L309 - 9 z 20046.10.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/102/WE z dnia 5 października 2004 r. zmieniająca załączniki II, III, IV i V do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L309 - 5 z 20046.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1733/2004 z dnia 5 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 635/2004 dotyczące ustalania kursów walutowych mających zastosowanie w roku 2004 do niektórych rodzajów pomocy bezpośredniej oraz środków o charakterze strukturalnym lub środowiskowym

 • Dz. U. L309 - 3 z 20046.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1732/2004 z dnia 5 października 2004 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, winogrona stołowe, jabłka i brzoskwinie)

 • Dz. U. L309 - 1 z 20046.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1731/2004 z dnia 5 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.