Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 311 POZ 27

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. w sprawie zakończenia konsultacji z Republiką Gwinei-Bissau na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-WE

Data ogłoszenia:2004-10-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 311 POZ 27

Strona 1 z 2
8.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/27

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 24 września 2004 r. w sprawie zakończenia konsultacji z Republiką Gwinei-Bissau na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-WE (2004/680/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 roku (1) (zwaną dalej „Umową o partnerstwie AKP-WE”), w szczególności jej art. 96, uwzględniając Umowę wewnętrzną pomiędzy przedstawicielami rządów Państw Członkowskich, zebranych w ramach Rady, w sprawie przyjęcia środków i ustanowienia procedur w celu wykonania Umowy o partnerstwie AKP-WE (2), w szczególności jej art. 3, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Po upływie tego okresu należy stwierdzić, że wyżej wymienione zobowiązania dały początek konkretnym inicjatywom dotyczącym istotnych elementów Umowy o partnerstwie AKP-WE; jednakże pewne istotne środki, w szczególności w odniesieniu do konsolidacji finansów publicznych, w dalszym ciągu nie zostały odpowiednio wprowadzone w życie, Artykuł 1

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Konsultacje podjęte z Republiką Gwinei-Bissau na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-WE są niniejszym zakończone. Artykuł 2 Środki wyszczególnione w projekcie listu stanowiącym Załącznik przyjmuje się jako właściwe środki w rozumieniu art. 96 ust. 2 lit. c) Umowy o partnerstwie AKP-WE. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 11 października 2005 r. Sporządzono w Brukseli, dnia 24 września 2004 r. W imieniu Rady

L. J. BRINKHORST

Istotne elementy, wymienione w art. 9 Umowy o partnerstwie AKP-WE, zostały pogwałcone poprzez wojskowy zamach stanu w Gwinei-Bissau z 14 września 2003 r., potępiony przez Unię Europejską w jej deklaracji z 18 września 2003 r.; Zgodnie z art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-WE 19 stycznia 2004 r. miały miejsce konsultacje z krajami AKP i Republiką Gwinei-Bissau, podczas których władze Gwinei-Bissau podjęły szczególne zobowiązania, mające rozwiązać problemy wskazane przez Unię Europejską, które to zobowiązania miały zostać wprowadzone w życie podczas trzymiesięcznego okresu intensywnego dialogu.

(2)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 3. (2) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 376.

L 311/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.10.2004

ZAŁĄCZNIK Projekt listu Szanowny Panie, Unia Europejska przywiązuje ogromną wagę do postanowień art. 9 Umowy o partnerstwie AKP-WE. Poszanowanie praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa, na których opiera się partnerstwo ACP-UE, stanowi istotny element tej Umowy, a w konsekwencji jest podstawą naszych stosunków. W tym duchu Unia Europejska w swojej deklaracji z 18 września 2003 r. zdecydowanie potępiła wojskowy zamach stanu, który miał miejsce 14 września 2003 r. Rada Unii Europejskiej postanowiła w związku z tym 19 grudnia 2003 r. zaprosić władze Gwinei-Bissau do podjęcia konsultacji w celu dogłębnego zbadania sytuacji i środków mogących ją uzdrowić. Konsultacje te miały miejsce w Brukseli 19 stycznia 2004 r. Zostało przy tej sposobności poruszonych wiele fundamentalnych kwestii, a Premier rządu przejściowego mógł przedstawić punkt widzenia władz Gwinei-Bissau i analizę sytuacji. Unia Europejska przyjęła do wiadomości zobowiązania rządu przejściowego dotyczące: — zatwierdzenia programu przejściowego rządu Republiki Gwinei-Bissau, a zwłaszcza planów przeprowadzenia ogólnokrajowych wyborów; — podjęcia środków zmierzających do konsolidacji finansów publicznych; — zatwierdzenia procesu przywrócenia niezawisłości wymiaru sprawiedliwości oraz cywilnej kontroli sił zbrojnych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 311 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L311 - 32 z 20048.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 9 września 2004 r. w sprawie przyznania Danii i Zjednoczonemu Królestwu dodatkowych dni nieobecności w portach zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia Rady (WE) nr 2287/2003 (notyfikowana jako dokument K(2004) 3407)

 • Dz. U. L311 - 30 z 20048.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca decyzję 2001/131/WE w sprawie zakończenia procedury konsultacji z Haiti na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-WE

 • Dz. U. L311 - 26 z 20048.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1747/2004 z dnia 7 października 2004 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L311 - 25 z 20048.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1746/2004 z dnia 6 października 2004 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 1502/2004 w sprawie wstrzymania połowu gładzicy przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L311 - 24 z 20048.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1745/2004 z dnia 6 października 2004 r. w sprawie wstrzymania połowu gładzicy przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L311 - 23 z 20048.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1744/2004, z dnia 7 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1490/2002 w zakresie zastąpienia Państwa Członkowskiego sprawozdawcy (1)

 • Dz. U. L311 - 19 z 20048.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1743/2004 z dnia 7 października 2004 r. otwierające i ustanawiające sposób zarządzania autonomicznym kontyngentem taryfowym w odniesieniu do czosnku od 1 września 2004 r.

 • Dz. U. L311 - 18 z 20048.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1742/2004 z dnia 7 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2235/92 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania pomocy w odniesieniu do konsumpcji przetworów mlecznych ze świeżego mleka na Wyspach Kanaryjskich

 • Dz. U. L311 - 17 z 20048.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1741/2004 z dnia 7 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1291/2000 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz, wywóz oraz zaświadczeń o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych

 • Dz. U. L311 - 16 z 20048.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1740/2004 z dnia 7 października 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 8. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L311 - 14 z 20048.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1739/2004 z dnia 7 października 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L311 - 12 z 20048.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1738/2004 z dnia 7 października 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 8 października 2004 r.

 • Dz. U. L311 - 10 z 20048.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1737/2004 z dnia 7 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L311 - 1 z 20048.10.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1736/2004 z dnia 4 października 2004 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz lin z włókien syntetycznych pochodzących z Indii

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.