Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 310 POZ 9

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. w sprawie regulaminu pracowniczego Europejskiej Agencji Obrony

Data ogłoszenia:2004-10-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 310 POZ 9

Strona 1 z 57
7.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 310/9

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 24 września 2004 r. w sprawie regulaminu pracowniczego Europejskiej Agencji Obrony (2004/676/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, TYTUŁ II PERSONEL TYMCZASOWY

uwzględniając wspólne działanie Rady 2004/551/WPBiZ z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Obrony (1) a w szczególności jego art. 3 ust. 3 pkt. 3.1,

PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCĄ DECYZJĘ:

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne Artykuł 2 Dla celów niniejszego regulaminu pracowniczego „personel tymczasowy” oznacza personel zatrudniony tymczasowo na stanowisku, które znajduje się w wykazie stanowisk załączonym do budżetu Agencji.

TYTUŁ I PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1 1. Niniejszy regulamin pracowniczy stosuje się do personelu zatrudnionego na podstawie umowy przez Europejską Agencję Obrony na podstawie umowy (zwanych dalej odpowiednio „członkami personelu” oraz „Agencją”). Do personelu zalicza się: — personel tymczasowy, — personel kontraktowy. 2. Organ zatrudniający (zwany dalej „organem zatrudniającym”) jest określany dla celów niniejszego regulaminu pracowniczego, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami wspólnego działania Rady 2004/551/WPZiB z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Obrony. 3. W niniejszym regulaminie pracowniczym wszelkie odniesienia do osoby płci męskiej traktuje się jako odnoszące się również do osoby płci żeńskiej i odwrotnie, z kontekstu wyraźnie nie wynika inaczej.

(1) Dz.U. L 245 z 17.7.2004, str. 17.

Artykuł 3 Personel tymczasowy zatrudnia się na okres nie dłuższy niż cztery lata, okres zatrudnienia może być też krótszy. Umowy tych osób mogą być przedłużane nie więcej niż jeden raz na maksymalny okres dwóch lat, jeżeli możliwość przedłużenia została przewidziana w umowie pierwotnej i w ramach ograniczeń czasowych określonych w tej umowie. Po upływie tego okresu osoby te nie mogą być zatrudnione jako personel tymczasowy na mocy niniejszych przepisów.

Artykuł 4 Członków personelu obsadzania, zgodnie wolnych stanowisk czonym do budżetu tymczasowego zatrudnia się jedynie w celu z niniejszym regulaminem pracowniczym, wskazanych w wykazie stanowisk załąAgencji.

Artykuł 5 1. Przy stosowaniu niniejszego regulaminu pracowniczego zakazana jest wszelka dyskryminacja ze względu na płeć, przynależność rasową, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub światopogląd, przekonania polityczne lub wszelkie inne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

L 310/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.10.2004

Do celów niniejszego regulaminu pracowniczego związki nie będące małżeństwami traktuje się jak małżeństwa, w przypadkach, gdy spełnione są warunki określone w art. 1 ust. 2 lit c) załącznika V.

Artykuł 6 1. Członek personelu tymczasowego ma w okresie aktywnego zatrudnienia dostęp do środków o charakterze socjalnym przyjętych przez Agencję oraz do świadczeń zapewnianych przez Komitet Pracowniczy. Byli członkowie personelu tymczasowego mogą mieć dostęp do ograniczonej liczby określonych środków o charakterze socjalnym. 2. Członkom personelu tymczasowego w okresie aktywnego zatrudnienia zapewnia się warunki pracy zgodne z odpowiednimi normami bezpieczeństwa i higieny pracy co najmniej na poziomie minimalnych wymagań mających zastosowanie na mocy środków przyjętych w tych dziedzinach zgodnie z Traktatami. Artykuł 7

2. W celu zapewnienia w praktyce pełnej równości pomiędzy mężczyznami i kobietami w życiu zawodowym, będącej istotnym czynnikiem, który należy uwzględnić przy wprowadzaniu w życie wszystkich aspektów niniejszego regulaminu pracowniczego, zasada równego traktowania nie stanowi przeszkody w utrzymywaniu lub przyjmowaniu przez Agencję środków przewidujących specyficzne korzyści w celu ułatwienia działalności zawodowej przez osoby płci niedostatecznie reprezentowanej bądź w celu zapobiegania utrudnieniom w karierze zawodowej i ich kompensowania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 310 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L310 - 77 z 20047.10.2004

  Druga poprawka do Regulaminu wewnętrznego EKES-u, przyjęta na sesji plenarnej w dniu 31 marca 2004 r.

 • Dz. U. L310 - 75 z 20047.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 5 października 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/630/WE zatwierdzającą programy wdrażania przez Państwa Członkowskie badań nad ptasią grypą u drobiu i dzikiego ptactwa w roku 2004 oraz ustanawiającą zasady sprawozdawczości i zasady decydujące o przyznaniu przez Wspólnotę dofinansowania na pokrycie kosztów wdrażania tych programów (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3607) (1)

 • Dz. U. L310 - 72 z 20047.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 września 2004 r. w sprawie upoważnienia Państw Członkowskich do tymczasowego dopuszczenia do obrotu nasionami gatunków Cedrus libani, Pinus brutia oraz materiałem nasadzeniowym wytwarzanym z tych nasion, niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 1999/105/WE (notyfikowana jako dokument K(2004) 3138)

 • Dz. U. L310 - 64 z 20047.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. dotycząca zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i personelu wojskowego oddelegowanych do pracy w Europejskiej Agencji Obrony

 • Dz. U. L310 - 3 z 20047.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1735/2004 z dnia 5 października 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L310 - 1 z 20047.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1734/2004 z dnia 6 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.