Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 312 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego decyzji UE i Rady ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii przyjmującej regulamin wewnętrzny Rady ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia wraz z regulaminem wewnętrznym Rady ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia

Data ogłoszenia:2004-10-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 312 POZ 12

Strona 1 z 5
L 312/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.10.2004

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego decyzji UE i Rady ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii przyjmującej regulamin wewnętrzny Rady ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia wraz z regulaminem wewnętrznym Rady ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia (2004/683/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską oraz Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom), uwzględniając decyzję Komisji i Rady 2004/239/WE, Euratom (1) z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii z drugiej strony, w szczególności jej art. 2 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 110 wymienionego Układu przewiduje, iż Rada ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia określa, w swoim regulaminie wewnętrznym, obowiązki Komitetu ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia oraz, że Rada ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia może przekazać Komitetowi ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia każdą ze swoich kompetencji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł Stanowisko, które zostanie przyjęte przez Wspólnotę w ramach Rady ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia ustanowionej art. 108 Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii z drugiej strony, w odniesieniu do regulaminu wewnętrznego wymienionej Rady ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia oraz w odniesieniu do przekazania jej kompetencji Komitetowi ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia, określonego w art. 110 wymienionego Układu, jest oparte na projekcie decyzji Rady ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia, załączonej do niniejszej decyzji. Nieznaczne zmiany do tych projektów decyzji mogą zostać przyjęte bez późniejszej decyzji Rady. Sporządzono w Brukseli, dnia 28 maja 2004 r. W imieniu Rady

N. DEMPSEY

Artykuł 108 Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu ustanawia Radę ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia. Artykuł 112 wymienionego Układu przewiduje, iż Radę ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia wspomaga Komitet ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia. Artykuł 109 wymienionego Układu przewiduje, iż Rada ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.

(2)

(3)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 84 z 20.3.2004, str. 1.

9.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 312/13

ZAŁĄCZNIK I DECYZJA NR 1/2004 z dnia 28 maja 2004 r. UE i Rady ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii przyjmująca regulamin wewnętrzny Rady ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia RADA DS. STABILIZACJI I STOWARZYSZENIA, Przedstawiciel członka Rady ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia wykonuje wszystkie uprawnienia wymienionego członka.

uwzględniając Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii z drugiej strony (1), w szczególności jego art. 108, 109, 110, 111, 112 i 113,

Artykuł 4 Delegacje Członkom Rady ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia mogą towarzyszyć urzędnicy.

a także mając na uwadze, że wymieniony Układ wszedł w życie w dniu 1 kwietnia 2004 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Przed każdym posiedzeniem, Przewodniczący jest powiadamiany o planowanym składzie delegacji każdej ze Stron.

Artykuł 1 Przewodnictwo Przedstawiciel Rady Unii Europejskiej, w imieniu Wspólnoty i jej Państw Członkowskich, oraz przedstawiciel rządu byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (FYROM) przewodniczą przemiennie przez okres 12 miesięcy Radzie ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia. Pierwszy okres rozpoczyna się w dniu pierwszego posiedzenia Rady ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia oraz kończy się w dniu 31 grudnia 2004 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 312 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L312 - 19 z 20049.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 27 września 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia planów monitorowania pozostałości przedłożonych przez kraje trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE (notyfikowana jako dokument K(2004) 3522) (1)

 • Dz. U. L312 - 18 z 20049.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 8 czerwca 2004 r. dotycząca mianowania przedstawiciela Niemiec członkiem Komitetu Regionów

 • Dz. U. L312 - 11 z 20049.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1753/2004 z dnia 8 października 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L312 - 10 z 20049.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1752/2004 z dnia 8 października 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L312 - 9 z 20049.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1751/2004 z dnia 8 października 2004 r. ustalające stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, składowanie i zbyt dla EFOGR, Sekcji Gwarancji na rok obrachunkowy 2005

 • Dz. U. L312 - 7 z 20049.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1750/2004 z dnia 8 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1019/2002 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L312 - 3 z 20049.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1749/2004 z dnia 7 października 2004 r. otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznym kontyngentem taryfowym na grzyby zakonserwowane od dnia 1 września 2004 r.

 • Dz. U. L312 - 1 z 20049.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1748/2004 z dnia 8 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.