Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 311 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1736/2004 z dnia 4 października 2004 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz lin z włókien syntetycznych pochodzących z Indii

Data ogłoszenia:2004-10-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 311 POZ 1

Strona 1 z 10
8.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1736/2004 z dnia 4 października 2004 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz lin z włókien syntetycznych pochodzących z Indii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Po konsultacji z Komitetem Doradczym oraz stwierdzeniu, że istnieją wystarczające dowody do wszczęcia postępowania przeglądowego, Komisja wszczęła postępowanie wyjaśniające (4) zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1)(„rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 11 ust. 2,

(4)

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony po konsultacji z Komitetem Doradczym,

Postępowanie wyjaśniające prawdopodobieństwo utrzymywania się lub ponownego wystąpienia dumpingu objęło okres od 1 lipca 2002 r. do 30 czerwca 2003 r. („OPW”). Analizę tendencji istotnych do oceny prawdopodobieństwa utrzymywania się lub ponownego wystąpienia szkody przeprowadzono w okresie od 1 stycznia 2000 r. do końca OPW („analizowany okres”).

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

A. WCZEŚNIEJSZE POSTĘPOWANIE (1)

Rozporządzeniem (WE) nr 1312/98 (2) Rada wprowadziła ostateczne środki antydumpingowe na przywóz lin z włókien syntetycznych (LWS) pochodzących z Indii.

(6) B. BIEŻĄCE POSTĘPOWANIE

Komisja oficjalnie powiadomiła o wszczęciu postępowania przeglądowego wnioskujących producentów wspólnotowych, pozostałych producentów wspólnotowych, eksporterów oraz producentów będących jednocześnie eksporterami w Indiach, importerów/przedsiębiorców, użytkowników oraz dostawców surowców, którzy byli zainteresowani.

(2)

Po opublikowaniu zawiadomienia o zbliżającym się wygaśnięciu (3) obowiązujących środków antydumpingowych do Komisji wpłynął wniosek o dokonanie przeglądu związanego z wygaśnięciem środków od Komitetu Łącznikowego Zrzeszenia Producentów Sznurka i Sieci UE (EUROCORD) w imieniu dziesięciu producentów, których łączna produkcja stanowi znaczną część (53 %) całkowitej wspólnotowej produkcji lin z włókien syntetycznych. We wniosku stwierdzono, że w razie wygaśnięcia środków istnieje prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia szkodliwego dumpingu przywozu pochodzącego z Indii.

Komisja zażądała informacji od wszystkich wyżej wymienionych stron oraz od tych stron, które zgłosiły się w terminie wyznaczonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Komisja umożliwiła również stronom bezpośrednio zainteresowanym przedstawienie swoich stanowisk na piśmie i wnioskowanie o przesłuchanie.

(7)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 183 z 26.6.1998, str. 1. (3) Dz.U. C 240 z 5.10.2002, str. 2.

W szczególności Komisja przesłała kwestionariusze wszystkim zainteresowanym stronom, tj. 4 producentom będącym jednocześnie eksporterami z siedzibą w Indiach, 6 niepowiązanym importerom/przedsiębiorcom w UE, 11 dostawcom surowców w UE oraz 23 użytkownikom w UE. Od tych zainteresowanych stron nie otrzymano żadnych odpowiedzi na kwestionariusze.

(4) Dz.U. C 149 z 26.6.2003, str. 12.

L 311/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.10.2004

(8)

Ponadto Komisja przesłała kwestionariusze 5 firmom przemysłu wspólnotowego, które wybrano jako reprezentatywną grupę producentów wspólnotowych popierających wniosek o przegląd związany z wygaśnięciem środków; zażądano również informacji od 11 producentów wspólnotowych, którzy nie wnieśli skargi. Wszystkie 5 badanych firm odpowiedziało na kwestionariusz, natomiast nie otrzymano odpowiedzi od żadnego z producentów, którzy nie wnieśli skargi.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 311 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L311 - 32 z 20048.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 9 września 2004 r. w sprawie przyznania Danii i Zjednoczonemu Królestwu dodatkowych dni nieobecności w portach zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia Rady (WE) nr 2287/2003 (notyfikowana jako dokument K(2004) 3407)

 • Dz. U. L311 - 30 z 20048.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca decyzję 2001/131/WE w sprawie zakończenia procedury konsultacji z Haiti na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-WE

 • Dz. U. L311 - 27 z 20048.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. w sprawie zakończenia konsultacji z Republiką Gwinei-Bissau na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-WE

 • Dz. U. L311 - 26 z 20048.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1747/2004 z dnia 7 października 2004 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L311 - 25 z 20048.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1746/2004 z dnia 6 października 2004 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 1502/2004 w sprawie wstrzymania połowu gładzicy przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L311 - 24 z 20048.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1745/2004 z dnia 6 października 2004 r. w sprawie wstrzymania połowu gładzicy przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L311 - 23 z 20048.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1744/2004, z dnia 7 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1490/2002 w zakresie zastąpienia Państwa Członkowskiego sprawozdawcy (1)

 • Dz. U. L311 - 19 z 20048.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1743/2004 z dnia 7 października 2004 r. otwierające i ustanawiające sposób zarządzania autonomicznym kontyngentem taryfowym w odniesieniu do czosnku od 1 września 2004 r.

 • Dz. U. L311 - 18 z 20048.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1742/2004 z dnia 7 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2235/92 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania pomocy w odniesieniu do konsumpcji przetworów mlecznych ze świeżego mleka na Wyspach Kanaryjskich

 • Dz. U. L311 - 17 z 20048.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1741/2004 z dnia 7 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1291/2000 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz, wywóz oraz zaświadczeń o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych

 • Dz. U. L311 - 16 z 20048.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1740/2004 z dnia 7 października 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 8. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L311 - 14 z 20048.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1739/2004 z dnia 7 października 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L311 - 12 z 20048.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1738/2004 z dnia 7 października 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 8 października 2004 r.

 • Dz. U. L311 - 10 z 20048.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1737/2004 z dnia 7 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.