Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 313 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1754/2004 z dnia 4 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 176/2000 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1015/94 nakładające cło ostateczne na przywóz systemów kamer telewizyjnych pochodzących z Japonii

Data ogłoszenia:2004-10-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 313 POZ 1

Strona 1 z 3
12.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 313/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1754/2004 z dnia 4 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 176/2000 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1015/94 nakładające cło ostateczne na przywóz systemów kamer telewizyjnych pochodzących z Japonii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z państw niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), uwzględniając propozycję przedłożoną przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym,

(4)

zakresu obowiązywania ceł antydumpingowych. W styczniu 2000 r. Rada rozporządzeniem (WE) nr 176/2000 (4) („rozporządzeniem zmieniającym”) przychyliła się do powyższego wniosku i stosownie zmieniła rozporządzenie (WE) nr 1015/94. Zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 176/2000, powyższa poprawka weszła w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejski, tj. 28 stycznia 2000 r.

B. OBECNA KONTROLA

a także mając na uwadze, co następuje:

A. POPRZEDNIA PROCEDURA (1)

Instytucje Wspólnoty otrzymały informacje, że właściwe byłoby wsteczne zastosowanie rozporządzenia zmieniającego, w zakresie, w jakim zmieniało ono Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1015/94. Faktycznie, jeden z producentów eksportujących, a mianowicie Ikegami, zmuszony był, na mocy rozporządzenia zmieniającego, do płacenia ostatecznego cła antydumpingowego z tytułu całości eksportu produkowanych przez siebie systemów kamer profesjonalnych, dokonanego przed datą wejścia w życie tego rozporządzenia, tj. przed dniem 28 stycznia 2000 r., mimo że modele te zostały później zwolnione z cła zgodnie z art. 1 ust. 3 lit. e) rozporządzeń ostatecznych. W tym kontekście zainteresowany producent eksportujący powoływał się także na uprzednią praktykę instytucji Wspólnoty, zgodnie z którą poprawka do Załącznika miała na ogół zastosowanie wsteczne, do daty złożenia wniosku, w przypadkach gdy było to właściwe. Dlatego też zainteresowany producent eksportujący twierdził, że poprawka do Załącznika zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym powinna stosować się od daty otrzymania przez Komisję odnośnego wniosku o zwolnienie z cła ostatecznego, tj. od 15 kwietnia 1999 r., zgodnie z konsekwentną praktyką instytucji Wspólnoty. Komisja zbadała, czy wsteczne zastosowanie rozporządzenia zmieniającego będzie faktycznie właściwe. W związku z tym uwzględniono w pierwszej kolejności fakt, że wszystkie modele kamer profesjonalnych wymienione w motywie (5), zostały faktycznie uznane za systemy kamer profesjonalnych. Zgodnie z art. 1 ust. 3 lit. e) rozporządzeń ostatecznych, kamery te są zwolnione z ostatecznego cła antydumpingowego z tytułu ich wpisania do Załącznika.

Rozporządzeniem (WE) nr 1015/94 (2) Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz systemów kamer telewizyjnych („TCS”) pochodzących z Japonii. Następnie Rada potwierdziła ostateczne cło antydumpingowe rozporządzeniem (WE) nr 2042/2000 (3), zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego. W art. 1 ust. 3 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 1015/94 oraz w rozporządzeniu (WE) nr 2042/2000 („rozporządzeniach ostatecznych”) Rada wyraźnie wyłączyła z zakresu cła antydumpingowego systemy kamer wymienione w załączniku do rozporządzeń ostatecznych („Załączniku”), będące zaawansowanymi systemami kamer, pod względem technicznym wchodzących w zakres definicji produktu zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzeń ostatecznych, których nie można jednak uznać za systemy kamer telewizyjnych. Jeden z producentów eksportujących, a mianowicie Ikegami Tsushinki Co. Ltd („Ikegami”), wystosował pismo, otrzymane przez Komisję 15 kwietnia 1999 r., w którym zwrócił się o dodanie pewnych nowych modeli systemów kamer profesjonalnych oraz akcesoriów do nich do Załącznika, a tym samym wyłączenie ich z

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 313 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L313 - 27 z 200412.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1735/2004 z dnia 5 października 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów (Dz.U. L 310 z 7.10.2004)

 • Dz. U. L313 - 25 z 200412.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 6 października 2004 r. ustalająca, na rok budżetowy 2004, ostateczne przydziały finansowe między Państwa Członkowskie w odniesieniu do liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i konwersję winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 (notyfikowana jako dokument K(2004) 3663)

 • Dz. U. L313 - 23 z 200412.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 6 października 2004 r. ustalająca orientacyjne przydziały finansowe między Państwa Członkowskie w odniesieniu do liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i konwersję winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok gospodarczy 2004/2005 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3661)

 • Dz. U. L313 - 21 z 200412.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 września 2004 r. w sprawie uznania w zasadzie kompletności dokumentacji przedłożonej do szczegółowego rozpatrzenia w związku z możliwością włączenia proquinazidu, IKI-220 (flonicamidu) oraz gamma-cyhalothrinu do załącznika I do dyrektywy Rady (notyfikowana jako dokument K(2004) 3384) (1)

 • Dz. U. L313 - 16 z 200412.10.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/103/WE z dnia 7 października 2004 r. w sprawie kontroli tożsamości i zdrowia roślin, produktów roślinnych lub innych produktów wymienionych w części B załącznika V do dyrektywy Rady 2000/29/WE, które mogą być przeprowadzane w miejscu innym niż miejsce wprowadzenia do Wspólnoty lub w miejscu znajdującym się w pobliżu oraz określającej wymogi odnoszące się do wymienionych kontroli

 • Dz. U. L313 - 14 z 200412.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1759/2004 z dnia 11 paždziernika 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L313 - 13 z 200412.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1758/2004 z dnia 8 października 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów soli zwyczajnej przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L313 - 10 z 200412.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1757/2004 z dnia 11 października 2004 r. ogłaszające przetarg na refundację wywozową do jęczmienia na wywóz do niektórych państw trzecich

 • Dz. U. L313 - 6 z 200412.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1756/2004 z dnia 11 października 2004 r. określające szczegółowe warunki dla wymaganych dowodów oraz kryteria rodzaju i poziomu redukcji kontroli zdrowia roślin, produktów roślinnych lub innych produktów wymienionych w części B załącznika V do dyrektywy Rady 2000/29/WE

 • Dz. U. L313 - 4 z 200412.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1755/2004 z dnia 11 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.