Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 310 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1735/2004 z dnia 5 października 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

Data ogłoszenia:2004-10-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 310 POZ 3

Strona 1 z 3
7.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 310/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1735/2004 z dnia 5 października 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 (2), a w szczególności jego art. 173, ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Stosowanie zasad i kryteriów określonych w wyżej wymienionych artykułach do elementów przekazanych Komisji zgodnie z art. 173 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 prowadzi do ustanowienia wartości jednostkowych określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia w stosunku do produktów, o których mowa,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Wartości jednostkowe określone w art. 173 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 ustanawia się zgodnie z tabelą zawartą w Załączniku. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 października 2004 r.

Art. 173 do 177 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 przewidują, że Komisja okresowo ustala wartości jednostkowe dla produktów wskazanych w klasyfikacji w załączniku 26 do tego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 5 października 2004 r. W imieniu Komisji

Olli REHN

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2700/2000 (Dz.U. L 311 z 12.12.2000, str. 17). (2) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2286/2003 (Dz.U. L 343 z 31.12.2003, str. 1).

L 310/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.10.2004

ZAŁĄCZNIK

Wyszczególnienie Pozycja Gatunki, Odmiany, Kod CN EUR LTL SEK CYP LVL GBP Liczba wartości jednostkowych na 100 kg CZK MTL DKK PLN EEK SIT HUF SKK

1.10

Ziemniaki młode 0701 90 50

— — —

— — — 22,15 25,69 25,59 62,15 72,08 74,61 26,02 30,18 31,24 — 18,77 21,77 22,53 35,35 41,00 42,45 43,37 50,30 52,07 — 15,39 17,85 18,48 25,33 29,38 30,41 251,43 291,63 301,87

— —

— —

— —

— —

1.30

Cebula (inna niż do sadzenia) 0703 10 19

38,49 132,90 347,52

1 216,98 16,53

286,38 167,95

602,24 9 237,22

9 478,16 1 542,49

1.40

Czosnek 0703 20 00

107,99 372,85 974,98

3 414,28 46,37

803,45 471,18

1 689,60 25 915,37

26 591,36 4 327,51

1.50

Pory ex 0703 90 00

45,21 156,10 408,19

1 429,45 19,41

336,38 197,27

707,38 10 849,95

11 132,96 1 811,79

1.60 1.80

Kalafior 0704 10 00 Kapusta biała i czerwona 0704 90 10

— 32,61 112,60 294,43

— 1 031,06 14,00

— 242,63 142,29

— 510,24 7 826,07

— 8 030,21 1 306,85

1.90

Brokuly lub kalarepa oleracea. var. italica) ex 0704 90 90

(Brassica

61,43 212,11 554,64

1 942,29 26,38

457,06 268,04

961,17 14 742,59

15 127,14 2 461,81

1.100

Kapusta pekińska ex 0704 90 90

75,36 260,20 680,41

2 382,73 32,36

560,71 328,83

1 179,13 18 085,65

18 557,40 3 020,05

1.110 1.130

Salata glowiasta 0705 11 00 Marchew ex 0706 10 00

— 26,74 92,33 241,43

— 845,47 11,48

— 198,96 116,68

— 418,39 6 417,33

— 6 584,72 1 071,61

1.140

Rzodkiewka ex 0706 90 90

44,01 151,96 397,36

1 391,51 18,90

327,45 192,03

688,61 10 561,96

10 837,46 1 763,70

1.160

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 310 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L310 - 77 z 20047.10.2004

  Druga poprawka do Regulaminu wewnętrznego EKES-u, przyjęta na sesji plenarnej w dniu 31 marca 2004 r.

 • Dz. U. L310 - 75 z 20047.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 5 października 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/630/WE zatwierdzającą programy wdrażania przez Państwa Członkowskie badań nad ptasią grypą u drobiu i dzikiego ptactwa w roku 2004 oraz ustanawiającą zasady sprawozdawczości i zasady decydujące o przyznaniu przez Wspólnotę dofinansowania na pokrycie kosztów wdrażania tych programów (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3607) (1)

 • Dz. U. L310 - 72 z 20047.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 września 2004 r. w sprawie upoważnienia Państw Członkowskich do tymczasowego dopuszczenia do obrotu nasionami gatunków Cedrus libani, Pinus brutia oraz materiałem nasadzeniowym wytwarzanym z tych nasion, niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 1999/105/WE (notyfikowana jako dokument K(2004) 3138)

 • Dz. U. L310 - 64 z 20047.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. dotycząca zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i personelu wojskowego oddelegowanych do pracy w Europejskiej Agencji Obrony

 • Dz. U. L310 - 9 z 20047.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. w sprawie regulaminu pracowniczego Europejskiej Agencji Obrony

 • Dz. U. L310 - 1 z 20047.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1734/2004 z dnia 6 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.