Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 312 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1750/2004 z dnia 8 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1019/2002 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek

Data ogłoszenia:2004-10-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 312 POZ 7

9.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 312/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1750/2004 z dnia 8 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1019/2002 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

leptyczne przewidziane aktualnie w załączniku XII rozporządzenia (EWG) nr 2568/91 nie pozwalają ustalić w wyczerpującym stopniu ogromnej różnorodności gatunkowej oraz smakowej oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia.

uwzględniając rozporządzenie Rady nr 136/66/EWG z dnia 22 września 1966 r. w sprawie ustanowienia wspólnej organizacji rynku w sektorze olejów i tłuszczów (1), w szczególności jego art. 35a,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 5 lit. c) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1019/2002 (2), oznaczenia właściwości organoleptycznych mogą znajdować się na etykietach tylko w przypadku, gdy opierają się na wynikach metody analizy przewidzianej w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2568/91 z dnia 11 lipca 1991 r. w sprawie właściwości oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn oliwek oraz w sprawie odpowiednich metod analizy (3).

Zważywszy, że nadal trwają prace, rozpoczęte przez podmiot międzynarodowy, nad znalezieniem nowych metod oceny organoleptycznej umożliwiających poszerzenie gamy pozytywnych cech oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia oraz, że prace te mogą trwać dłużej niż przewidywano w 2003 r., należy określić nowy termin wystarczający dla wdrożenia tych metod. Należy zatem przesunąć datę wejścia w życie art. 5 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1019/2002 na termin późniejszy. Data 1 lipca 2006 r., jako data wejścia w życie tego artykułu odpowiada dacie rozpoczęcia roku gospodarczego 2006/2007.

(5)

W konsekwencji, konieczna jest zmiana rozporządzenia (WE) nr 1019/2002.

(2)

Zgodnie z art. 2 ust. 1 dziesiąte tiret rozporządzenia (EWG) nr 2568/91, ocena właściwości organoleptycznych przeprowadzana jest za pomocą metody opisanej w załączniku XII wspomnianego rozporządzenia. Wykorzystane mogą być jedynie pozytywne właściwości opisane we wspomnianym załączniku. Okazuje się jednak, że z powodu ograniczonej liczby właściwości organoleptycznych wyszczególnionych we wspomnianym załączniku XII, operatorzy mają trudności z opisem właściwości organoleptycznych na etykietach swojej oliwy z oliwek.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Olejów i Tłuszczów,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(3)

Zważywszy, że w chwili obecnej nie istnieje obiektywna metoda weryfikacji niektórych podnoszących wartość właściwości organoleptycznych oliw z oliwek z pierwszego tłoczenia, związanych ze smakiem, zapachem lub kolorem, opis tych właściwości nie może znajdować się na etykietach. Ponadto, pozytywne właściwości organo-

W art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1019/2002 trzeci akapit otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5 lit. c) ma zastosowanie od 1 lipca 2006 r.”

(1) Dz.U. 172 z 30.9.1966, str. 3025/66. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 865/2004 (Dz.U. L 161 z 30.4.2004, str. 97). (2) Dz.U. L 155 z 14.6.2002, str. 27. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 406/2004 (Dz.U. L 67 z 5.3.2004, str. 10). (3) Dz.U. L 248 z 5.9.1991, str. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1989/2003 (Dz.U. L 295 z 13.11.2003, str. 57).

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

L 312/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.10.2004

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 8 października 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 312 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L312 - 19 z 20049.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 27 września 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia planów monitorowania pozostałości przedłożonych przez kraje trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE (notyfikowana jako dokument K(2004) 3522) (1)

 • Dz. U. L312 - 18 z 20049.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 8 czerwca 2004 r. dotycząca mianowania przedstawiciela Niemiec członkiem Komitetu Regionów

 • Dz. U. L312 - 12 z 20049.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego decyzji UE i Rady ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii przyjmującej regulamin wewnętrzny Rady ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia wraz z regulaminem wewnętrznym Rady ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia

 • Dz. U. L312 - 11 z 20049.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1753/2004 z dnia 8 października 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L312 - 10 z 20049.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1752/2004 z dnia 8 października 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L312 - 9 z 20049.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1751/2004 z dnia 8 października 2004 r. ustalające stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, składowanie i zbyt dla EFOGR, Sekcji Gwarancji na rok obrachunkowy 2005

 • Dz. U. L312 - 3 z 20049.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1749/2004 z dnia 7 października 2004 r. otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznym kontyngentem taryfowym na grzyby zakonserwowane od dnia 1 września 2004 r.

 • Dz. U. L312 - 1 z 20049.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1748/2004 z dnia 8 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.