Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 309 POZ 9

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2004/102/WE z dnia 5 października 2004 r. zmieniająca załączniki II, III, IV i V do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

Data ogłoszenia:2004-10-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 309 POZ 9

Strona 1 z 11
6.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 309/9

DYREKTYWA KOMISJI 2004/102/WE z dnia 5 października 2004 r. zmieniająca załączniki II, III, IV i V do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzeniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1) w szczególności jej art. 14 akapit drugi lit. c) i d), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

zostać ulepszone i dostosowane w celu lepszej ochrony Wspólnoty przed wprowadzeniem organizmów szkodliwych dla drewna oraz uwzględnienia nowo dostępnych środków obróbki technicznej dla ochrony drewna przed organizmami szkodliwymi.

(5)

Te ulepszone środki powinny obejmować „świadectwa fitosanitarne” na produkty z drewna pochodzące z krajów trzecich.

(6)

Dyrektywa 2000/29/WE stanowi, iż drewno z drzew iglastych (Coniferales), z wyjątkiem Thuja L., w postaci skrzyń do pakowania, klatek, beczek, palet, palet skrzyniowych i innych płyt załadunkowych, drewna do sztauerowania, przekładek drewnianych i drewna wspornikowego, włącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z Kanady, Chin, Japonii, Korei, Tajwanu i USA jest okorowane i pozbawione wydrążonych przez chodniki larwalne dziur o średnicy większej niż 3 mm, a poziom wilgotności wyrażonej w procentach suchej masy i uzyskanej w trakcie obróbki jest mniejszy niż 20 %. Międzynarodowy Standard FAO dla Środków Fitosanitarnych nr 15 (Wytyczne regulujące drewniane materiały opakowaniowe w handlu międzynarodowym) (2) zawiera środki fitosanitarne dotyczące przemieszczania drewnianych materiałów opakowaniowych w postaci skrzyń do pakowania, klatek, beczek, palet, płyt załadunkowych, nadstawek paletowych i drewna do sztauerowania, mające na celu zmniejszenie zagrożenia wprowadzenia i/lub rozprzestrzenienia się agrofagów kwarantannowych związanych z drewnianymi materiałami opakowaniowymi, wyprodukowanymi z drewna surowego z drzew iglastych lub innych drzew, używanymi w handlu międzynarodowym. Odpowiednie przepisy dyrektywy 2000/29/WE w sprawie drewnianych materiałów opakowaniowych należy dostosować do przepisów tych wytycznych. Przepisy dotyczące drewna pochodzącego z krajów, gdzie stwierdzono obecność Bursaphelenchus xylophilus (Steiner i Buhere) Nickle et al., powinny zostać zmienione, biorąc pod uwagę nowe możliwe do zastosowania obróbki techniczne przeciwko patogenom. Przepisy dotyczące drewna pochodzącego z Rosji, Kazachstanu, Turcji oraz innych krajów trzecich powinny

Przepisy dotyczące Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr. powinny zostać zmienione w celu uwzględnienia aktualnych informacji na temat występowania wymienionego organizmu szkodliwego na terenie Wspólnoty oraz zagrożenia wprowadzeniem i rozprzestrzenianiem się tego organizmu we Wspólnocie za pomocą drewna i samej kory Castanea Mill. poprzez ograniczenie ich do stref ochronnych w Republice Czeskiej, Danii, Grecji, Irlandii, Szwecji oraz Zjednoczonym Królestwie, które zostały uznane za strefy wolne od tego organizmu.

(7)

(2)

Przepisy dotyczące produktów z drewna, które przed udzieleniem pozwolenia na wprowadzenie lub przemieszczanie na terytorium Wspólnoty należy poddać kontroli fitosanitarnej w państwie pochodzenia lub państwie wysyłającym poza Wspólnotą, powinny zostać zmienione w świetle zmian wynikających z wymagań technicznych dotyczących takiego drewna oraz zmian w nomenklaturze taryfowej i statystycznej oraz we Wspólnej Taryfie Celnej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 309 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L309 - 26 z 20046.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 września 2004 r. wprowadzająca bazę logistyczną systemu TRACES (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3584)

 • Dz. U. L309 - 6 z 20046.10.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/99/WE z dnia 1 października 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG, dotycząca włączenia acetamipridu i tiaclopridu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L309 - 5 z 20046.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1733/2004 z dnia 5 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 635/2004 dotyczące ustalania kursów walutowych mających zastosowanie w roku 2004 do niektórych rodzajów pomocy bezpośredniej oraz środków o charakterze strukturalnym lub środowiskowym

 • Dz. U. L309 - 3 z 20046.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1732/2004 z dnia 5 października 2004 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, winogrona stołowe, jabłka i brzoskwinie)

 • Dz. U. L309 - 1 z 20046.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1731/2004 z dnia 5 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.